Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Rheoli Perygl Llifogydd Lleol


Summary (optional)
start content

Mae llifogydd yn broblem gyffredin ar draws Cymru ac, fel Awdurdod Lleol Arweiniol, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cymryd camau i nodi’r ardaloedd yn Sir Conwy sydd mewn perygl o lifogydd ac i gydweithio ag Awdurdodau Rheoli Perygl Llifogydd, rhanddeiliaid a’r cyhoedd i rannu data ac adnoddau er mwyn lleihau perygl llifogydd.

Strategaeth Leol Rheoli Risg Llifogydd Conwy

Mae Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn mynnu bod cynghorau sir yn arwain gwaith cydlynu rheoli perygl llifogydd ar gyfer dŵr wyneb, dŵr daear a chyrsiau dŵr cyffredin yn eu hardal.

Mae llifogydd o brif afonydd yn parhau’n gyfrifoldeb i Gyfoeth Naturiol Cymru ac mae’r Ddeddf yn gofyn eu bod yn datblygu, cynnal a gweithredu Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi datblygu Strategaeth Leol Rheoli Risg Llifogydd sy’n rhoi gweledigaeth glir ar sut y caiff risg llifogydd ei drin yng Nghonwy.

Mae sicrhau bod cymunedau’n gwybod pa beryglon sydd, beth yw cyfrifoldebau’r Cyngor ac Awdurdodau Rheoli Risg eraill o ran perygl llifogydd a beth all cymunedau ei wneud i’w cynnwys eu hunain yn rhan bwysig o’r Strategaeth Leol. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, neu os hoffech chi fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau.

Adroddiadau Ymchwiliadau i Lifogydd

Fel Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol, mae dyletswydd ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy dan Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 i ymchwilio, lle bo'n briodol, i achosion o lifogydd o fewn ffiniau’r Sir. Byddwn yn cynnal ymchwiliadau, yn dilyn llifogydd, i ddarganfod beth a’u hachosodd a, lle bo’n briodol, byddwn yn rhoi gwybod i’r Awdurdod Rheoli Risg perthnasol.

Pan fo ymchwiliad wedi’i gwblhau, bydd Adroddiad Ymchwiliad i Lifogydd yn cael ei lunio, a gallwch ofyn amdano trwy gysylltu ag Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau. Edrychwch ar y Rhestr o Ymchwiliadau i Lifogydd sydd wedi'u Cwblhau i weld y rhai sydd ar gael.

Cofrestr o Asedau Risg Llifogydd

Mae dyletswydd ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i gynnal cofrestr o’r adeileddau a’r nodweddion (asedau) sy’n debygol o effeithio’n sylweddol ar risg llifogydd yn yr ardal. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy