Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Budd-daliadau Addysg Grant Gwisg Ysgol ym Mwrdeistref Sirol Conwy

Grant Gwisg Ysgol ym Mwrdeistref Sirol Conwy


Summary (optional)
Pwy sy'n gymwys i dderbyn Grant Gwisg Ysgol ym Mwrdeistref Sirol Conwy a sut i wneud cais.
start content

Mae'r Awdurdod yn trefnu darpariaeth eitemau o ddillad ysgol i blant Ysgolion Uwchradd o oedran ysgol gorfodol fel a ganlyn:

Rhoddir grantiau gwisg ysgol i ddisgyblion blynyddoedd 7-11 dim ond os yw eu rhieni/gwarcheidwaid yn byw ym Mwrdeistref Sirol Conwy neu i blant sydd yng ngofal yr Awdurdod.

O.N. I ddisgyblion blwyddyn 7 sy'n symud i ysgol uwchradd a gynhelir gan Awdurdod gwahanol e.e. ysgol uwchradd tu allan i Fwrdeistref Sirol Conwy, yna bydd angen i rieni wneud cais i'r awdurdod sy'n cynnal yr ysgol uwchradd dan sylw (mae hyn ond yn berthnasol ym mlwyddyn 7).

Ni ellir darparu grantiau gwisg ysgol neu lwfans cynhaliaeth ond i ddisgyblion y mae eu rhieni/gwarcheidwaid yn derbyn:

  • Cymhorthdal Incwm*
  • Lwfans Chwilio am Waith ar Sail Incwm*
  • Credyd Treth Plant cyn belled nad ydynt yn cael Credyd Treth Gwaith a bod ganddynt incwm blynyddol y tŷ, fel y'i asesir gan Cyllid a Thollau EM, sy'n llai na £16,190.
  • Cymorth o dan Adran VI o'r Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999.
  • Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth.   Lwfans Cymorth Cyflogaeth yn Gysylltiedig ag Incwm*
  • Taliad Credyd Treth Gwaith Ychwanegol - y taliad a all unigolyn ei gael am bedair wythnos ychwanegol ar ôl i’w hawl am Gredyd Treth Gwaith ddod i ben
  • Credyd Cynhwsol

(*Mae disgyblion sy'n cael Cymorth Incwm neu Lwfans Chwilio am Waith ar Sail Incwm neu Lwfans Cymorth Cyflogaeth yn Gysylltiedig ag Incwm eu hunain hefyd yn gymwys)

Ers 01/09/2005 mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn darparu grant i ddisgyblion sy'n dechrau ym mlwyddyn 7 mewn Ysgol Uwchradd / Arbennig Cynaliadwy. O 2013/14 y cymorth sydd ar gael i rieni cymwys yw £105.00 ym mlwyddyn 7 (Grant Llywodraeth Cymru) a £28 i flynyddoedd 8-11 (Grant AALl).

Bydd Grantiau Gwisg Ysgol yn cael eu talu trwy drosglwyddiad BACS i'ch cyfrif banc neu trwy daliad siec a gellir eu talu mewn perthynas â mwy nag un plentyn.

Gwneud cais

Os ydych yn dymuno gwneud cais, llennwch y ffurflen a'i dychwelyd at:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  
PO Box 1
Conwy
LL30 9GN

Os ydych angen ffurflen bapur, neu unrhyw gymorth gyda llenwi’r ffurflen; neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gallwch gysylltu gydag aelod o’r tîm neu ymweld ag unrhyw un o’n swyddfeydd yn Sir Conwy.

Gwybodaeth i Rieni a Gwarcheidwaid am Fudd-Daliadau Addysg

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy