Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gorfodaeth Amgylcheddol - Diweddariad

Gorfodaeth Amgylcheddol - Diweddariad


Summary (optional)
start content

Gorfodaeth Amgylcheddol - Diweddariad

Yn dilyn cyfarfod diwethaf y Cabinet, cysylltodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy â Kingdom gyda’r bwriad o gynnig estyniad byr i’w contract, hyd ddiwedd y flwyddyn ariannol.

Cyfarfu swyddogion â Kingdom yr wythnos ddiwethaf er mwyn egluro sefyllfa’r Cyngor iddynt ac amlinellu’r telerau contract fyddai orau gennym. Mae Kingdom wedi ein hysbysu nad ydynt yn dymuno ymestyn eu contract y tu hwnt i 9 Awst 2018.

Roedd y Cyngor yn ymwybodol fod hyn yn bosibilrwydd ac eisoes wedi dechrau edrych ar opsiynau eraill, gan gynnwys o bosibl gwasanaeth gorfodi mewnol neu ddatblygu model partneriaeth gydag awdurdodau lleol eraill.  Mae’r gwaith hwn ar y gweill ar hyn o bryd a cheir diweddariad arno maes o law.

Mae'r mater o lendid yr amgylchedd y parhau i fod yn flaenoriaeth uchel i'r Cyngor a gwyddom ei fod yn rhywbeth sydd o bwys i bobl sir Conwy ac i'n hymwelwyr.

Meddai'r Cynghorydd Mark Baker: “Rydym am dawelu meddyliau pobl Conwy fod yr amgylchedd yn un o’n prif flaenoriaethau. Rydym yn gwybod bod mwyafrif helaeth pobl Conwy’n gydwybodol dros ben, nad ydynt yn taflu sbwriel, eu bod yn glanhau ar ôl eu cŵn ac yn ofalus ac yn ystyriol o’u hamgylchedd.    Fodd bynnag gofynnwn bod unrhyw ddigwyddiadau o daflu sbwriel, cŵn yn baeddu neu bryderon eraill yn cael eu hadrodd i ni fel y gallwn ymateb yn gyflym iddynt. Dim ond un darn o’r jig-so amgylcheddol yw gwasanaethau Kingdom a byddwn yn taclo unrhyw bryderon a dynnir i’n sylw er mwyn sicrhau fod y sir yn parhau i fod yn lle glân a dymunol i fyw, i weithio ac i ymweld ag o.

Gall unrhyw un sydd eisiau rhoi gwybod am bryderon amgylcheddol gysylltu â’r Cyngor yn http://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Report-Pay-Apply/Report-it/Environmental-Issues/Environmental-Issues.aspx

Wedi ei bostio ar 23/07/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy