Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Newyddion Dirwy i berchennog siop yn Llys Ynadon Llandudno

Dirwy i berchennog siop yn Llys Ynadon Llandudno


Summary (optional)
start content

Dirwy i berchennog siop yn Llys Ynadon Llandudno

Cafodd Mr Brijesh Patel, perchennog L J Stores, 45 Sŵn y Don, Hen Golwyn, ddiryw yn dilyn achos a fu o flaen Llys Ynadon Llandudno yr wythnos hon (21/11/17)

Plediodd Patel yn euog i wyth trosedd yn ymwneud â Deddfwriaeth Safonau Masnach a Thrwyddedu amrywiol a chafodd ddirwy o dros £2000.00.

Roedd y troseddau’n gysylltiedig â dau ymweliad gan Adran Safonau Masnach Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gynharach eleni. Cynhaliwyd yr ymweliadau ar ôl cael gwybodaeth gan gwsmeriaid anhapus.

Roedd yr ymweliad cyntaf yn ymwneud â honiad o werthu sigaréts nad oeddynt yn cydymffurfio â Rheoliadau Safonol Pecynnu Cynnyrch Tybaco 2015. Bryd hynny, cafodd 39 pecyn o sigaréts nad oeddynt yn cydymffurfio â'r rheoliadau eu hatafaelu.

Yn ystod yr ail ymweliad fis Medi daeth i’r amlwg fod pecynnau o becynnau mawr (multi-packs) yn cael eu gwerthu fel eitemau unigol er fod rhybudd arnynt yn nodi nad oeddynt "i’w gwerthu ar wahân". Nid oedd y wybodaeth am alergenau ar y pecynnau unigol, fel sy'n ofynnol. Mae gwybodaeth fel hyn yn hynod o bwysig er mwyn rhybuddio defnyddwyr o'r cynhwysion er mwyn atal adwaith alergaidd. 

Darganfyddodd swyddogion ei fod wedi methu rhoi gwybodaeth bwysig i’r cwsmer, fel bod tâl ychwanegol yn cael ei ychwanegu at y gwerthiant pan yn talu â cherdyn. Hefyd, nid oedd pris ar lawer o'r nwyddau oedd yn cael ei arddangos ar werth yn y siop. Roedd hyn yn golygu na allai cwsmeriaid fod yn sicr faint yr oeddynt yn dalu am eitemau, ac ni allent gyllidebu cyn cyrraedd y til.

Yn ystod yr ymweliad hwnnw, daeth i’r amlwg nad oedd Mr Patel yn cadw at amodau gweithredu ei Drwydded Safle. Dywedodd Mr Michael Balmer, cyfreithiwr amddiffynnol Patel, wrth y llys fod 2 aelod o staff bellach wedi cael hyfforddiant.

Cafodd ddirwyo o £775 yr un am bob un o’r tair trosedd gan Lys Ynadon Llandudno, heb gosb ar wahân ar gyfer y pump arall. Ymhellach at hyn cafodd orchymyn i dalu cyfraniad o £2000 tuag at gostau a gordal dioddefwr o £77.00 gan wneud cyfanswm o £4402.00 i’w dalu mewn 4 rhandaliad misol. Fforffedwyd y nwyddau a atafaelwyd i’r Adran Safonau Masnach er mwyn eu gwaredu.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Baker, Aelod Cabinet Gwasanaethau Datblygu Cymunedol a Rheoleiddio, “Mae'r Cyngor yn ystyried achosion sy’n ymwneud â diogelwch y cyhoedd yn ddifrifol iawn, ac ni fyddwn yn oedi cyn ymchwilio a dwyn achosion i’r llys ble mae angen gwneud hynny.”

 

Wedi ei bostio ar 24/11/2017

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy