Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Gwybodaeth i Deuluoedd a Gofal Plant Cynllun Peilot Gofal Plant 30 awr yn dod i Fwrdeistref Sirol Conwy

Cynllun Peilot Gofal Plant 30 awr yn dod i Fwrdeistref Sirol Conwy


Summary (optional)
Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Gwynedd a Môn i ddatblygu’r Cynnig Gofal Plant 30 Awr i blant 3 a 4 oed rhieni sy’n gweithio, mewn ardaloedd penodol ar draws y Sir.
start content

Bydd yr ardaloedd peilot, a fydd yn dechrau ym mis Medi 2018 yn cael eu cynnig yn y wardiau canlynol:

 • Clwstwr Abergele: Bae Cinmel, Tywyn, Pensarn, Belgrano, Pentremawr, Gele a Llanddulas.
 • Clwstwr Gwledig: Trefriw, Betws-y-Coed, Gower (Llanrwst), Crwst (Llanrwst), Caerhun (Dolgarrog), Eglwysbach, Uwch Conwy (Penmachno, Capel Garmon, Ysbyty Ifan).
 • Clwstwr Tudno: Tudno, Mostyn, Gogarth.
 • Clwstwr Gwledig Ehangach: Llangernyw, Pentrefoelas, Llansannan, Betws yn Rhos, Llanfair Talhaearn, Uwchaled.

Beth yw'r cynnig?

 • Gall plant sy'n gymwys gael yr hawl i hyd at 20 awr o ofal plant sy'n cael ei gyllido gan y Llywodraeth yn ystod tymor yr ysgol, yn ychwanegol at y 10 awr sy'n cael ei ddarparu'n barod bob wythnos gan y Cyfnod Sylfaen. Sylwer: fe all rhai ysgolion yng Nghonwy gynnig mwy na 10 awr Cyfnod Sylfaen. Bydd yr oriau ychwanegol hyn yn ffurfio rhan o’r cynnig 30 awr.
 • Yn ystod y 9 wythnos o wyliau'r ysgol, gall rhieni gael hyd at 30 awr o ofal plant wedi'i ariannu.
 • Gall plant sy'n gymwys dderbyn y cynnig o ddechrau’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair, tan y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair, pan fyddant yn cychwyn addysg llawn amser.
 • Gall rhieni ddewis unrhyw leoliad gofal plant cofrestredig sy’n addas i’w hamgylchiadau personol a theuluol, boed yn y sir neu’r tu allan, trwy gytuno gyda’r darparwr a’r awdurdod lleol. Nid oes rhaid i’r gofal plant gael ei roi gan yr un darparwr â darpariaeth y Cyfnod Sylfaen.

Pwy sy’n gymwys?

I fod yn gymwys am ofal plant am ddim, rhaid i chi gwrdd â’r meini prawf cymhwyster isod:

 • Mae eich plentyn yn 3 neu'n 4 oed
 • Rydych yn gweithio ac yn ennill yr hyn sy’n cyfateb i o leiaf 16 awr o gyflog byw cenedlaethol neu’r isafswm cyflog cenedlaethol; neu'n derbyn budd-daliadau gofalu penodol
 • Rydych yn byw mewn ardal beilot Cyngor Bwrdeistref Conwy

Defnyddiwch y gwiriwr cod post cymwys isod i weld aydych yn byw mewn ardal beilot (mewn prif lythrennau):

 

Sut i wneud cais?

Mae ceisiadau ar agor ar gyfer plant cymwys sydd a dyddiad geni 01/09/2014 – 31/08/2015

Os ydych yn bodloni’r meini prawf uchod, lawrlwythwch y ffurflen gais a’i chwblhau:

Os hoffech fersiwn bapur o’r ffurflen gais, cysylltwch â Thîm Addysg Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Conwy ar 01492 577850 er mwyn iddynt drefnu postio un atoch.

Gallwch un ai ddychwelyd y ffurflen gais drwy ebost at gofalplant30awr@gwynedd.llyw.cymru neu os yw’n well gennych gallwch ei hargraffu a’i phostio i Uned Gofal Plant Gwynedd a Môn sy’n prosesu ceisiadau ar ran Tîm Addysg Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Conwy i’r cyfeiriad isod:

Uned Gofal Plant Gwynedd a Môn
Tŷ Cegin
Rhodfa Penrhyn,
Maesgeirchen
Bangor
LL57 1LR
 • Byddwch yn cael eich hysbysu am ganlyniad eich cais trwy e-bost ymhen 10 diwrnod gwaith o dderbyn y cais.
 • Bydd eich hawl am ofal plant a ariennir yn dechrau ar ôl i chi dderbyn eich llythyr cadarnhad.

Noder:

Bydd Llywodraeth Cymru ond yn treialu’r cynnig gofal plant, a ariennir gan y llywodraeth, mewn nifer cyfyngedig o leoedd o fewn Bwrdeistref Sirol Conwy.

Y rhieni sy’n gyfrifol am ddod o hyd i ofal plant sy’n cwrdd â’u hanghenion; fodd bynnag, gall Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy ddarparu manylion ynghylch gofal plant sydd ar gael yn eich ardal, cysylltwch â:

Gwybodaeth i Ddarparwyr Gofal Plant

Bydd angen i ddarparwyr gofal plant gofrestru gyda Thîm Addysg Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Conwy i ddarparu’r cynnig 30 awr. I gofrestru eich diddordeb, anfonwch e-bost i: hyfforddiantpdbcgp@conwy.gov.uk.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy