Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Trwyddedau priffordd


Summary (optional)
Os ydych yn bwriadu ymgymryd ag unrhyw waith ar y briffordd (gan gynnwys y llwybr troed) rhaid i chi gael trwydded.
start content

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys:

  • gosod sgipiau ar y briffordd
  • codi neu dynnu sgaffald neu balis
  • gosod craeniau
  • craeniau bach codi pobl a llwyfannau symudol ar y briffordd
  • defnyddio goleuadau traffig dros dro
  • gellir caniatáu trwydded i gloddio yn y briffordd, gosod neu atgyweirio cyfarpar yn y briffordd hefyd.

Mae Gwaith Ffordd yn rhoi Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro ar gyfer cau ffyrdd neu waharddiadau parcio i waith ffordd a digwyddiadau hefyd.

Sut i wneud cais

Dewiswch y math o drwydded o'r tabl isod. Gallwch lawrlwytho pecyn cais, a dylid ei gwblhau’n llawn (gan ddefnyddio’r rhestr wirio lle bo hynny’n briodol) a’i he-bostio at: gwaithstryd@conwy.gov.uk 

Dylid talu wedyn drwy siec neu archeb bost, wedi’i chyfeirio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a'i gyrru at:

Gwaith Ffordd
Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau
Swyddfeydd Mochdre
Conway Road
Mochdre
LL28 5AB


Trwyddedau priffordd

Enw’r drwyddedDisgrifiadCost y drwyddedAmser prosesu           Pecyn
cais
Craen, craen bach a llwyfan symudol I ddefnyddio un o’r llwyfannau a enwir ar y briffordd / droedffordd £97 3 diwrnod
gwaith (lleiafswm)
Gwneud Cais
Trwydded sgaffald Gosod sgaffald ar eiddo ar ochr y briffordd / droedffordd £45 + £10 gwaharddiad
parcio (£90 yn ôl-weithredol heb drwydded)
2 ddiwrnod gwaith Gwneud
Cais

Trwydded Adran 50


A
dran 50 (Preswyl Deublyg)

Adran 50 (Di-breswyl)

Gosod cyfarpar newydd yn y briffordd  


I wasanaethu dau neu fwy o dai annedd a datblygiad preswyl fflatiau/fflatiau deulawr

Gosod 2 ddarn o offer newydd mewn 1 ffos (e.e dŵr budr a dŵr wyneb)

£410

 


£614 + £61 fesul uned


£595

15 diwrnod
gwaith (lleiafswm)

15 diwrnod
gwaith (lleiafswm)

15 diwrnod
gwaith (lleiafswm)

Gwneud
Cais

Gwneud
Cais

Gwneud
Cais

Trwydded Adran 171 Atgyweirio neu amnewid cyfarpar presennol £225 15 diwrnod
gwaith (lleiafswm)
Gwneud
Cais
Trwydded Adran 171b Gollwng deunyddiau adeiladu / peiriannau ar y briffordd £97 5 diwrnod
gwaith
Gwneud Cais
Trwydded sgip Gosod sgip ar y briffordd   £30+ £10 gwaharddiad
parcio (£90 yn ôl-weithredol heb drwydded)
   
2 ddiwrnod
gwaith
Gwneud
Cais

 

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro

Math o drwyddedY cyfnod o amser y mae’r drwydded yn ei gwmpasuCostPecyn
cais

Drwy
Hysbysiad
(os ydych angen eich trwydded am 3 diwrnod neu lai)

3 diwrnod neu lai £450 Gwneud Cais
Drwy
Orchymyn
(os ydych angen eich trwydded am ddim mwy na 18 mis)
Dim mwy na 18 mis £1,600 Gwneud Cais
Hysbysiad Brys
(os oes arnoch angen eich trwydded yn syth)
Dim mwy na 21 mis, yna gorchymyn 18 mis posibl £450

Gwneud Cais

Cymalau
Heddlu Tref
(digwyddiad dielw / cymunedol)
3 diwrnod Dim tâl (gan fod prosesu yn cael ei weld fel cyfraniad y Cyngor tuag at y digwyddiad) Gwneud Cais

Digwyddiadau Arbennig
Digwyddiad neu ras ar raddfa fawr

  £1600 Gwneud Cais

Rheoliadau Traffig Dros Dro

N/A Dim tâl Gwneud Cais

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy