Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Sbotolau Newyddion New charges for some non-household waste at recycling centres in Conwy

Tâl newydd am ailgylchu rhai mathau o wastraff yng nghanolfannau ailgylchu Conwy


Summary (optional)
start content

Tâl newydd am ailgylchu rhai mathau o wastraff yng nghanolfannau ailgylchu Conwy

O’r 1af Tachwedd bydd rhai o ganolfannau ailgylchu gwastraff Conwy yn dechrau codi am waredu rhai mathau o eitemau nad ydynt yn wastraff cartref er mwyn talu costau trin a gwaredu.

Mae gwastraff nad yw’n wastraff cartref yn cynnwys pethau a gynhyrchir yn sgil atgyweirio ac ailwampio tai a thirlunio ac ailfodelu gerddi, e.e. bwrdd plastr, pyst a phanelau ffensys, gosodiadau ceginau ac ystafelloedd ymolchi, fframiau drysau a ffenestri.

Cytunwyd ar y  cynllun codi tâl newydd gan Gabinet Conwy ar 13 Rhagfyr 2016 fel yr opsiwn gorau yn hytrach na gorfod cau neu gwtogi oriau agor safleoedd ailgylchu.

Bydd tâl yn cael ei godi ar sail lluosrifau o fagiau o sbwriel (e.e. rwbel); dalennau (e.e. o fwrdd plastr); neu lwythi trelar (e.e. unedau cegin neu ystafell ymolchi). Codir am eitemau fel fframiau ffenestri, toiledau a baddonau fesul eitem sengl. Bydd modd talu â cherdyn credyd/debyd neu arian parod, drwy beiriannau talu cyffwrdd y sgrin modern.

Bydd gwastraff cartref yn dal i gael ei dderbyn am ddim, gan gynnwys gwastraff gardd, eitemau trydanol, metel sgrap, paent, bylbiau golau, bric-a-brac, gwastraff anifeiliaid, plastig, polystyren, carpedi a matresi.

Bydd eitemau mewn cyflwr da yn cael eu hailgylchu.

Meddai Aelod Cabinet Conwy dros yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau, y Cynghorydd Donald Milne:

“Doedd o ddim yn benderfyniad hawdd cyflwyno’r taliadau hyn.  Mae canolfannau ailgylchu yn boblogaidd dros ben gyda’n trigolion.  Mae gwastraff DIY ac adeiladwaith yn gostus i’r Cyngor ei brosesu ac nid oes unrhyw ddyletswydd gyfreithiol arnom i ddelio ag o.

Rydym yn gofyn i breswylwyr ein helpu ni i gadw canolfannau ailgylchu’n gynaliadwy drwy dalu’r costau isel hyn am waredu gwastraff nad yw’n wastraff cartref, rhywbeth sydd yn cael ei gynhyrchu gan y rhan fwyaf o bobl dim ond yn awr ac yn y man pan fyddant yn ailwampio neu’n uwchraddio eu heiddo.

Bydd y rhan fwyaf o wastraff y bydd pobl yn mynd ag o i’r canolfannau ailgylchu yn cael ei ddelio at o am ddim ac rydym yn ddiolchgar i’n trigolion am eu hymrwymiad i ailgylchu”.

Rhestr o Daliadau am wastraff nad yw’n wastraff y cartref

Gwybodaeth am y newidiadau yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

 

Wedi ei bostio ar 18/10/2017

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy