Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

COVID-19 Gofal Plant i Weithwyr Allweddol


Summary (optional)
start content

Gofal Plant i Weithwyr Allweddol

Bydd gweithwyr allweddol sydd a’u plant yn mynychu ysgol yng Nghonwy yn arferol yn gallu cael mynediad i gyfleusterau gofal plant yn eu hysgolion presennol.

Diffiniadau

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi'r diffiniadau canlynol ar gyfer:

Iechyd a gofal cymdeithasol

Mae hyn yn cynnwys ond nid yw'n gyfyngedig i feddygon, nyrsys, bydwragedd, parafeddygon, gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr gofal, a staff iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen eraill gan gynnwys gwirfoddolwyr; y gefnogaeth a'r staff arbenigol sydd eu hangen i gynnal sector iechyd a gofal cymdeithasol y DU; y rhai sy'n gweithio fel rhan o'r gadwyn gyflenwi iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys cynhyrchwyr a dosbarthwyr meddyginiaethau ac offer amddiffynnol meddygol a phersonol.

Addysg a gofal plant

Mae hyn yn cynnwys staff meithrin ac addysgu, gweithwyr cymdeithasol a'r gweithwyr proffesiynol addysg arbenigol hynny sy'n gorfod parhau i fod yn weithredol yn ystod ymateb COVID-19 i gyflawni'r dull hwn.

Gwasanaethau cyhoeddus allweddol

Mae hyn yn cynnwys y rhai sy'n hanfodol i redeg y system gyfiawnder, staff crefyddol, elusennau a gweithwyr sy'n darparu gwasanaethau rheng flaen allweddol, y rhai sy'n gyfrifol am reoli'r ymadawedig, a newyddiadurwyr a darlledwyr sy'n darparu darlledu gwasanaeth cyhoeddus. Llywodraeth leol a chenedlaethol Nid yw hyn ond yn cynnwys y galwedigaethau gweinyddol hynny sy'n hanfodol i ddarparu ymateb COVID-19 yn effeithiol neu ddarparu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol megis talu budd-daliadau, gan gynnwys yn asiantaethau'r llywodraeth a chyrff hyd braich.

Bwyd a nwyddau angenrheidiol eraill

Mae hyn yn cynnwys y rhai sy'n ymwneud â chynhyrchu, prosesu, dosbarthu, gwerthu a danfon bwyd yn ogystal â'r rhai sy'n hanfodol i ddarparu nwyddau allweddol eraill (er enghraifft meddyginiaethau hylan a milfeddygol).

Diogelwch y cyhoedd a diogelwch cenedlaethol

Mae hyn yn cynnwys yr heddlu a staff cymorth, sifiliaid y Weinyddiaeth Amddiffyn, contractwyr a phersonél y lluoedd arfog (y rhai sy'n hanfodol i ddarparu allbynnau amddiffyn a diogelwch cenedlaethol allweddol ac sy'n hanfodol i'r ymateb i bandemig COVID-19), Gweithwyr y Gwasanaeth Tân ac Achub (gan gynnwys staff cymorth), staff yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol, y rhai sy'n cynnal diogelwch ffiniau, staff carchardai a phrawf a rolau diogelwch cenedlaethol eraill, gan gynnwys y rheini dramor.

Trafnidiaeth

Mae hyn yn cynnwys y rhai a fydd yn cadw'r dulliau cludo teithwyr a chludo nwyddau awyr, dŵr, ffordd a rheilffordd i weithredu yn ystod ymateb COVID-19, gan gynnwys y rhai sy'n gweithio ar systemau trafnidiaeth y mae cadwyni cyflenwi yn mynd drwyddynt.

Gwasanaethau cyfleustodau, cyfathrebu ac ariannol

Mae hyn yn cynnwys staff sydd eu hangen ar gyfer darparu gwasanaethau ariannol hanfodol (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i weithwyr mewn banciau, cymdeithasau adeiladu a seilwaith y farchnad ariannol), y sectorau olew, nwy, trydan a dŵr (gan gynnwys carthffosiaeth), technoleg gwybodaeth a sector seilwaith data a diwydiant cynradd. cyflenwadau i barhau yn ystod ymateb COVID-19, yn ogystal â staff allweddol sy'n gweithio ym maes niwclear sifil, cemegolion, telathrebu (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i weithrediadau rhwydwaith, peirianneg maes, staff canolfannau galwadau, TG a seilwaith data, 999 a 111 gwasanaethau critigol. ), gwasanaethau post a dosbarthu, darparwyr taliadau a'r sectorau gwaredu gwastraff.

Os ydych o'r farn eich bod yn dod o fewn y categorïau critigol uchod dylech gadarnhau gyda'ch cyflogwr, ar sail eu trefniadau busnes, bod eich rôl benodol yn angenrheidiol ar gyfer parhad y gwasanaeth cyhoeddus hanfodol hwn.

Rydym yn argymell yn gryf, os ydych chi'n weithiwr allweddol ac yn gallu darparu darpariaeth gofal plant amgen i'ch plant, yna eich bod yn gwneud hyn yn hytrach na'u hanfon i'r ysgol. Mae’r ysgol yn gweithredu fel cyfleuster gofal plant ‘dewis olaf’ i rieni nad oes ganddynt ddewis arall. Byddwn yn dibynnu ar eich gonestrwydd a'ch eglurder yn hyn o beth ac yn gobeithio na fyddech chi'n peryglu staff ysgol ac unrhyw blant eraill.

 

Os ydych chi’n credu eich bod yn weithiwr allweddol ac nad oes gennych unrhyw ofal plant arall ar gael, gellwch wneud cais drwy’r linc hwn:

 

 

 

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy