Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwasanaeth Sbwriel Newydd i Gyrraedd y Sir Gyfan

Gwasanaeth Sbwriel Newydd i Gyrraedd y Sir Gyfan


Summary (optional)
start content

Gwasanaeth Sbwriel Newydd i Gyrraedd y Sir Gyfan

Yn dilyn arbrawf llwyddiannus dros flwyddyn gyfan mewn 10,000 o gartrefi, bydd gwasanaeth casglu sbwriel bob 4 wythnos Conwy yn cael ei ymestyn drwy’r sir gyfan o fis Medi 2018 ymlaen. Mae ailgylchu’n greiddiol i’r gwasanaeth hwn, a dangosodd canlyniadau’r arbrawf bod ailgylchu wedi cynyddu 14% a’r gwastraff mewn biniau olwynion wedi gostwng 31%.

Mae’r Cyngor yn cynnig gwasanaeth casglu deunydd ailgylchu wythnosol ar gyfer: gwastraff bwyd, papur, cerdyn, caniau, gwydr, plastig, Tetra Pak a hyd yn oed batris. Gyda chasgliadau bob pythefnos ar gyfer gwastraff gwyrdd, tecstilau a nwyddau trydanol bychain, gall trigolion Conwy ailgylchu mwy o bethau, a hynny’n amlach.

“Mi fydd gan drigolion Conwy 15 casgliad bob 4 wythnos, neu 19 os ydyn nhw’n defnyddio’n gwasanaeth casglu clytiau babanod neu gynhyrchion anymataliaeth,” meddai’r Cyng Donald Milne, Aelod Cabinet yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau. “Dim ond swm bach o sbwriel na ellir ei ailgylchu sydd ar ôl”.

Y ffordd orau o sicrhau bod digon o le yn y bin sbwriel yw drwy ddefnyddio’r casgliadau wythnosol ar gyfer bwyd a deunydd y gellir ei ailgylchu. Mae’r gwasanaeth casglu clytiau babanod a chynhyrchion anymataliaeth newydd yn helpu atal trafferthion gyda drewdod a phlâu.

“Mae’r rhan fwyaf o bobl yng Nghonwy yn ailgylchu, ond cyn yr arbrawf bu i ni ganfod y gellid bod wedi ailgylchu hanner cynnwys biniau pobl. Roedd y deunyddiau coll hynny, oedd yn cael eu claddu mewn tomen sbwriel, yn costio £1.6m i’r gymuned bob blwyddyn.”

Yn ystod y flwyddyn o arbrawf, ar y cyd ag ymchwil manwl cyn, yn ystod ac wedi’r arbrawf, bu i ni ganfod nad ailgylchu yn unig oedd ar gynnydd, ond hefyd y cymhelliant i wneud hynny. Adroddodd trigolion eu bod yn ailgylchu eitemau newydd, mwy o eitemau, ac roedd rhai hyd yn oed yn cymryd rhan am y tro cyntaf. Pan ofynnwyd iddynt pam, y newid yn y gwasanaeth oedd y prif reswm a gafwyd. Roedd trigolion hefyd yn canfod nad oedd llawer o’u pryderon am y newidiadau, fel taflu sbwriel yn anghyfreithlon, wedi digwydd.

“Mae pawb yn elwa wrth i ni ailgylchu mwy a, diolch i ymdrechion ailgylchu’r rheiny oedd yn rhan o’r arbrawf, rydym yn hyderus y bydd y gwasanaeth casglu newydd hwn yn hybu cyfraddau ailgylchu ymhellach.”
Mae cynhwysyddion ailgylchu ychwanegol ar gael. Mae’r rhain ar gael am ddim, ar wahân i fagiau gwastraff gardd aml-ddefnydd, y gellir eu prynu am £1.50.  Mae gwasanaeth wythnosol newydd hefyd ar gael ar gyfer casglu clytiau babanod a chynhyrchion anymataliaeth ar gyfer y teuluoedd sydd ei angen. Bydd cymorth gyda chasgliadau yn parhau i fod ar gael ar gyfer unigolion sy’n cael trafferth symud eu biniau neu gynhwysyddion ailgylchu. Mae’n bosib y gall teuluoedd mwy ofyn am fin ychwanegol o dan amodau neilltuol.

Caiff gwybodaeth am y gwasanaeth newydd ei ddanfon i gartrefi ym mis Medi, ynghyd â chalendr o’r dyddiadau casglu newydd a manylion am yr holl ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu.

Mae mwy o wybodaeth, cymorth a chyngor ar gael yn www.conwy.gov.uk/ailgylchu neu ymwelwch â: Cwestiynau Cyffredin.

Wedi ei bostio ar 07/08/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy