Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Dweud eich dweud Ymgynghoriad ar Orchymyn Rheoli Cŵn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (GDMC)

Ymgynghoriad ar Orchymyn Rheoli Cŵn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (GDMC)


Summary (optional)
Er mwyn mynd i’r afael â materion rheoli cŵn a darparu amgylchedd mwy diogel a glanach i breswylwyr ac ymwelwyr â Sir Conwy, yn 2012 fe ymgymerodd y Cyngor ag ymgynghoriad cyhoeddus mawr, ar y posibilrwydd o gyflwyno Gorchmynion Rheoli Cŵn. Daeth y rhain i rym yn dilyn hynny yn unol â Deddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005, sy’n ymdrin â:
  • Baw Cŵn
  • Gwaharddiadau Cŵn
  • Cŵn ar Dennyn
  • Cŵn ar Dennyn trwy Gyfarwyddyd
Mae’r cyngor yn adolygu’r rheoliadau cŵn presennol, felly’n ymgynghori ar y bwriad i ddiwygio’r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus.
start content

Ar 20 Hydref 2017, fel gofyniad Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014, daeth Gorchmynion Rheoli Cŵn y Cyngor yn un Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus.  Roedd y newid hwn yn digwydd yn awtomatig mewn cyfraith. 

Mae’r Cyngor nawr yn adolygu'r rheolau cŵn hyn, ac felly’n ymgynghori ar y bwriad i ddiwygio’r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus fydd yn para am 3 blynedd, yna caiff ei adolygu.

Mae’r cynigion yn anelu at greu cydbwysedd fel bod perchnogion cŵn yn gallu mwynhau a sicrhau lles eu cŵn, a chaniatáu eraill i fwynhau mannau cyhoeddus ar yr un pryd, heb ymyrraeth nac effaith gan gŵn a pherchnogaeth cŵn anghyfrifol. 

Mae’n bwysig felly bod perchnogion cŵn a'r rhai nad ydynt yn berchnogion yn ymateb i’r ymgynghoriad. 

Mae’r dogfennau ar y dudalen we hon yn darparu manylion ar y cynigion a sut i ymateb. Yn dilyn yr ymgynghoriad a chyfnod ystyried yr ymatebion, bydd unrhyw gamau’n cael eu hystyried gan y Pwyllgor Craffu Economi a Lle.

Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ar 22/01/2018 ac yn dod i ben ar 23/02/2018.

* Os ydych chi’n cael trafferth llenwi’r ffurflen ymateb electronig ar gyfer yr ymgynghoriad ynghylch cŵn, lawrlwythwch fersiwn ddiweddaraf Adobe Acrobat Reader yn rhad ac am ddim yma: https://get.adobe.com/uk/reader/

Gwefannau allanol:

Gweler hefyd:

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy