Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Diogelu'r Arfordir


Summary (optional)
start content

Mae Sir Conwy’n enwog am ei harfordir sy’n 73 cilomedr o hyd ac sy’n tynnu ymwelwyr o bob cwr o’r byd i Safle Treftadaeth y Byd ac at draethau Baner Las a phromenadau Fictoraidd hanesyddol. Yn groes i'r gred gyffredin, nid yw’r arfordir yn ffin gwbl sefydlog.

Heb ymyrraeth ddynol ar ffurf diogelu’r arfordir, byddai lleoliad yr arfordir yn newid yn barhaus oherwydd prosesau’r llanw.

Dyletswyddau a Strategaethau’r Cyngor

Dan Ddeddf Amddiffyn y Glannau 1949, mae gan y Cyngor bwerau caniatâd i orfodi neu i wneud gwaith ar dir i ddiogelu’r arfordir pan ystyrir hynny'n angenrheidiol. Nid yw’r Cyngor wedi’i rwymo o gwbl dan y ddeddfwriaeth hon i wneud unrhyw waith. 

Ar hyn o bryd, mae Conwy’n rheoli 23 cilomedr o amddiffynfeydd môr artiffisial (morgloddiau, waliau, ac ati) sy’n diogelu eiddo’r Cyngor gan gynnwys promenadau Llandudno, Bae Colwyn, Llanfairfechan a Phenmaenmawr.

Ym Mhrydain, mae pob darn o'r arfordir wedi cael ei ddadansoddi, ac fe benderfynwyd a ddylid ‘gwneud dim’, ‘ehangu’r llinell’, ‘tynnu’r llinell yn ei hôl’, neu ‘amddiffyn y llinell bresennol’. Mae’r penderfyniadau hyn wedi'u gwneud yn ffurfiol mewn Cynlluniau Rheoli’r Traethlin, sy’n amlinellu’r strategaeth ar gyfer yr arfordir. O achos graddau'r erydu a chost amddiffynfeydd, penderfynwyd aberthu tir ac eiddo i'r môr sy'n treiddio ymhellach bob gafael mewn sawl ardal ym Mhrydain.  

Yng Nghonwy, y strategaeth bresennol ar gyfer y rhan fwyaf o’n harfordir yw ‘amddiffyn y llinell bresennol’. Mae dau Gynllun Rheoli Traethlin ar waith yng Nghonwy – Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru a Chynllun Rheoli Traethlin Gogledd-orllewin Lloegr a Gogledd Cymru.

I weld CRhT Gorllewin Cymru, ewch i:

http://www.westofwalessmp.org/ I weld CRhT Gogledd-orllewin Lloegr a Gogledd Cymru, gweler y dogfennau sydd ynghlwm.

Hawliau a Chyfrifoldebau y Tirfeddiannwr

Mae Tirfeddianwyr preifat yn gyfrifol am ddiogelu eu heiddo eu hunain rhag erydu a rhag llifogydd. Nid oes cyfrifoldeb ar y Cyngor i wneud gwaith diogelu’r arfordir ar eiddo preifat. Er hynny, mae dyletswydd arnom i asesu perygl o lifogydd mewn eiddo. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dudalen Cyngor a Chanllawiau Llifogydd.

Gwaith Atgyweirio Arfordirol 2014-15

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy