Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Newyddion Hwb i fusnesau Conwy oherwydd cyngherddau

Hwb i fusnesau Conwy oherwydd cyngherddau


Summary (optional)
start content

Hwb i fusnesau Conwy oherwydd cyngherddau

Mae busnesau Bae Colwyn a Hen Golwyn yn dweud bod cyngherddau pop a roc yr haf ym Mharc Eirias yn hanfodol i fasnach.

Yn ystod haf llynedd, cynhyrchodd cyngherddau Little Mix a Bryan Adams £440,000 i Fae Colwyn a’r cyffiniau.

Amcangyfrifwyd bod y cyngherddau wedi dod â £2.3 miliwn i'r ardal ers 2012.

Trefnir y digwyddiad blynyddol yn Stadiwm Zip World, Parc Eirias, drwy'r hyrwyddwr Orchad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a bydd yn mynd i'w seithfed flwyddyn yn 2018.

Mae John Jones, rheolwr gyfarwyddwr Powlsons Cyf ar Ffordd Erw Wen ym Mae Colwyn wedi gweithio yn y dref ers 1974. Mae John nawr yn gweithio gyda hyrwyddwyr y cyngerdd ac yn darparu print hyrwyddo i gigiau ar draws y wlad. Dywedodd John bod cyngherddau Eirias yn hanfodol i’w fusnes.

eventpr1

“Mae'r cyngherddau yn dod â phobl i’r dref; maent yn gwario arian yn y dref. Maent hefyd yn helpu busnesau lleol i’w hyrwyddo eu hunain," meddai.

“Fel cwmni, rydym wedi elwa ar y cysylltiad gyda’r hyrwyddwr o’r cyngherddau hyn. Rydym wedi buddsoddi’n drwm mewn technoleg ddigidol newydd fel ein bod yn gallu bodloni anghenion yr hyrwyddwyr i gynhyrchu print ar ddiwrnod lle mae ei angen arnynt, ac rydym yn anfon y print hwn dros y wlad i ddigwyddiadau yng Nghaerdydd, yr Alban, a Lloegr.

“Mae’n hynod o gyffrous. Mae fy staff yn cael gwefr o weithio ar ddeunydd maent yn gwybod y bydd yn cael ei weld ar hyd y wlad. Fyddech chi erioed wedi dychmygu y byddai tref fel Bae Colwyn yn cael ei gysylltu gydag enwogion o safon megis Tom Jones, Elton John, Lionel Ritchie, Little Mix ac Ollie Murs."

“Mae wedi bod o gymorth i fusnesau’r ardal. Gwelir effaith ddomino: os ydym ni'n brysur, rydym hefyd yn prynu cynnyrch gan bobl eraill. Mae’n hyrwyddo’r ardal, codi proffil ac mae’n creu cyffro yn y dref am rhai wythnosau bob blwyddyn. Mae pobl yn edrych ymlaen at y digwyddiad fel achlysur blynyddol rŵan. Bob blwyddyn mae pobl yn pendroni ynghylch pa gerddorion byddwn yn eu cael, sy'n wych yn fy marn i."

Mae Colin Wilson yn rhedeg Gwesty’r Marine yn Hen Golwyn ac esboniodd bod y cyngherddau yn bwysig i’w fusnes dros yr haf. “Rydym yn edrych ymlaen at y digwyddiad bob blwyddyn,” meddai.

eventpr

Gan ein bod yn un o'r tafarndai agosaf i’r lleoliad, rydym yn brysur iawn. Os yw’r tywydd yn ffafriol, rydym yn trawsnewid y maes parcio ar flaen y dafarn yn ardd gwrw. Rydym yn ceisio ei llenwi gydag ychydig gannoedd o bobl i fwynhau’r heulwen cyn eu bod yn ymlwybro i’r cyngerdd.

“Mae pob ystafell wedi eu harchebu fisoedd ymlaen llaw gan bobl sy’n mynd i’r cyngerdd.”

“Dw i’n meddwl bod llawer o fusnesau’r ardal yn elwa o’r cyngherddau hyn. Mae mewnlif mawr o bobl na fyddent yn dod i’r ardal fel arfer. Mae'n rhaid iddynt gael rhywle i aros, rhywbeth i'w fwyta a rhywbeth i'w yfed. Felly’n gyffredinol, dw i’n meddwl, bod busnesau Bae Colwyn a Hen Golwyn i gyd yn gwneud yn dda iawn yn sgil y cyngherddau.”

Nid yw cerddorion flwyddyn nesaf wedi cael eu cytuno eto, ond atynnodd digwyddiad 2017 26,000 o ffans cerddoriaeth i Fae Colwyn, gan gynhyrchu £295,000 ychwanegol i siopau, tafarndai, bwytai a chaffis yr ardal. Gwariodd ffans cerddoriaeth £70,000 ychwanegol ar westai, gwely a brecwast, tai llety, gwersylloedd a pharciau carafán hefyd. Gwariodd trefnydd y digwyddiad £75,000 yn yr ardal leol hefyd.

Amcangyfrifwyd mai cyfanswm y budd economaidd i’r ardal oedd £440,000 yn 2017 a £2.3 miliwn ers 2012. Seiliwyd y ffigwr ar fodel safonol diwydiant a ddatblygwyd gan Brifysgol Sheffield Hallam o wybodaeth a gasglwyd o 650 holiadur a gwblhawyd gan ffans cerddoriaeth.

Y Cynghorydd Louise Emery yw’r Aelod Cabinet ar gyfer Datblygu Economaidd a dywedodd “Mae digwyddiadau yng Nghonwy wedi bod yn hanfodol i economi’r ardal ac mae’r cyngherddau blynyddol yn Stadiwm Zip World ym Mharc Eirias yn esiampl o hynny. Mae’r buddsoddiad yn yr ardal dros y blynyddoedd diwethaf wedi helpu Conwy i fod yn un o leoliadau digwyddiadau i ymwelwyr mwyaf ffyniannus y Deyrnas Unedig.”

Datgelodd yr holiadur hefyd bod dros 73% o ffans Little Mix wedi dod o Ogledd Cymru, gydag 18% o sir Conwy ei hun. Tra bo’r rhan fwyaf o ffans Bryan Adams hefyd wedi teithio o Ogledd Cymru, daeth 19% i Fael Colwyn o Loegr, Gorllewin Canolbarth  Lloegr, a Chanolbarth a De Cymru.

I glywed barn Colin a John yn llawn, gwyliwch ein fideo yma.

Wedi ei bostio ar 07/12/2017

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy