Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Darparu Bagiau Tywod


Summary (optional)
 
start content

Yng Ngorffennaf 2017 fe wnaeth Cabinet CBSC gymeradwyo’r polisi bagiau tywod newydd, sy’n rhoi arweiniad a gwybodaeth i Swyddogion, Aelodau a’r cyhoedd ynghylch darparu bagiau tywod yn ystod tywydd eithafol.

Ar eu gorau, dim ond siawns o 40% sydd gan fagiau tywod o gadw dŵr allan o eiddo’n llwyddiannus. Gan gadw hyn mewn cof, anogir perchnogion tŷ a busnesau i weithredu eu mesurau eu hunain i'w hamddiffyn rhag llifogydd, drwy brynu cynnyrch wedi'u dylunio'n benodol i’w hamddiffyn rhag llifogydd.

Bydd y Cyngor yn gwneud pob ymdrech i gynorthwyo preswylwyr sy'n wynebu risg ar unwaith o lifogydd, ond mae hyn yn ddibynnol ar yr adnoddau sydd ar gael ar adeg y digwyddiad. Ni ellir cynnig unrhyw sicrwydd i breswylwyr y gallwn gynorthwyo gyda phob achos o lifogydd.

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:

  • Yn gosod bagiau tywod i ddargyfeirio llif y llifogydd sy’n tarddu o ardaloedd sydd ym meddiant y Cyngor neu’n cael eu cynnal ganddynt, fel gylïau priffyrdd, cwlferi, ffosydd a chyrsiau dŵr arferol (afonydd neu nentydd heb eu cynnal gan Gyfoeth Naturiol Cymru)
  • Yn ddibynnol ar argaeledd, ac ar ddisgresiwn y swyddogion sy’n ymateb, yn gosod bagiau tywod mewn lleoliadau lle mae llifogydd yn risg ddybryd i fywyd neu eiddo
  • Yn rhoi blaenoriaeth i breswylwyr oedrannus a diamddiffyn
  • Yn casglu bagiau tywod o dir sy’n eiddo i’r awdurdod a mannau agored cyhoeddus ac yn cael gwared arnynt yn y dull priodol

Ni fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:

  • Yn dosbarthu bagiau tywod i eiddo preifat cyn achos o lifogydd
  • Yn dosbarthu bagiau tywod i eiddo masnachol ar unrhyw adeg cyn, yn ystod nac ar ôl achos o lifogydd, oni bai ei bod yn angenrheidiol amddiffyn isadeiledd hanfodol a/neu breswyl cyfagos rhag difrod o lifogydd
  • Yn caniatáu i breswylwyr gasglu bagiau tywod o ddepos CBSC. Dylai preswylwyr sydd eisiau bagiau tywod drefnu i gael rhai eu hunain gan fasnachwr adeiladu lleol neu gwmni tebyg cyn unrhyw dywydd eithafol;
  • Yn casglu bagiau tywod o unrhyw eiddo nad ydynt wedi eu dosbarthu gan CBSC

Os yw preswylwyr yn bryderus y gallant fod yn wynebu risg o lifogydd, argymhellir yn gryf eu bod yn ystyried gosod eu mesurau gwrthsefyll llifogydd eu hunain cyn achos o lifogydd. Gellir cael cyngor drwy gysylltu â’r elusen nid-er-elw, y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol.

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy