Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Nawdd Canolfan Ddiwyllant

Nawdd Canolfan Ddiwyllant


Summary (optional)
start content

Nawdd Canolfan Ddiwyllant

Mae dros £47,000 wedi cael ei ddyfarnu i gyllido prosiect celfyddydol wedi'i leoli yng Nghanolfan Ddiwylliant Conwy.

Mae’r ganolfan ddiwylliant £3.7 miliwn a gaiff ei hariannu gan y loteri gerllaw Bodlondeb, Conwy, wrthi’n cael ei hadeiladu a’r gobaith yw y bydd yn barod erbyn hydref 2019.

Arweinir y Prosiect Cornel Celf gan Ymddiriedolaeth Gelfyddydau Conwy, elusen sy’n ymdrechu i hyrwyddo ymgysylltiad a mwynhad celfyddydol ar draws y sir. Dyfarnwyd £47,600 i’r elusen gan Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Ar y Môr; Gwynt y Môr.

Mewn Partneriaeth â Chanolfan Ddiwylliant Conwy a gaiff ei hariannu gan y Loteri Treftadaeth, bydd y prosiect yn llunio rhaglen o gelfyddydau, diwylliant a gweithgareddau treftadaeth.

Wedi iddo gael ei gwblhau, bydd Cornel Celf yn galluogi i’r ymddiriedolaeth, grwpiau cymunedol eraill ac artistiaid arddangos eu gwaith, cynnal gweithdai a digwyddiadau, a darparu prosiectau addysg celfyddydol yn y cyfleuster pwrpasol. Bydd yr ardal yn cynnwys llawr sbring, ardal gwaith gwlyb, a lle ar gyfer arddangosfeydd a dysgu. Bydd y Ganolfan Ddiwylliant yn darparu llyfrgell newydd, archifdy, canolfan dreftadaeth a chaffi gerllaw Castell Conwy a Waliau’r Dref.

Meddai Dilwyn Price, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy, "Mae'r Ymddiriedolaeth yn falch iawn o arwain y prosiect rhagorol hwn ac yn diolch i Gwynt y Môr am eu nawdd hael. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at agor yr ganolfan gelfyddydau newydd hon a dathlu sgiliau celfyddydol artistiaid sefydledig a newydd. Bydd y cyfleuster o’r radd flaenaf o fewn adeilad arbennig yn darparu cyfleoedd gwych i ehangu sgiliau a hyrwyddo dawn artistig trigolion sir Conwy.”

Dywedodd Helen Bradley, Rheolwr Prosiect Canolfan Gelfyddydau Conwy, “Yn ystod cyfnod datblygu'r prosiect Canolfan Ddiwylliant, cysylltom â bron i 700 o bobl i weld sut fath o gyfleusterau yr hoffent eu gweld yn y Ganolfan Gelfyddydau. "Roedd yn braf gweld pobl eisiau cymryd rhan mewn cyfleoedd ymarferol i brofi a dysgu am dreftadaeth leol drwy gelfyddydau gweledol, felly mae’r prosiect Cornel Celf yn gyfle partneriaeth gwych i’r gwasanaethau a fydd wedi eu lleoli yn y ganolfan."

Wrth gyhoeddi’r nawdd, dywedodd y llefarydd Neil Pringle, Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr, “Mae’n wych gweld yr amrywiaeth eang o brosiectau sy'n manteisio ar Gronfa Gymunedol Fferm Wynt ar y Môr, Gwynt y Môr, gydag Ymddiriedolaeth Gelfyddydau Conwy yn un o'r 59 a dderbyniodd y nawdd eleni. Rwyf yn edrych ymlaen at weld y gwaith cadarnhaol, trawsffurfiol y bydd y grant diweddaraf o'r nawdd yn eu galluogi i ddigwydd ar draws ardal Conwy."

Meddai’r Cynghorydd Mark Baker, Aelod Cabinet Gwasanaethau Datblygu Cymunedol, “Rydym yn falch iawn o fod yn cydweithio ag Ymddiriedolaeth Gelfyddydau Conwy ar y prosiect cyffrous hwn. Mae menter Cornel Celf yn cyflwyno'r pŵer o weithio mewn partneriaeth rhwng y cyngor a'r trydydd sector er budd cymunedau Conwy. Bydd cyfleuster o’r radd flaenaf yng nghanol y Ganolfan Ddiwylliant newydd yn helpu i ddatgloi potensial enfawr y llyfrgell a’r casgliadau treftadaeth ar y safle, a'u cyflwyno i gynulleidfa ehangach drwy'r celfyddydau gan ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o artistiaid Conwy."

I ddysgu mwy am waith Ymddiriedolaeth Gelfyddydau Conwy, ymwelwch â www.conwyartstrust.org

I ddarganfod mwy am brosiect Canolfan Ddiwylliant Conwy, ymwelwch â www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Conwy-Culture-Centre.aspx

 

Wedi ei bostio ar 01/08/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy