Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)


Summary (optional)
Cyflwynwyd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) ym mis Ebrill 2016. Ddwy flynedd ymlaen – sut mae Conwy’n dod ymlaen?
start content

FamilyBeth mae’r Ddeddf yn ei olygu?

Ethos ac egwyddor arweiniol y Ddeddf yw rhoi unigolion a’r canlyniadau lles y maent am eu cyflawni, fel canolbwynt i’w gofal.

Mae hyn yn golygu rhoi llais a rheolaeth arwyddocaol i unigolion dros sut y gellir cyflawni'r canlyniadau lles hyn. 

Y prif egwyddorion yw:

  • Rhaid inni gefnogi pobl sydd ag anghenion gofal a chymorth i gyflawni lles.
  • Mae pobl yn cael eu rhoi wrth wraidd y system newydd trwy roi llais cyfartal iddynt o ran y gefnogaeth a gânt.
  • Rhaid i bartneriaeth a chydweithrediad lywio’r ddarpariaeth o’r gwasanaeth.
  • Bydd y gwasanaethau'n hyrwyddo atal angen sy’n cynyddu a sicrhau bod yr help iawn ar gael ar yr adeg iawn.

Beth sydd wedi newid yng Nghonwy?

Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth

Mae rhan bwysig o'r Ddeddf yn ymwneud â Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth, fel y gall pobl gael yr wybodaeth sydd ei hangen arnynt yn hawdd. Mae cyfeiriadur adnoddau cenedlaethol wedi'i ddatblygu a bydd yn helpu pobl i gael gwybodaeth gywir, gyfoes ar unrhyw adeg, naill ai gartref gan ddefnyddio'r rhyngrwyd neu drwy gysylltu â rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost. Gelwir yr adnodd hwn yn Dewis Cymru

Un enghraifft o'r hyn yr ydym yn ei wneud yng Nghonwy yw gwaith parhaus y Tîm Un Pwynt Mynediad. Mae'r tîm yn gweithio gyda BIPBC ac asiantaethau cymunedol eraill, gan ateb pob galwad i'r adran gofal cymdeithasol. Rydym hefyd wedi gwella'r cyngor, y gefnogaeth a'r cymorth i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd. Darperir hyn trwy'r Gwasanaeth Dyletswydd ac Asesu, Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a’r Tîm o Gwmpas y Teulu.

Ymarfer Asesu a Chymhwysedd

Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol wneud newidiadau sylweddol i'r arferion asesu a chymhwysedd cyfredol, gan symud i ffwrdd o 'nodi pa wasanaethau mae unigolyn ei angen' i roi pwyslais ar ba ofal a chymorth y maent ei angen i gyflawni'r canlyniadau personol sy'n 'bwysig iddyn nhw'.

Mae hyn yn dechrau gyda'r 'Sgwrs Beth sy'n Bwysig' ar y pwynt cyswllt cyntaf. Y nod yw symleiddio asesiadau trwy broses unigol ar gyfer plant, oedolion a gofalwyr wrth gydnabod eu gwahanol ofynion. Yn dilyn gweithredu'r Asesiad Integredig, mae Conwy yn parhau i ymgynghori ag ymarferwyr a chymryd rhan mewn cyfarfodydd asesu a gwerthuso integredig rhanbarthol er mwyn monitro ansawdd y broses asesu a chefnogi gwelliant ansawdd.

Asesiad Anghenion Poblogaeth

Bydd Asesiad Poblogaeth Gogledd Cymru yn nodi anghenion gofal a chymorth y boblogaeth, anghenion cymorth gofalwyr a gwasanaethau sydd eu hangen i ddiwallu'r anghenion hynny. Mae'n brosiect ar y cyd rhwng chwe Awdurdod Lleol Gogledd Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae'n seiliedig ar ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth, y cyhoedd, sefydliadau partner, staff ac aelodau etholedig. Cyhoeddwyd yr adroddiad cyntaf ym mis Ebrill 2017.

Mae datblygu Asesiad Anghenion Poblogaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru o fudd i Gonwy gan y bydd yn llywio ein Strategaeth Comisiynu Gofal Cymdeithasol Conwy, yn enwedig o ran nodi anghenion a thueddiadau poblogaeth, yn ogystal â chael adborth defnyddwyr gwasanaeth a dinasyddion ar anghenion a’r bylchau wrth ddarparu gwasanaethau. Mae hyn yn ein symud tuag at ddull mwy cynhyrchiol o gomisiynu gwasanaethau yn y dyfodol.

Diogelu

Mewn ymateb i'r Ddeddf, mae Cydweithredfa Gogledd Cymru wedi sefydlu dau fwrdd diogelu rhanbarthol ar gyfer plant ac oedolion. Mae gan y byrddau hyn ddwy brif swyddogaeth - atal a diogelu. Mae cynrychiolaeth ar y byrddau o ystod o asiantaethau statudol, megis iechyd, gwasanaeth prawf a'r heddlu, nid awdurdodau lleol yn unig.

Plant Sy’n Derbyn Gofal

Mae niferoedd y Plant sy'n Derbyn Gofal a phobl ifanc yng Nghymru wedi bod yn cynyddu. Mae'r Ddeddf yn ceisio mynd i'r afael â hyn ac mae'n anelu at newid y ffordd y caiff anghenion gofal a chymorth plant a theuluoedd eu diwallu. Mae Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Conwy yn datblygu ffyrdd newydd o weithio gyda theuluoedd, gyda'r nod o gryfhau'r gallu a'r sgiliau o fewn teuluoedd i ofalu am blentyn yn ddiogel ac atal plant rhag dod i ofal. Cynhaliwyd y peilot cychwynnol ar gyfer y prosiect sgiliau cydweithredol yn 2017 ac mae wedi’i gynnwys yn yr adroddiad hwn.

Am ragor o wybodaeth am y Ddeddf, ewch i wefan Gofal Cymdeithasol Cymru.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy