Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Gofyn am fin ychwanegol


Summary (optional)
Mae gan bob aelwyd unigol yng Nghonwy hawl i gael 1x240L bin du. Gall aelwydydd mwy o faint (o 6 neu fwy) fod â hawl i wneud cais am fin ychwanegol.
start content

Os ydych yn byw mewn aelwyd unigol gyda 6 neu fwy o breswylwyr parhaol, byddwn yn ystyried cais am fin ychwanegol ar gais. Os ydych yn byw mewn fflat neu Dŷ Amlfeddiannaeth (HMO) ac yn credu eich bod angen mwy o finiau ailgylchu a / neu wastraff, cysylltwch â ni i drafod unrhyw bryderon sydd gennych.

AELWYDYDD UNIGOL

Bydd gofyn i chi ddarparu prawf deiliadaeth am o leiaf 6 o drigolion i gefnogi eich cais, a bydd hefyd angen i chi ddangos i ni eich bod yn ailgylchu cymaint ag y gallwch chi cyn y byddwn yn ystyried eich cais

Os ydych chi'n meddwl eich bod angen ail fin oherwydd eich bod wedi llenwi eich cynwysyddion ailgylchu, gofynnwch am gynwysyddion ailgylchu ychwanegol  yn hytrach na gwneud cais am fin gwastraff ychwanegol

Os oes gennych blant mewn clytiau, neu os oes angen i chi gael gwared ar wastraff clinigol nad yw'n heintus, gofynnwn i chi wneud cais am focs clytiau neu fin gwastraff clinigol yn hytrach na gwneud cais am fin gwastraff ychwanegol.

Os na fydd unrhyw un o'r uchod yn berthnasol ac rydych yn credu eich bod yn gymwys i gael eich ystyried am fin ychwanegol, yna gwnewch gais ar-lein neu postiwch gais i:

Gwasanaethau Cwsmeriaid AFfCh yn: affch@conwy.gov.uk neu

Gwasanaethau Cwsmeriaid AFfCh
Swyddfeydd Mochdre
Ffordd Conwy
Mochdre                                                                                                                          
LL28 5AB


Dylai eich cais gynnwys:

 • Eich enw llawn a'ch cyfeiriad.
 • Datganiad byr yn amlinellu pam y dylem ystyried eich cais am ail fin
 • Prawf o ddeiliadaeth am o leiaf 6 aelod o'ch cartref, ynghlwm fel sganiau neu ffotograffau clir. PEIDIWCH AG ANFON DOGFENNAU GWREIDDIOL.

Mae’r eitemau a dderbyniwn fel prawf yn cynnwys:

Oedolion:

 • Bil Treth y Cyngor diweddar*
 • Bil cyfleustod diweddar neu gyfriflen banc
 • Llythyr Adran Gwaith a Phensiynau neu Dreth Credyd diweddar* (Credyd Treth Plant, Credyd Treth Gwaith, ac ati)
 • Cerdyn Meddygol GIG
 • Trwydded Gyrrwr

Plant:

 • Cerdyn Meddygol GIG
 • Llythyr Credyd Treth Plant diweddar*
 • Datganiad Cyfrif Cynilo Plant / Datganiad Banc
 • Tystysgrif Geni (o dan 16 oed yn unig) **
 • Pasport (o dan 16 oed yn unig) **

 * Rhaid i ddogfennau diweddar fod yn llai na 6 mis oed

** Sylwer y byddwn ond yn derbyn tystysgrif geni neu basport ar gyfer dibynnydd (plentyn o dan 16 oed) os nad oes unrhyw ddogfennaeth arall sy'n dangos eu cyfeiriad. Ni fyddwn yn derbyn pasportau neu dystysgrifau geni fel prawf deiliadaeth ar gyfer oedolion.

PWYSIG: Os bydd eich cais yn llwyddiannus, bydd angen i chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf inni bob 2 flynedd i roi gwybod i ni os ydych eisiau cadw eich ail fin. Gall methu â gwneud hynny arwain at eich bin ychwanegol yn cael ei dynnu’n ôl heb rybudd ymlaen llaw.

Rydym yn cadw'r hawl i dynnu’n ôl eich bin ychwanegol ar unrhyw adeg, heb rybudd ymlaen llaw. Mae’r rhesymau dros wneud hyn yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • Tystiolaeth nad yw eich cartref yn ailgylchu cymaint ag y gallai fod
 • Nid ydych wedi cyflwyno eich ail bin i'w gasglu am nifer o wythnosau
 • Tystiolaeth eich bod yn defnyddio eich bin i gael gwared ar wastraff busnes yn anghyfreithlon
 • Nid ydych wedi ein diweddaru i roi gwybod i ni os ydych dal angen eich ail fin ar ôl 2 flynedd

 Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein Polisi Ail Fin neu'r broses ymgeisio, cysylltwch â ni

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy