Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Cyllid ar gyfer plant 3 oed


Summary (optional)
Ym mhle ga i wybodaeth am leoedd addysg rhan-amser a ariennir i blant 3 oed?
start content

Beth yw’r cyfnod sylfaen?

Cwricwlwm ymarferol i blant 3-7 oed yng Nghymru yw addysg cyfnod sylfaen. Mae’n annog plant i fod yn greadigol, yn ddychmygus a chael hwyl a gwneud dysgu’n fwy effeithiol. Bydd eich plentyn yn cael cyfleoedd i archwilio’r byd o’u hamgylch a deall sut mae pethau’n gweithio trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol sy’n berthnasol i’w cam datblygiadol. 

Beth yw lle addysg rhan-amser a ariennir?

Mae’r lle a ariennir ar gael i rai 3 oed mewn lleoliadau cyn-ysgol cofrestredig (cylch meithrin, grŵp chwarae, meithrinfa, gwarchodwr plant) o’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn 3 oed. 

Mae rhestr o leoliadau gofal plant sy’n aelodau o’r cynllun ar gael gan Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy, rhif ffôn 01492 577850. Nid yw’r arian ar gyfer gofal plant ac fe’i dyrannir yn uniongyrchol i’r lleoliad. Gall lleoliadau ofyn am gyfraniad tuag at gost sesiwn

Am faint fydd fy mhlentyn yn cael ei ariannu?

Gall pob plentyn cymwys gael hyd at ddeg awr yr wythnos o ddysgu blynyddoedd cynnar a ariennir. Fel arfer mae hyn yn:

  • 5 sesiwn yr wythnos, 1 y diwrnod, 2 awr o hyd NEU
  • 4 sesiwn yr wythnos, 1 y diwrnod, 2½ awr o hyd.

Fodd bynnag gall lleoliadau amrywio o ran eu horiau agor. Trafodwch hyn gyda’ch lleoliad gofal plant.

Pwy sy’n gymwys?

Os cafodd eich plentyn ei eni rhwng:Byddwch yn gymwys ar gyfer addysg rhan-amser a ariennir ar gyfer:
1 Medi – 31 Rhagfyr Tymor y gwanwyn a Thymor yr haf ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed drwy ddewis o leoliadau wedi’u cymeradwyo 
1 Ionawr – 31 Mawrth Tymor yr haf ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed drwy ddewis o leoliadau wedi’u cymeradwyo
1 Ebrill a 31 Awst Tymor yr hydref ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed drwy ddewis o leoliadau wedi’u cymeradwyo

Beth os nad yw fy lleoliad gofal plant yn rhan o’r cynllun?

Os nad yw eich lleoliad gofal plant yn rhan o’r cynllun ffoniwch y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy ar 01492 577850 am restr lawn o leoliadau cymwys. Dim ond lleoliadau gofal plant sy’n aelodau o’r cynllun sy’n gymwys i gael arian.

Sut wyf yn gwneud cais ar gyfer lle i fy mhlentyn?

Bydd y gwaith papur perthnasol yn cael ei anfon at bob lleoliad cofrestredig ar ôl hanner tymor Hydref a hanner tymor Chwefror. Rhaid i chi fel rhiant/gwarcheidwad ddarparu’r wybodaeth briodol (bydd gwybodaeth anghywir yn arwain at daliad hwyr/dim taliad) a’i ddychwelyd i’r lleoliad.  Bydd rhaid i’r lleoliad arwyddo hefyd i gymeradwyo’r wybodaeth a roddwyd.  Yna byddant yn ei gyflwyno ar eich rhan.

PWYSIG - GELLIR OND DYRANNU ARIAN I UN LLEOLIAD

Beth sy’n digwydd os yw fy mhlentyn yn mynychu mwy nag un lleoliad?

Gallwn ond ariannu UN lleoliad a phenderfyniad y rhiant yw pa leoliad sy’n cael yr arian. Dylech ond wneud cais yn y lleoliad yr hoffech i’ch plentyn gael y lle a ariennir.

Tudalen Llywodraeth Cymru ar y cyfnod sylfaen  

Llywodraeth Cymru – Fframwaith ar gyfer Dysgu Plant 3 i 7 oed yng Nghymru

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy