Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Derbyniadau Ysgolion Cynradd 2018


Summary (optional)
start content

Gall Rhieni/Gwarcheidwaid/Gofalwyr ddefnyddio ein Ffurflen Derbyniadau Ysgol ar-lein i gofrestru eich plentyn yn un o ysgolion Conwy.

Gallwch hefyd lawrlwytho fersiwn electronig drwy ddewis y ffurflen sy’n berthnasol i’ch plentyn:

Os ydych chi’n argraffu’r ffurflen, mae'n hanfodol eich bod yn dychwelyd y ffurflen wedi ei llenwi i'r ysgol o'ch dewis (neu eich ysgol bresennol ar gyfer ceisiadau i ysgol iau) erbyn 15 Rhagfyr 2017 i sicrhau bod eich plentyn yn cael ei ystyried i dderbyn lle yn yr ysgol.

Ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried tan ar ôl y rhai a geir erbyn y dyddiad cau, oni bai eich bod yn gallu cyfiawnhau'r rheswm dros yr oedi wrth ddychwelyd eich ffurflen. Gall ceisiadau hwyr heb reswm da olygu siomedigaeth os yw eich ysgol ddewisol yn llawn, gan y bydd lleoedd yn cael eu dyrannu i geisiadau a geir erbyn y dyddiad cau yn y lle cyntaf, yn unol â'r meini prawf a gyhoeddwyd pan fo mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael.

Byddwch yn cael gohebiaeth ynglŷn â'ch cais am le yn yr ysgol erbyn 18 Ebrill, 2018.

Gwybodaeth Bwysig:

Nodwch os byddwch yn ceisio am le yn unrhyw un o’r ysgolion canlynol yn ogystal â llenwi’r Ffurflen Derbyniadau Ysgolion, bydd angen i chi gysylltu â’r ysgol rydych yn ei ffafrio i gael ffurflen gais ar wahân yn unol â’u meini prawf derbyn penodol. Efallai y gallwch chi hefyd gael y ffurflen hon o ysgol bresennol eich plentyn.

 • Ysgol Bendigaid William Davies
 • Ysgol Bodafon
 • Ysgol Pen y Bryn
 • Ysgol San Sior
 • Ysgol St Joseph
 • Ysgol Y Plas

Mae rhestr o ysgolion Conwy a chopi o'r polisi derbyniadau wedi'u hatodi isod. Mae copi o Ddogfen Wybodaeth Ysgolion a Gwasanaethau Addysg Conwy hefyd wedi'i atodi ac mae copi o'r ddogfen hon ar gael ym mhob ysgol a llyfrgell.

Dyddiadau Pwysig

DyddiadY Drefn Dderbyn
25 Medi 2017
 • Ffurflenni Dymuniad Rhieni ar gael ar lein neu o ysgolion
 
 • Llyfrynnau gwybodaeth ar gael ar-lein
Erbyn 15 Rhagfyr 2017
 • Dyddiad terfynol i ddychwelyd Ffurflen Dymuniad Rhieni
 
 • Ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried tan ar ôl y rhai a gafwyd erbyn y dyddiad cau
18 Ebrill 2018
 • Cyhoeddi llythyr yn cynnig neu wrthod lle
Tymor yr Haf 2018
 • Trefniadau i drafod gwrthod gydag uwch-swyddogion addysg
 
 • Gwneud cais i ysgol arall a/neu apelio at y Panel Apeliadau
 
 • Panel Apeliadau yn cyfarfod a gwrando ar apeliadau
 
 • Ysgolion yn trefnu diwrnodau cyflwyno a chyfarfodydd i rieni er mwyn paratoi at gychwyn ym mis Medi

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy