Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Cynllun Datblygu Lleol Newydd - Adroddiad Adolygu


Summary (optional)
Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Cynllunio Lleol adolygu eu Cynlluniau Datblygu Lleol yn rheolaidd. Rhaid cynnal adolygiad ffurfiol bob pedair blynedd. Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol Conwy yn 2013 ac mae’r Adolygiad wedi cychwyn yn 2017.
start content

Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn ymgynghori ar yr Adroddiad Adolygu sy’n nodi sut mae'r Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig cyfredol (2007 - 2022) wedi perfformio, ac yn amlygu unrhyw feysydd sy’n nodi bod angen Cynllun Datblygu Lleol newydd. Yr Adroddiad Adolygu yw canlyniad tystiolaeth a pherfformiad y Cynllun Datblygu Lleol yn ôl Adroddiadau Monitro Blynyddol blaenorol a sail tystiolaeth. Fe’ch gwahoddir i wneud sylwadau ar yr Adroddiad Adolygu isod.  

Mae copïau hefyd ar gael yn llyfrgelloedd Conwy ac yn Swyddfeydd y Cyngor.

Mae Adroddiad Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol yn amlygu'r angen i baratoi Cynllun Datblygu Lleol newydd ar gyfer y cyfnod o 2022 ymlaen.  Wedi ymgynghori ar yr Adroddiad Adolygu hwn, y cam nesaf yw paratoi ac ymgynghori ar Gytundeb Cyflawni ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol newydd Conwy.

Sylwadau ar yr Adroddiad Adolygu yn unig y gallwch eu gwneud yma. Nid yw’n gyfle i wneud sylwadau ar y Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig cyfredol; i gyflwyno tir i’w ystyried ar gyfer ei gynnwys nac i nodi unrhyw newidiadau yr hoffech eu gweld yn cael eu gwneud yn y Cynllun Datblygu Lleol newydd. Bydd hyn yn digwydd mewn cam paratoi maes o law.

Dylid cyflwyno’r holl sylwadau heb fod yn hwyrach na 5pm ar 22 Rhagfyr 2017.

Gellir gwneud sylwadau drwy system ymgynghori’r Cyngor - https://conwy.jdi-consult.net/ldpcym/index.php

Gellir cyflwyno sylwadau hefyd drwy:

E-bost: cdll-ldp@conwy.gov.uk 
Drwy’r post

Cynllunio Strategol a Chymunedau
Llyfrgell Llandudno
Mostyn Street
Llandudno
LL30 2RP

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy