Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Y Blynyddoedd Cynnar


Summary (optional)
Os ydych yn rhiant/gofalwr i blentyn 3-7 oed, yna mae’r dudalen hon i chi! Dyma wybodaeth am gwricwlwm y cyfnod sylfaen a sut bydd eich plentyn yn dysgu ac yn cael ei asesu.
start content

Beth yw’r Cyfnod Sylfaen?

Y cwricwlwm statudol i holl blant 3 i 7 oed yng Nghymru, mewn lleoliadau a gynhelir (ysgolion) a nas cynhelir (grwpiau chwarae, Cylchoedd Meithrin a meithrinfeydd). Mae’n cysylltu’r hen gwricwlwm blynyddoedd cynnar a CA1. Mae’n annog plant i fod yn greadigol, yn ddychmygus ac yn gwneud dysgu yn fwy pleserus ac yn fwy effeithiol.

Bydd plant yn cael cyfleoedd i archwilio’r byd o’u hamgylch a deall sut mae pethau’n gweithio trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol sy’n berthnasol i’w cam datblygiadol. Byddant yn cael eu herio trwy weithgareddau ymarferol a datblygu eu meddwl gyda chwestiynau pen agored. Bydd plant yn cael eu hannog i archwilio cysyniadau a rhannu syniadau ar gyfer datrys problemau.

Mae gan y cyfnod sylfaen 7 maes dysgu a gyflwynir trwy weithgareddau ymarferol a phrofiadau dysgu actif dan do ac yn yr awyr agored. Y meysydd dysgu yw:

 • Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywioldeb Diwylliannol
 • Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu
 • Datblygiad mathemategol
 • Datblygiad Iaith Gymraeg
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd
 • Datblygiad corfforol
 • Datblygiad creadigol.

Pryd fydd fy mhlentyn yn dechrau dysgu trwy’r cyfnod sylfaen?

Mae plant yn dechrau eu taith cyfnod sylfaen yn y tymor yn dilyn eu trydydd pen-blwydd. Gall hyn fod mewn lleoliad nas gynhelir o’ch dewis neu mewn ysgol o’ch dewis. Byddant yn dilyn y cwricwlwm nes eu bod yn 7 oed.

Sut fyddaf yn gwybod sut mae fy mhlentyn yn dod ymlaen yn y Cyfnod Sylfaen?

Byddwch yn gallu trafod cynnydd eich plentyn gyda'i athro/athrawes neu leoliad 3 oed trwy wneud apwyntiadau gyda hwy. Bydd plant hefyd yn cael eu hasesu yn ffurfiol ar ddechrau eu blwyddyn derbyn mewn pedwar maes dysgu:

 • Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywioldeb Diwylliannol
 • Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu (Cymraeg neu Saesneg)
 • Datblygiad mathemategol
 • Datblygiad corfforol

Cynhelir yr asesiadau trwy arsylwi ar blant yn ystod eu gweithgareddau dosbarth arferol a rhoddant wybodaeth i ymarferwyr am gam datblygiad y plant. Yna bydd yr ymarferwyr yn defnyddio’r wybodaeth hon i gynllunio profiadau dysgu priodol i blant.

Pan fyddant yn dod at ddiwedd eu taith cyfnod sylfaen, bydd y plant yn cael eu hasesu’n ffurfiol yn erbyn deilliannau cyfnod sylfaen mewn tri maes dysgu:

 • Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywioldeb Diwylliannol
 • Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu (Saesneg neu Gymraeg)
 • Datblygiad mathemategol

Sut allaf helpu fy mhlentyn gyda’r cyfnod sylfaen?

Gallwch gael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad eich plentyn trwy gymryd rhan weithredol yn eu dysgu, nid yn unig yn y cartref, ond yn yr ardd, yn y parc ac yn y siopau. Mae’n ymwneud â dal dychymyg a diddordebau eich plentyn a’i wneud yn bleserus. Po fwyaf mae plant yn cael eu symbylu, eu hannog a’u cynnwys, po fwyaf y byddant yn dysgu. Mae rhai syniadau ymarferol da yng nghanllaw Llywodraeth Cymru i rieni isod ar dudalen 15.

Am fwy o wybodaeth am y cyfnod sylfaen yng Nghonwy cysylltwch â:

 

Tîm Cyfnod Sylfaen
Canolfan Lôn Hen Ysgol
Church Walks
Llandudno

Ffôn: 01492 577851 E-bost: clhy@conwy.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy