Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 03/04/20

Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 03/04/20


Summary (optional)
start content

Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 03/04/20

Coronafeirws Covid-19

Llinell Gyngor Hawliau Lles
Mae'r llinell gyngor ar hawliau lles yn darparu cyngor ar bob agwedd o fudd-daliadau ac mae'n agored i holl drigolion Conwy. Dydd Llun i ddydd Iau 9am tan 5pm a dydd Gwener 9am tan 4.45pm.  Ffoniwch 01492 576605 neu e-bostiwch hawliau.lles@conwy.gov.uk

Cyllid ar gyfer Banciau Bwyd
Yr wythnos hon, mae'r Cyngor wedi dyrannu cyllid gwerth cyfanswm o dros £13,000 i fanciau bwyd lleol.

Busnes
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth i fusnesau yng Nghymru drwy bandemig y Coronafeirws.
Mae’r manylion ar ein gwefan yn: https://www.conwy.gov.uk/cy/Business/Business-Rates/Welsh-Government-Business-Grants.aspx

 

Cynllunio, Trwyddedu a Safonau Masnach
Mae’r holl wasanaethau galw heibio wedi’u gwahardd dros dro - ffoniwch neu anfonwch e-bost i gael cyngor neu i wneud apwyntiad.

 

Safonau Masnach
I warchod iechyd y cyhoedd rhag risgiau Coronafeirws, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi deddfwriaeth sy’n ei gwneud yn ofynnol i rai busnesau gau.  Mae’n rhaid i’r rhai sy’n cael aros ar agor gydymffurfio â gofynion penodol, er enghraifft, pellter rhwng pobl.  Bydd Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach y Cyngor yn gorfodi’r rheoliadau hyn.  Mae busnesau’n cael eu hannog i gadw at y gofynion newydd yma ar: https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-cau-busnesau-ac-adeiladau-0

Rhaid i bob busnes dianghenraid arall gau hefyd: https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-coronafeirws-cau-busnes-2020

 

Llety Gwyliau
Mae meysydd carafanau yn un o’r busnesau sy’n ymddangos yn y rhestr o fusnesau nad ydynt yn hanfodol y mae’n rhaid eu cau. Ond mae eithriad i hyn, gall bobl sy’n byw yn barhaol mewn meysydd carafanau, neu sy’n aros mewn meysydd carafanau fel cartrefi dros dro (pan nad yw eu prif gartref ar gael), barhau i aros yno. Ceir rhagor o wybodaeth yn: https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-canllawiau-i-berchnogion-gweithredwyr-meysydd-carafannau-gwyliau

Mae canllawiau i bobl sy’n cadw llety gwyliau wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru. Maent yn trafod gwestai, tai gwyliau a llety hunanarlwyo: https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-03/coronafeirws-canllawiau-ar-gyfer-busnesau-llety-gwyliau_0.pdf

 

Diogelwch Bwyd
Os oes gennych chi fusnes bwyd sydd wedi newid i fod yn siop bwyd i fynd neu wasanaeth danfon, mae canllawiau gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar gael ar https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/diogelwch-bwyd-ar-gyfer-busnesau-syn-dosbarthu-bwyd a https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/gwerthu-o-bell-archebu-drwyr-post-a-dosbarthu

Masnachu ar Ddydd Sul 
Er mwyn cefnogi ymdrechion archfarchnadoedd i gynorthwyo gweithwyr allweddol a phobl ddiamddiffyn i siopa am fwyd hanfodol yn ddiogel, mae’r Cyngor wedi cymryd camau i ymlacio rheolau masnachu ar ddydd Sul.

Coelcerthi
Mae ein hadran gwarchod y cyhoedd wedi sylwi ar gynnydd mewn cwynion ynghylch coelcerthi gardd. Gall mwg ddifetha mwynhad cymdogion o’u gerddi, eu hatal rhag agor eu ffenestri, rhag hongian dillad i sychu, a chymylu gwelededd yn y gymdogaeth ac ar y ffordd. Cofiwch ystyried eraill cyn cynnau coelcerth.

Sgamiau
Fel bob amser, byddwch ar wyliadwriaeth am sgamiau. Mae canllawiau ar gael ar: https://www.gov.uk/government/news/be-vigilant-against-coronavirus-scams 
Os oes gennych chi wybodaeth am sgâm neu’ch bod yn meddwl eich bod rhywun wedi’ch sgamio, cysylltwch â Cyngor ar Bopeth ar 03444 77 2020 neu ar-lein ar https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/consumer/scams/reporting-a-scam/

 

Gwasanaeth Cofrestru
Priodasau, partneriaeth sifil a seremonïau dewisol eraill: Mae gwasanaeth cofrestru Sir Conwy wedi penderfynu rhoi'r gorau i gynnal priodasau, partneriaeth sifil neu seremonïau dewisol eraill (e.e. adnewyddu addunedau; Enwi babanod etc.) mewn Swyddfeydd Cofrestru ac mewn unrhyw leoliad trwyddedig yn Sir Conwy hyd nes y ceir rhybudd pellach. Bydd hysbysiadau priodas/partneriaeth sifil yn cael eu gohirio hyd nes y rhoddir rhybudd pellach. Gall unrhyw un sydd eisoes wedi archebu lle gysylltu â gwasanaeth cofrestru Sir Conwy drwy e-bostio: gwasanaeth.cofrestru@conwy.gov.uk 

Cofrestru genedigaethau: Bydd apwyntiadau cofrestru genedigaethau nawr yn cael eu gohirio hyd nes y ceir rhybudd pellach.  Cynghorir cwsmeriaid y gallant bellach wneud cais am Fdd-dal Plant neu Gredyd Cynhwysol cyn i'r enedigaeth gael ei chofrestru.

Copïau o dystysgrifau: Gellir archebu copïau o dystysgrifau dim ond dros y ffôn drwy ffonio (01492) 576525.

Cofrestru marwolaeth: Bellach, dim ond dros y ffôn y bydd apwyntiadau ar gyfer cofrestru marwolaeth yn cael eu cwblhau. Ffoniwch (01492) 576525 i wneud apwyntiad.

 

Gwastraff ac Ailgylchu:

Biniau Sbwriel
Rydym yn atal rhai biniau sbwriel cyhoeddus rhag cael eu defnyddio dros dro. Bydd biniau nad ydynt wrth ymyl siopau neu barciau’n cael eu gorchuddio. Y rheswm am hyn yw er mwyn i ni allu symud staff i wneud dyletswyddau eraill i gefnogi gwasanaethau hanfodol y Cyngor. Byddwn yn parhau i wagio biniau baw cŵn a chael gwared ar wastraff sydd wedi’i dipio’n anghyfreithlon.

Sbwriel ac Ailgylchu
Er mwyn dal i fynd gyda’n casgliadau sbwriel ac ailgylchu, mae angen eich help arnom i ddiogelu ein staff. 

Os yw eich cartref yn hunan-ynysu oherwydd bod gan rywun symptomau’r firws, peidiwch â rhoi eich cynwysyddion ailgylchu allan i'w casglu am 14 diwrnod. Ar ôl 14 diwrnod, os nad oes unrhyw un yn dangos symptomau, gallwch roi eich cynwysyddion ailgylchu allan a byddwn yn cymryd unrhyw beth ychwanegol nad yw'n ffitio yn eich trolibocs. 

Peidiwch ag anghofio golchi'ch dwylo cyn i chi roi eich bin a'ch cynwysyddion ailgylchu allan, ac eto cyn gynted ag y byddwch chi'n dod â nhw yn ôl i mewn. 

Ni fydd ein partner, Crest, yn casglu bagiau ailgylchu pinc a phiws ar hyn o bryd.
Nid ydym yn gallu derbyn archebion newydd ar gyfer gwastraff swmpus ar hyn o bryd, oherwydd prinder staff ein partner, Crest.

Bydd ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn Abergele a Mochdre ar gau o heddiw ymlaen nes y clywir yn wahanol, yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth.

Bydd ein Canolfan Ailgylchu Symudol ar Ddydd Sadwrn ar gau nes y clywir yn wahanol, yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth.

Mae Swyddfa Mochdre ar gau, gellir cysylltu â Thîm Cyngor ERF ar (01492) 575337 neu erf@conwy.gov.uk

 

Bodlondeb a Choed Pella
Er budd iechyd a diogelwch y cyhoedd, mae Swyddfeydd y Cyngor ar gau i'r cyhoedd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â gwasanaethau'r Cyngor, ffoniwch 01492 574000 neu ewch i www.conwy.gov.uk i gael manylion ar sut i gael mynediad at wasanaethau hanfodol.

Taliadau
Ni allwn dderbyn taliadau siec ar hyn o bryd, ac ni fydd unrhyw sieciau a dderbynnir yn cael eu prosesu na’u dychwelyd yn ystod y cyfnod yma. 
Gall cwsmeriaid barhau i wneud eu taliadau yn defnyddio un o’n dulliau eraill i dalu. Rhagor o wybodaeth: http://www.conwy.gov.uk/taliadau

Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau
Mae’r gwasanaeth wyneb yn wyneb wedi cau. Ffoniwch ni ar 01492 576491 neu ewch i’n gwefan http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Benefits-and-grants/Benefits-and-Grants.aspx

 

Cefnogaeth:

Gwasanaeth Atal Digartrefedd 
Mae’r gwasanaeth wyneb yn wyneb wedi cau. Gall unrhyw un sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn  ddigartrefedd gysylltu â ni rhwng 9.30am and 5.15pm ar 0300 124 0050 neu housingsolutions@conwy.gov.uk Y rhif mewn argyfwng y tu allan i oriau swyddfa arferol yw 0300 123307.

Gofal Cymdeithasol
Mae timau Gofal Cymdeithasol yn parhau i ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd.  Rydyn ni’n dilyn cyngor diweddaraf y Llywodraeth.  Mae hyn yn golygu y gallem ni weithiau fod yn gweithio mewn ffordd ychydig yn wahanol, fel cysylltu dros y ffôn yn hytrach nag wyneb yn wyneb, os ydi hynny’n briodol.  Mae gwasanaethau dydd anableddau dysgu yng Nghanolfan Marl, Canolfan Riviere, Clybiau Plant a chyfleoedd gwaith ar gau.

Cefnogaeth Cymunedol 
Ydych chi'n adnabod rhywun mewn angen, neu'n hunanynysu?  Mae nifer o bobl o fewn Sir Conwy yn barod i helpu: siopa, casglu presgripsiwn ac anghenion eraill.  Darganfyddwch beth sydd ar gael drwy ffonio (01492) 575544 neu ewch i www.conwy.gov.uk/cefnogaethcymunedol

Galw Gofal
Mae Galw Gofal yn gweithredu fel arfer, yn darparu teleofal brys 24/7 a gwasanaeth monitro galwadau tu allan i oriau, er mwyn cynorthwyo i ddiogelu pobl hŷn a phobl ddiamddiffyn yn eu cartrefi eu hunain. Mae Galw Gofal wedi ymrwymo i gynorthwyo ein cwsmeriaid i gadw’n ddiogel ac yn iach yn ystod y cyfnod hwn.

 

Ysgolion
Os yw'ch plentyn yn cael prydau ysgol am ddim, darperir cinio ar eu cyfer.
Os ydych chi'n weithiwr allweddol ac yn methu â threfnu gofal plant i'ch plant, bydd ysgolion Cyngor Conwy yn cynnig hyn i chi. 
Bydd gweithwyr allweddol sydd a’u plant yn mynychu ysgol yng Nghonwy yn arferol yn gallu cael mynediad i gyfleusterau gofal plant yn eu hysgolion presennol. https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Education-and-Families/Family-Information-and-Childcare/keyworker-childcare.aspx

Canllawiau Llywodraeth Cymru i rieni a darparwyr gofal plant ar ofal plant https://llyw.cymru/coronafeirws-darpariaeth-gofal-plant

Mwy o wybodaeth am ysgolion ar gau ac arholiadau'r haf yn: https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/School-Closures-and-Cancellation-of-Examinations.aspx 

 

Cyfleusterau:

Meysydd Parcio
Rydym wedi cau rhai meysydd parcio er mwyn helpu i atal lledaeniad y feirws drwy annog pobl i beidio ag ymgynnull.  Rhestr o feysydd parcio sydd ar gau: https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Parking-Roads-and-Travel/Parking-and-Permits/Car-parks-closed.aspx 
Mae pob maes parcio arall ar gael yn rhad ac am ddim i drigolion lleol eu defnyddio er mwyn gwneud siopa angenrheidiol neu gasglu presgripsiwn.

Rhandiroedd
Mae ymweld â’ch rhandir yn cyfrif fel ymarfer corff dyddiol, fel y nododd y llywodraeth ar 23 Mawrth.
Dilynwch y canllawiau hyn er eich diogelwch chi ac i ddiogelu defnyddwyr eraill:

  • Cadwch eich pellter oddi wrth denantiaid eraill i helpu cyfyngu lledaeniad y feirws. Dilynwch reolau cyfredol y llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol. Fe ddylech chi fod o leiaf 2 fetr/6 troedfedd ar wahân.
  • Peidiwch â rhannu offer nac unrhyw gyfarpar arall ag unrhyw un o denantiaid eraill y rhandir.
  • Cadwch at reolau hylendid llym ar ôl cyffwrdd â giatiau, cloeon neu eitemau cymunedol eraill. Diheintiwch eich dwylo ar ôl eu defnyddio bob tro.
  • Dim ond tenantiaid y rhandiroedd sy’n cael eu defnyddio. Ni chaniateir unrhyw grwpiau ar y safle, a dim ond pobl sy’n byw yn eich aelwyd gaiff ddod i’r safle tra byddwch chi yno.
  • Arhoswch ar eich plot bob amser a pheidiwch â mynd i blot arall dan unrhyw amgylchiadau.

Harbwr
Mae llithrfeydd a glanfeydd ar ein promenadau, ein glannau ac yn yr harbwr wedi cau.
Nid ydym yn cymryd unrhyw archebion newydd ar gyfer cychod hamdden neu angorfeydd ymwelwyr, ac eithrio lloches frys.
Mae staff yr harbwr yn parhau i gefnogi'r diwydiant pysgota masnachol, yn cynnal bwiau marcio'r aber ac isadeiledd ac yn ymateb i unrhyw argyfwng o fewn terfynau'r harbwr.
Peidiwch ag ymweld â swyddfa'r harbwr oni bai ei fod ar gyfer gwasanaeth hanfodol, a’ch bod yn cadw at reolau pellhau cymdeithasol.

Mannau Agored
Mae gennych hawl i adael eich cartref i ymarfer corff unwaith y dydd. Gallwch fynd am dro, mynd i redeg neu fynd ar eich beic o’ch cartref. Ni ddylech yrru’n bell i wneud hyn. Cofiwch amddiffyn ein staff, y gwasanaethau brys a’ch gilydd trwy beidio â theithio’n ddiangen. 

Meysydd Chwarae
Rydym wedi cau pob man chwarae er budd diogelwch y cyhoedd. Bydd parciau’n parhau i fod ar agor am nawr – byddwch yn gyfrifol a chadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol. 

Amlosgfa a Mynwentydd
Mae'r capel yn Amlosgfa Bae Colwyn ar agor i aelodau uniongyrchol o'r teulu yn unig, gydag uchafswm o 20 o bobl. Rydym yn cynghori galarwyr i ddilyn yr arweiniad cenedlaethol ar hylendid a phellhau cymdeithasol.
Bydd pob claddedigaeth yn wasanaeth ar lan y bedd yn unig, ar gyfer aelodau agos o'r teulu yn unig.
Rydym yn cynnig gwe-ddarlledu gwasanaethau coffa am ddim.

Tramffordd y Gogarth
Rydym yn gohirio dechrau tymor 2020 nes rhoddir hysbysiad pellach.  Mae hyn yn golygu na fydd tramiau yn rhedeg, a bydd Gorsaf Victoria, Gorsaf Hanner Ffordd a Chanolfan Ymwelwyr y Gogarth yn aros ar gau.

Toiledau Cyhoeddus 
Rydym wedi cau ein toiledau cyhoeddus ar draws Sir Conwy, er mwyn i ni allu blaenoriaethu glanhau ac adnoddau ar draws ein cyfleusterau er mwyn parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol. Nid ar chwarae bach y gwneir unrhyw benderfyniad i gau cyfleusterau’r cyngor, ond ein prif flaenoriaeth yw iechyd a lles y cyhoedd a’n staff wrth i’r wlad ddelio ag effaith coronafeirws.

Canolfannau Hamdden
Mae holl ganolfannau hamdden Cyngor Conwy ar gau. Byddwn yn rhewi pob taliad Debyd Uniongyrchol ar gyfer aelodaeth ffitrwydd a gwersi nofio, yn effeithiol ar unwaith. Ni fyddwn yn gwneud unrhyw gasgliadau ar eich debydau uniongyrchol nes bydd canolfannau'n ail agor. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth.

Llyfrgelloedd
Mae pob llyfrgell ym Mwrdeistref Sirol Conwy ar gau. Mae pob eitem yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig ac ni fyddwn yn codi tâl am unrhyw eitemau hwyr.

Canolfannau Croeso
Mae Canolfannau Croeso ar gau, mae gwasanaethau ar gael dros y ffôn, dros e-bost ac ar-lein.

Venue Cymru a Theatr Colwyn
Nid yw Venue Cymru a Theatr Colwyn yn llwyfannu unrhyw sioeau nac yn dangos unrhyw ffilmiau. Mae’r bwyty a'r bar/caffi ar gau.  Gwefan: https://venuecymru.co.uk/coronavirus

 

Cyfarfodydd Pwyllgor
Mae rhai cyfarfodydd pwyllgor wedi’u gohirio a gallwch weld os yw cyfarfod i gael ei gynnal ai peidio yn https://modgoveng.conwy.gov.uk/mgCalendarMonthView.aspx?GL=1&bcr=1

Fideo BSL
Gwybodaeth am coronafeirws (COVID19) yn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Contact-Us/Sign.aspx

 

I’n helpu i amddiffyn cymaint o bobl yn ein cymuned â phosibl, rydym yn annog y cyhoedd i gysylltu â ni dros y ffôn neu ar-lein.

Rydym yn annog unrhyw un sydd ag unrhyw gwestiynau am y firws i fynd i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymruphw.nhs.wales am y wybodaeth ddiweddaraf.
Rydym yn gweithio’n agos ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a’r gwasanaethau brys i sicrhau bod trefniadau priodol a chymesur yn eu lle i ymateb i’r sefyllfa hon fel y mae’n datblygu.
Byddwn yn parhau i ddilyn y canllawiau yr ydym yn eu derbyn gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Gwybodaeth coronafeirws mewn ieithoedd eraill https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/

 

 

Wedi ei bostio ar 18/03/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy