top-skip-iconNeidio i’r cynnwystop-search-iconChwilio English IconEnglish Icon Fy nghymdogaethFy nghymdogaeth
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Tai Gwelliannau Tai Effeithlonrwydd Ynni New trial Boiler Repair Scheme - Winter 2018/19

Cynllun Trwsio Boeleri Treial - Gaeaf 2018/19


Summary (optional)
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun trwsio boeleri treial ar gyfer gaeaf 2018/19.
start content

Mae Cronfa Cymorth Dewisol (CCD) Llywodraeth Cymru yn gwneud Taliadau Cymorth mewn Argyfwng (EAP) fel grant i helpu â chostau hanfodol ar ôl argyfwng neu drychineb, ac nid oes rhaid ei ad-dalu. Mae'r taliad ar hyn o bryd yn helpu pobl i dalu am gostau bwyd, nwy a thrydan, dillad a theithio mewn achos o argyfwng.

Bellach, dan gynllun peilot trwsio boeleri newydd, gall unigolion diamddiffyn sy'n bodloni meini prawf y peilot (isod) archebu peiriannydd cofrestredig Gas Safe i asesu a gwneud mân atgyweiriadau i foeleri gwres canolog.

Gellir cael grant o hyd at £120 (tuag at lafur a rhannau) a bydd ymgeiswyr yn derbyn penderfyniad o fewn 24 awr i gais am EAP a wneir o ddydd Llun i ddydd Gwener. Os yw’r cais yn llwyddiannus, bydd yr ymgeisydd yn derbyn taleb PayPoint neu daliad BACS i dalu am y costau trwsio.

I fod yn gymwys ar gyfer taliad dan y cynllun peilot hwn, bydd yr ymgeisydd:

  • wedi cael profiad o foeler gwres canolog yn torri nad yw dan warant na chytundeb cynnal a chadw, ac yn gyfrifol am drwsio a chynnal a chadw’r boeler;
  • yn gallu dangos cadarnhad ysgrifenedig neu electronig i brofi bod peiriannydd gwasanaeth cofrestredig wedi’i archebu, neu ddangos cyfeirnod yr archeb am beiriannydd;
  • yn byw â phlant a phobl ifanc sy'n 17 oed neu'n iau, pobl hŷn sy’n 60 oed neu drosodd, neu'n byw gyda chyflwr iechyd cronig neu bobl anabl;
  • yn byw yng Nghymru ac nid mewn tai cymdeithasol neu lety rhent preifat lle mae’r landlord yn gyfrifol am drwsio systemau gwresogi;
  • yn o leiaf 16 oed; ac
  • yn byw mewn aelwyd incwm isel yn seiliedig ar drothwyon ariannol Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (gweler Tabl 1 isod), neu fel arall, yn derbyn budd-daliadau ar sail prawf modd heb unrhyw fynediad at arian arall ac wedi ceisio bob ffynhonnell cyllid fforddiadwy arall.

Os na ellir trwsio’r boeler, bydd gwres atodol ar gael drwy’r CCD. Os oes angen, gellir archebu asesiad llawn o'r tŷ drwy Gynllun Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru.

Bydd y cynllun peilot yn weithredol tan 31 Mawrth 2019. Gellir cysylltu â CCD rhwng 9:30am – 5:30pm dydd Llun i ddydd Gwener ar 0800 8595924 (am ddim dros linell dir neu ffôn symudol) neu 0330 101 5000 (cyfradd leol).

Tabl 1 – Trothwyon Ariannol

Cyfansoddiad yr Aelwyd Incwm blynyddol yr aelwyd Incwm misol cyfatebol yr aelwyd 
1 oedolyn (18 mlwydd oed neu’n hŷn)  £8,900 £740
ac 1 plentyn  £11,700 £980
a 2 blentyn  £14,400 £1,200
a 3 plentyn  £17,300 £1,440
a 4 plentyn neu fwy  £20,100 £1,680
2 oedolyn (18 mlwydd oed neu’n hŷn)  £14,600 £1,220
ac 1 plentyn  £17,400 £1,450
a 2 blentyn £20,200 £1,680
a 3 plentyn  £23,100 £1,930
a 4 plentyn neu fwy  £25,700 £2,140

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy