Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Niwsans Statudol


Summary (optional)
Mae Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 yn gofyn i ni gymryd camau rhesymol i ymchwilio ac, os yw’n briodol, i gymryd camau ffurfiol mewn achos o gwynion cyfiawn o niwsans statudol.
start content

Mae ystod o faterion y gellir delio â nhw fel niwsans statudol ac y gellir eu hymchwilio er mwyn penderfynu a ydynt yn niweidiol i iechyd, neu’n ymyrryd â defnydd a mwynhad unigolyn o'u heiddo.

Yn fwyaf cyffredin bydd y rhain yn cynnwys:

  • Cyflwr gwael yr adeilad
  • Sŵn gan gynnwys cŵn yn cyfarth
  • Mwg, mygdarth, nwyon, llwch ac arogleuon a allyrrir o adeilad
  • Anifeiliaid a gedwir mewn ffordd sy'n achosi niwsans
  • Golau Artiffisial
  • Pentyrru gwastraff neu garthion

Datrys y mater eich hun

Os ydych yn cael problemau gyda niwsans statudol, lle bo modd, dylech geisio trafod y mater yn anffurfiol gyda'r person sy'n achosi'r broblem. Fel arfer gellir ei datrys yn gyflym heb fod angen unrhyw gamau pellach.

Pan fo cwyn yn codi, byddwn yn trafod y manylion gyda'r achwynydd a hefyd yn cysylltu â'r tramgwyddwr honedig i esbonio'r honiadau er mwyn cynorthwyo i ddatrys y mater yn gyflym.  

Os na ellir datrys y gŵyn yn anffurfiol, fel arfer bydd gofyn i chi gofnodi manylion y niwsans ar daflen logio. Mae hon yn darparu dyddiadau ac amseroedd problemau a gafwyd er mwyn i swyddogion ymchwilio gael syniad ynghylch graddau’r problemau a wynebir.

Unwaith y bydd y daflen logio wedi’i llenwi, byddwn yn asesu a phenderfynu a yw niwsans yn cael ei achosi. Yn dibynnu ar gryfder y dystiolaeth a gafwyd, bydd y Cyngor yn ystyried cyflwyno Hysbysiad Atal.

Lle bo angen, gwellir gwneud ymweliadau ac efallai y bydd offer recordio yn cael eu defnyddio mewn rhai sefyllfaoedd.

Cwynion Dienw

Ni fydd cwynion dienw fel arfer yn cael eu hymchwilio oherwydd yr anhawster o ran ymchwilio i gwynion o'r fath.

Bydd unrhyw fanylion gennych yn cael eu cadw’n gwbl gyfrinachol ac ni fyddant yn cael eu datgelu i unrhyw un yn ystod ymchwiliadau i'ch cwyn.  Os fodd bynnag, y bydd angen cyflwyno rhybudd neu fod yr achos yn mynd i'r llys, efallai y bydd eich enw’n cael ei ddatgelu ac efallai y bydd gofyn i chi ymddangos fel tyst ar ran y Cyngor.

http://www.cieh.org/policy/environmental-protection/statutory-nuisance.html

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy