Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Cyrchfan Conwy


Summary (optional)
start content

Mae twristiaeth yn rhan bwysig o economi Conwy. Mae'n cefnogi 10,820 o swyddi cyfwerth ag amser llawn yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, gan ddod â gwerth £559m o refeniw yn flynyddol i'r Sir (25% o gyfanswm Cymru Gyfan); a chefnogi 70,000 o welyau (24% o stoc Gogledd Cymru). Yn hynny o beth, mae'n un o gonglfeini economi Conwy ac yn brif ffynhonnell cyflogaeth a refeniw.

Mae'r buddion yn cael eu rhannu'n gynyddol ar draws y Sir; gydag ymwelwyr yn gwario ar lety, bwyd a diod, gweithgareddau hamdden a siopa. Mae busnesau sydd heb gysylltiad â thwristiaeth hefyd yn elwa drwy gadwyni cyflenwi lleol, er enghraifft, y cyfanwerthwr sy'n cyflenwi bwytai a'r garej lleol sy'n cyflenwi tanwydd i ymwelwyr.

Mae twristiaeth o werth hanfodol i'r gymuned ehangach; yn arbennig yn yr ardaloedd gwledig lle mae nifer o'r nwyddau a'r gwasanaethau ond ar gael i drigolion y gymuned ac yn dal yn hyfyw oherwydd gwariant ymwelwyr. Cyfeirir at y budd economaidd ehangach i'r gyrchfan fel yr Economi Ymwelwyr ac mae'n llawer mwy pellgyrhaeddol nag effaith uniongyrchol yr elfen dwristiaeth yn unig.

Cynllun Rheoli Cyrchfan Conwy 2015 - 2018 (PDF)

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy