Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Dyfarniadau Datblygu'r Celfyddydau


Summary (optional)
Yn llawn syniadau ac egni creadigol? Yn cynllunio prosiect newydd celfyddydol a fydd o fudd i gymuned Conwy? Os yw'n bosib ei orffen cyn 31 Mawrth 2019 gallech wneud cais am grant Datblygu'r Celfyddydau, sy'n werth hyd at £1,000, i'ch helpu gyda'r costau.
start content

Gallwch wneud cais am Ddyfarniad os:

 • rydych yn sefydliad nad yw'n gwneud elw sydd â chyfansoddiad
 • rydych yn cynllunio prosiect / digwyddiad newydd ym Mwrdeistref Sirol Conwy
 • y bydd eich prosiect/ digwyddiad wedi gorffen cyn 31 Mawrth 2019
 • y bydd eich prosiect/ digwyddiad o fudd i drigolion Bwrdeistref Sirol Conwy

Ni allwch ymgeisio am y dyfarniad hwn os:

 • Rydych ar hyn o bryd yn derbyn 'Arian Refeniw Strategol y Celfyddydau' oddi wrth Wasanaeth Celfyddydau Conwy

Gallwch ddefnyddio'r dyfarniad hwn tuag at:

Un o'r costau penodol y mae eu hangen i ariannu eich prosiect/ digwyddiad, yn cynnwys:

 • Ffioedd Artistiaid
 • Cyhoeddusrwydd a Marchnata
 • Llogi Lleoliad
 • Deunyddiau ac offer
 • Gweithdai

Ni ellir defnyddio'r dyfarniad tuag at:

 • Costau cynnal eich sefydliad (arian craidd)
 • Prosiectau / digwyddiadau sydd eisoes wedi dechrau
 • Prosiectau mewn ysgolion
 • Digwyddiadau blynyddol oni bai bod elfen newydd wahanol

Pa brosiectau / digwyddiadau fydd yn cael blaenoriaeth?

Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i:

 • Prosiectau celfyddydol arloesol sy'n creu celfyddydau o ansawdd uchel er budd y gymuned ym Mwrdeistref Sirol Conwy
 • Prosiectau sy'n rhoi cyfle i'r gymuned gael profiad ymarferol o gelf a chael rhyngweithio gydag artistiaid

Meini Prawf Asesu:

Rhoddir marciau i bob cais yn ôl meini prawf caeth. Mae'n RHAID i'ch cais gyrraedd y meini prawf hyn:

 • Safon Artistig: gwybodaeth am artistiaid sy'n cymryd rhan a manylion am eu profiad blaenorol.
 • Budd i gymuned Bwrdeistref Sirol Conwy: tuag at bwy y targedir y prosiect hwn e.e. pobl leol, artistiaid ac ati; faint o'r defnyddwyr fydd yn byw ym Mwrdeistref Sirol Conwy; a fydd y gymuned yn cael profiad o gelf ar ffurf newydd?
 • Marchnata: Sut bydd y prosiect yn cael ei farchnata?
 • Mynediad: a yw'r lleoliad yn addas i ddefnyddwyr anabl; a yw'r digwyddiad yn ddwyieithog; sut byddwch chi'n targedu eich cynulleidfa/ cyfranogwyr, yw'r prosiect yn anelu at grŵp penodol neu a yw ar agor i bawb?
 • Arian Partneriaeth: a ydych chi'n rhoi cyfraniad gan eich noddwyr ac/neu noddwyr eraill.

Faint o arian allwch chi wneud cais amdano:

 • Gallwch wneud cais am ddyfarniad hyd at uchafswm o £1,000.
 • Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod arian yn hynod gyfyngedig a'ch bod yn fwy tebyg o lwyddo os ydych yn gwneud cais am swm bach o arian, neu os ydych yn gwneud cais am ddyfarniad sydd ond yn gyfran fechan o'r costau llawn.

Beth fyddwn ni'n disgwyl am ein harian:

 • Cydnabyddiaeth yn yr holl ddeunydd hyrwyddo a datganiadau i'r wasg
 • Ffurflen werthuso yn cynnwys manylion megis niferoedd a chyfranogwyr neu gynulleidfa, o fewn chwe mis i gwblhau'r prosiect.
 • Gwahoddiad i'r prosiect/digwyddiad

Gofynion eraill:

 • Cyfansoddiad neu gyfres o reolau
 • Copi o'ch cyfrifon diweddaraf wedi'u llofnodi
 • Llythyrau yn cefnogi eich prosiect / digwyddiad
 • Dyfynbris neu amcanbris ysgrifenedig gan ddarparwr gwasanaeth

Sut i wneud Cais?

Mae'n rhaid i chi lenwi'r ffurflen gais 'Grantiau Datblygu'r Celfyddydau' a'i hanfon yn ôl at:

Diwylliant a Gwybodaeth
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Adeilad y Llyfrgell
Mostyn St
Llandudno
LL30 2RP

Dyddiad cau:

 • Mae cynllun grant datblygu'r Celfyddydau yn agored i geisiadau ar unrhyw adeg, yn amodol ar argaeledd cyllid.
 • Byddwn yn dod i benderfyniad o fewn chwe wythnos i ddyddiad derbyn y ceisiadau.
 • Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn trafod eich cais cyn ei gyflwyno i Wasanaeth Celfyddydau Conwy
 • Ffôn: 01492 575572 neu e-bostiwch celf@conwy.gov.uk
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy