Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Tir wedi'i Halogi


Summary (optional)
Cael gwybod am dir halogedig posibl, canllawiau ar gyfer datblygwyr.
start content

Tir wedi'i halogi yw tir sydd wedi'i lygru o ganlyniad i weithgaredd diwydiannol blaenorol.

Gall deunydd wedi'u halogi effeithio ar y tir neu ddŵr yn y ddaear a gallai niweidio pobl, deunyddiau adeiladu, cyrsiau dŵr neu natur, ac mae'n cael ei orfodi gan Ran IIA Deddf Diogelu'r Amgylchedd.

Datblygu tir

Mae dyletswydd ar yr Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) i ystyried halogiad posibl wrth iddynt baratoi cynlluniau datblygu a phenderfynu ar geisiadau cynllunio.

Dylai datblygwyr gyflwyno digon o wybodaeth gyda'u cais cynllunio i benderfynu ar y risgiau o halogi a bodloni'r ACLl bod yna opsiwn adferiad ymarferol ar gyfer y safle ac na fydd datblygu tir yr effeithir arno gan halogiad yn cyflwyno neu greu peryglon annerbyniol, neu ganiatáu i rhai presennol barhau. 

Dylai adroddiadau ar gyfer y safle yn cael ei baratoi yn unol â Chanllaw i Ddatblygwyr 2012 CLlLC a’r ddogfen  Gweithdrefnau Enghreifftiol CLR 11 ar gyfer Rheoli Tir Halogedig.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy