GWEFAN DROS DRO YW HON
Cartref Preswylwyr Parcio, ffyrdd a theithio Teithio Llesol Ymgynghoriad Cyhoeddus Map Rhwydwaith Integredig (INM)

Ymgynghoriad Cyhoeddus Map Rhwydwaith Integredig (INM)


Summary (optional)
Llwybrau map rhwydwaith integredig (INM) yw llwybrau Teithio Llesol arfaethedig y dyfodol yng Nghonwy - darganfyddwch sut i awgrymu llwybr neu i roi sylw.
start content

Fe gewch isod y dolenni i gynigion INM Conwy, mae’r rhain yn cynrychioli ein gweledigaeth gwella drafft 15 mlynedd Teithio Llesol i wella llwybrau cerdded a beicio ar draws ein Sir.  Rydym yn dymuno creu cyfleoedd i gael poblogaeth ac amgylchedd iachach a mwy cynaliadwy.

Mae cynigion INM yn ofynnol yn ôl Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013. Bydd darparu’r llwybrau a ddangosir yn dibynnu ar argaeledd cyllid cynllun Teithio Llesol a gall y llwybrau newid fel y cânt eu datblygu. Mae pob llwybr a ddangosir ar y map yn cynrychioli rhodfa 15 medr o led (50 troedfedd), os ydych yn gweld llinell ar ochr ogleddol i’r llwybr, mae’n rhaid i chi ddeall efallai bydd y llwybr yn mynd i ochr dde’r llwybr neu hyd yn oed ar y ffordd. Os yw’r llwybr a ddangosir fel llwybr oddi ar y ffordd a rennir, efallai bydd dal yn parhau fel llwybr ar y ffordd. Y rheswm dros hyn yw am nad ydym wedi cyrraedd y lefel o ddylunio manwl sydd ei angen i bennu llwybrau yn fanwl.

Mae’r mapiau isod yn dangos beth mae’r cyhoedd wedi gofyn amdanynt a sut y mae’r Cyngor yn credu y gallai eu darparu orau yn y lle cyntaf. Gofynnwn i chi edrych ar y cynigion drafft hyn a rhannu unrhyw syniadau a all wella llwybrau INM i bawb.  Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dod i ben ar 1 Hydref 2017.

Sut i gyflwyno sylwadau

Gallwch anfon eich sylwadau i teithiollesol@conwy.gov.uk

Cofiwch ddarparu cymaint o wybodaeth â phosibl, gan ddyfynnu’r map ardal a'r llwybr penodol e.e. Er enghraifft: Map Abergele – Llwybr INM yn ymddangos mewn coch rhwng Eich Ffordd Chi a’r Rhodfa Honno (a oes modd i’r adran hon fynd yn nes at y ganolfan iechyd drwy ddefnyddio Pob Ffordd yn hytrach nac Unrhyw Stryd), cofiwch hefyd adael eich rhif ffôn er mwyn i ni allu trafod a datrys unrhyw amwysedd yn gyflym.

Gallwch hefyd anfon cynlluniau/awgrymiadau drwy’r post i’r cyfeiriad isod neu gallwch wneud apwyntiad i drafod unrhyw fater gyda’n staff - ffoniwch 01492 5337 a gofynnwch am Paul Smith. Mae swyddfeydd Llanfairfechan wedi eu lleoli o fewn 10 munud o daith gerdded o’r orsaf rheilffordd, mae yna orsaf fysiau o flaen yr adeilad a lle parcio beic yn ddiogel yn y cefn. 

Teithio Llesol
Yr Heath
Ffordd Penmaenmawr
Llanfairfechan
LL33 0PF

Bydd copïau papur o’r cynlluniau ar gael yn y llyfrgelloedd canlynol tan 29 Medi 2017.  Bydd staff ar gael hefyd i ateb unrhyw gwestiynau ar yr amser ac ar y dyddiadau a ddangosir ar gyfer pob lleoliad. 

Abergele Dydd Mercher 9 Awst 2017 15:00 – 19:00
Llandudno Dydd Iau 10 Awst 2017 15.00 - 19.00
Bae Colwyn Dydd Mercher 16 Awst 2017 15.00 - 19.00
Llanrwst Dydd Mercher 6 Medi 2017 15.00 - 19.00
Conwy Dydd Mawrth 12 Medi 2017 15.00 - 19.00
Penmaenmawr Cynlluniau yn unig

Gallwch hefyd adael sylwadau yn y llyfrgell, a fydd wedyn yn cael eu hanfon at y tîm Teithio Llesol.

Mae copïau papur o’r cynlluniau hefyd ar gael ar drelar Diogelwch Ffyrdd y Cyngor yn ogystal ag yn swyddfeydd y Cyngor yn Llanfairfechan (gweler y cyfeiriad uchod).

Bydd staff ar gael i ateb unrhyw gwestiynau ac i ddangos cynigion ar 19 Medi 2017 yn:

Swyddfeydd y Cyngor ym Modlondeb
Ffordd Bangor
Conwy
LL32 8DU

Mae Bodlondeb yn 10 munud o daith gerdded o’r orsaf fysiau ac mae yna le i barcio beic yn ddiogel yn y cefn. 

Parc Eirias Bae Colwyn (trelar Diogelwch Ffyrdd) 2 Awst 2017 12:00 – 17:00

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus yn para am 12 wythnos tan 1 Hydref 2017.

Bydd holl ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu hadolygu a gwneir newidiadau i’r INM Teithio Llesol lle bo’r angen.

Bydd yr INM Teithio Llesol terfynol yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i’w gymeradwyo ym mis Tachwedd 2017.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy