Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Digwyddiad Ymgysylltu


Summary (optional)
start content

Digwyddiad Ymgysylltu

Mae preswylwyr o orllewin Sir Conwy yn cael eu gwahodd i ymuno â Chynghorwyr Sir mewn Digwyddiad Ymgysylltu â'r Fforwm Ardal ddydd Sadwrn, 26 Ionawr o 10.30 (drysau ar agor 10.00) tan 12.30pm i edrych ar flaenoriaethau lleol, gyda ffocws ar Dwristiaeth, Iechyd a Thrafnidiaeth .

Os ydych chi'n byw yn Llanfairfechan, Penmaenmawr, Henryd, Conwy, Deganwy, Glan Conwy neu Gyffordd Llandudno, beth am ymuno â ni yn y digwyddiad hwn yn Siambr y Cyngor ym Modlondeb, Conwy. Meddai'r Cyng.

Emma Leighton-Jones, Cadeirydd y Fforwm, "Rydym yn awyddus i'r cyhoedd gymryd rhan ac ymgysylltu â'r hyn sy'n bwysig i gymunedau lleol. Mae gan y Fforwm y potensial i ysgogi cymunedau a thwf cydlynol, ac mae'n rhan bwysig o ddemocratiaeth leol ".

Dim ond yn ddiweddar y sefydlwyd Fforymau Ardal Leol a'u nod yw dod â'r Cyngor yn agosach at y gymuned trwy roi cyfle i Gynghorwyr mewn ardal ddaearyddol benodol yn y Fwrdeistref Sirol gyfarfod a thrafod materion lleol a siarad am yr hyn y gellir ei gyflawni trwy gydweithio gyda rhanddeiliaid lleol.

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy bum Fforwm Ardal sy'n cwmpasu'r Sir, sy'n cwmpasu Gogledd, De, Canolog a Dwyrain y Sir yn ogystal â'r grŵp hwn sy'n cwmpasu'r Gorllewin.

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch â'r Cyng. Emma Leighton-Jones (Cadeirydd y Fforwm) ar cllr.emma.leighton-jones@conwy.gov.uk neu 07701376707. Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw anghenion arbennig y bydd angen i ni baratoi ar eu cyfer.

Wedi ei bostio ar 23/01/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy