Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Newyddion Ysgrifennydd y Cabinet yn Agor Ysgol Awel y Mynydd yn Swyddogol

Ysgrifennydd y Cabinet yn Agor Ysgol Awel y Mynydd yn Swyddogol


Summary (optional)
start content

Ysgrifennydd y Cabinet yn Agor Ysgol Awel y Mynydd yn Swyddogol

Agorwyd Ysgol Awel y Mynydd yn swyddogol heddiw (23/11/17) gan Kirsty Williams AC, yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg.

Mae’r ysgol £11.7m yn darparu’r amgylchedd addysgu diweddaraf sy’n cynnwys yr holl adnoddau a ddisgwylir mewn ysgol 21ain ganrif, gan gynnwys yr offer TG diweddaraf. 

Mae’r ysgol, sy’n rhan o Raglen Ysgolion 21 Ganrif Llywodraeth Cymru, sy’n cyfarfod yr anghenion presennol a’r galw fydd yn y dyfodol am leoedd ysgol yn ardal Cyffordd Llandudno, gan gynnig addysg ffrwd ddeuol Cymraeg a Saesneg ar y safle. 

Adeiladwyd yr ysgol i gyfarfod safon ‘Ardderchog’ effaith amgylcheddol arwyddocaol BREEAM.

Dywedodd Kirsty Williams: “Mae’n bleser gen i fod yn Ysgol Awel y Mynydd, sef y ddiweddaraf o’n hysgolion 21ain ganrif i gael ei hagor yn swyddogol. Mae’r adnoddau sydd i’w cael yma yn syfrdanol a byddant o fantais i ddisgyblion, staff a’r gymdeithas ehangach. 

“Yn gynharach y mis hwn fe gyhoeddais £2.3bn arall ar gyfer cam nesaf Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif ac Addysg a fydd yn gwella ymhellach ein hisadeiledd addysgol trwy Gymru. Mae’r adnoddau sydd yma yng Nghyffordd Llandudno yn enghraifft ardderchog o’r gwahaniaeth mae’r buddsoddiad hwn yn ei wneud.”

Aeth yr Ysgrifennydd Cabinet o amgylch yr adnoddau newydd a mwynhau perfformiad y disgyblion cyn dadorchuddio plac ym mhresenoldeb gwahoddedigion.

Dywedodd Llion Elis, pennaeth Ysgol Awel y Mynydd, “Bu’n anrhydedd croesawu’r Ysgrifennydd Cabinet heddiw. Mae wedi darparu cyfle i ni ddiolch i Lywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy am eu gweledigaeth a chefnogaeth wrth lunio ysgol newydd i Gyffordd Llandudno. Bydd yn galluogi’r staff ardderchog ddarparu profiadau dysgu mewn amgylchedd modern o’r safon uchaf er mwyn cynyddu potensial disgyblion.”

Cyfanswm cost Ysgol Awel y Mynydd oedd £11.7m, a ariannwyd gan Raflen Ysgolion 21 Ganrif ac Addysg Llywodraeth Cymru (50%) a Rhaglen Gyfalaf Addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (50%).

Dywedodd y Cyng. Gareth Jones, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Mae’n bwysig iawn i’r Cyngor ein bod yn gallu buddsoddi yn ein hysgolion, er mwyn galluogi llywodraethwyr a staff i ddarparu addysg o ansawdd uchel a chefnogaeth mewn adeilad newydd sy’n addas i’r pwrpas. Dymunaf yn dda i’r staff a’r disgyblion yn eu hysgol newydd a diolchaf i’r Ysgrifennydd Cabinet am ei hamser i ddod yma heddiw.”

“Mae Read yn falch iawn o fod wedi cyflawni’r prosiect blaenllaw hwn yn llwyddiannus, gan weithio ochr yn ochr ag Ainsley Gommon Architects a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Fel menter fach a chanolig yng ngogledd Cymru roeddem ni’n falch iawn o glywed bod y prosiect wedi ei ddyfarnu i ni. Rydym ni wedi cyflawni’r addewid i gefnogi’r gymuned leol, ac mae’r prosiect wedi derbyn y sgôr buddion cymunedol uchaf ar Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru.” Richard Heaton, Rheolwr Gyfarwyddwr

Wedi ei bostio ar 23/11/2017

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy