Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Busnes Cyrsiau Cymorth Cyntaf Cymorth Cyntaf Pediatrig (2 awr)

Cymorth Cyntaf Pediatrig (deuddydd)


Summary (optional)
Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer pobl sy'n gofalu am blant o bob oedran, yn enwedig plant o dan 8 oed. Gwarchodwyr plant, Gofalwyr, Ysgolion/Clybiau ar ôl Ysgol/Clybiau Chwaraeon ac ati.
start content

Deall rôl a chyfrifoldebau'r Cymorthydd Cyntaf Pediatrig:

 • Gallu asesu sefyllfa o argyfwng yn ddiogel a darparu gofal cychwynnol
 • Deall pwrpas cofnodion a sut i gwblhau cofnodion sy'n ymwneud â salwch, anafiadau ac argyfyngau
 • Bydd asesiadau ffurfiannol a chrynodol yn cael eu gwneud yn ystod y cwrs er mwyn gwirio bod yr amcanion dysgu wedi eu cyflawni

Gallu rhoi cymorth cyntaf i faban ac i blentyn:

 • sydd ddim yn ymateb ond sy'n anadlu'n arferol, gan gynnwys dadebru plant a babanod 
 • sydd ddim yn ymateb a ddim yn anadlu'n arferol
 • sydd â rhwystr yn ei lwybr anadlu
 • sy'n gwaedu'n allanol
 • sydd ag anafiadau i esgyrn, cymalau a chyhyrau

Deall sut i adnabod arwyddion a symptomau, rhoi cymorth cyntaf brys i faban a phlentyn sydd â chyflwr meddygol cronig neu sy'n mynd yn sâl yn sydyn:

 • Argyfwng crymangellau
 • Argyfyngau diabetig
 • Pwl o asthma
 • Adwaith alergaidd
 • Llid yr ymennydd
 • Ffitiau gwres 
 • Crŵp

Deall sut i adnabod arwyddion a symptomau, rhoi cymorth cyntaf mewn argyfwng i faban a phlentyn sydd:

 • yn profi effeithiau gwres ac oerfel eithafol
 • wedi cael sioc drydan
 • â llosgiadau neu sgaldiadau
 • wedi cael ei wenwyno
 • wedi cael ei frathu neu ei bigo
 • â mân anafiadau, gan gynnwys toriadau, sgryffiniadau, lympiau a chleisiau, fflawiau bach a gwaedlif
 • â chyflyrau sy'n effeithio ar y llygaid, y clustiau a'r trwyn
 • ag anafiadau i'r pen ac i'r asgwrn cefn
 • ag anaffylacsis
 • yn dioddef o sioc 
 • bron â boddi

Dyddiadau'r cwrs:

 • Hyd - 2 Ddiwrnod/O leiaf 12 awr gyswllt. I'w drefnu.
 • Cost - £102 y pen
DyddiadLleoliad Cwrs
18 a 19 Medi 2018 Bron-y-Nant, Dinerth Road, Llandrillo yn Rhos, LL28 4YN


I gael rhagor o wybodaeth neu i gadw lle ar un o’n cyrsiau, cysylltwch â ni.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy