Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Adroddiadau blynyddol a chanol blwyddyn


Summary (optional)
Mae'r Adroddiad Blynyddol ar berfformiad y Cyngor yn y flwyddyn ariannol 2016/17 wedi'i gymeradwyo gan y Cyngor Llawn ac mae ar gael o'r dudalen hon.
start content

Fel rhan o'n gwelliant parhaus, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cyhoeddi adroddiad (Adroddiad Blynyddol) bob
blwyddyn ariannol i esbonio beth wnaethpwyd i wneud gwelliannau yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, a lle rydym angen gwneud gwelliannau pellach. Mae hyn yn ofyniad dan Ddeddf Llywodraeth Leol 1999.

Mae modd cael copïau o'r adroddiad hwn trwy gyfrwng y Saesneg, mewn Braille, print bras, CD ac mewn ieithoedd eraill. Ffoniwch 01492 576508 i drefnu. 

Mae'r Adroddiad Blynyddol hwn hefyd ar gael o: 

  • holl lyfrgelloedd y Sir
  • llyfrgell deithiol
  • gwasanaeth i bobl sy'n gaeth i'w tai
  • Swyddfa'r Cyngor, Bodlondeb, Conwy
  • Neuadd y Dref, Llandudno
  • Y Swyddfa Ddinesig, Bae Colwyn

Mae fersiynau hŷn o'r adroddiadau a geir ar y dudalen hon i'w cael ar gais.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy