Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Swyddi a gyrfaoedd Prif Swyddog Addysg

Prif Swyddog Addysg (Pennaeth Addysg) Dros Dro


Summary (optional)
Rydym ni’n recriwtio Prif Swyddog Addysg (Pennaeth Addysg) newydd dros dro i ymuno â'n huwch dîm ar adeg cyffrous o drawsnewid ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Y raddfa a'r cyflog presennol ar gyfer y swydd hon yw CO4: £69,078 - £76,098
start content

Mae Conwy yn Gyngor llwyddiannus ac uchelgeisiol sydd wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o ansawdd wrth wraidd ein cymunedau yng Ngogledd Cymru. Bydd y Pennaeth Addysg yn arweinydd strategol wrth gyrraedd gwell safonau addysg a chyflawni uchelgeisiau ein pobl ifanc.

Rydym yn chwilio am rywun dros gyfnod mamolaeth i weithio yn y swydd strategol hon am hyd at 12 mis. Dyma gyfle prin am benodiad hyblyg i weithio yn y swydd hon ac rydym yn croesawu ceisiadau gan rai sydd â diddordeb mewn secondiad, contract cyfnod penodol, gwaith rhan amser neu statws hunangyflogedig. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dechrau ym mis Hydref 2018 a bydd ganddo/ganddi'r sgiliau a'r arbenigedd i arwain ein cymuned addysg leol, gan weithio mewn partneriaeth â'r Gwasanaeth Gwella Ysgolion Rhanbarthol, GwE ac yn arbennig, gyda'r arweinyddiaeth mewn ysgolion lleol i sicrhau bod swyddogaethau statudol yr Awdurdod Addysg Lleol yn bodlonia rhagori ar y gofynion a nodir.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod â phrofiad fel uwch reolwr mewn sefydliad mawr a chymhleth gyda thystiolaeth o gyflawni canlyniadau strategol yn llwyddiannus. Rhaid gallu dangos hanes o gyflawni wrth arwain a gwneud cyfraniad parhaus tuag at arweinyddiaeth strategol, gwneud penderfyniadau, llunio polisïau, rheoli perfformiad a darparu gwasanaeth. Mae'r gallu i sefydlu partneriaethau cynhyrchiol a chymryd rhan mewn lleoliadau addysg yn hanfodol, ynghyd â hanes rhagorol o gyflawni newid sefydliadol. Bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan allweddol o fewn y tîm strategol Addysg a Gofal Cymdeithasol, a hefyd fel aelod o uwch dîm rheoli Conwy. Mae’r gofyniad iaith ar gyfer y swydd hon wedi ei hailddynodi fel un lle mae’r iaith Gymraeg yn ddymunol, ond rydym yn croesawu’r ymgeiswyr hynny sy’n dymuno gwella eu sgiliau.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Jenny Williams, Cyfarwyddwr Strategol Gofal Cymdeithasol ac Addysg ar 01492 575 680 neu e-bostiwch jenny.williams@conwy.gov.uk

Mae Conwy yn sefydliad gwych i weithio iddo ac mae gennym ystod eang o fuddion ychwanegol, gan gynnwys y dewis i weithio’n hyblyg, mae mwy o wybodaeth am y swydd ar gael yn yr adran hon. Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu. Bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu dilysu.

Bydd cyfweliadau panel yn cael eu cynnal ddydd Gwener 28 Medi 2018.

Dyddiad cau: 7 Medi 2018.

Wrth fynd ati i hyrwyddo cyfle cyfartal, mae Conwy yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned.

Bydd pob ymgeisydd anabl sy’n diwallu gofynion hanfodol y swydd yn cael cyfweliad a bydd y Cyngor yn darparu cyfleusterau gwaith addas ar gyfer ymgeiswyr anabl.

Logo Cyflogwr Hyderys o Ran Anabledd
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy