Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 2017

Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 2017


Summary (optional)
Mae’n Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb yr wythnos hon, amser i dynnu sylw at droseddau casineb, annog dioddefwyr i hysbysu am droseddau ac i rwystro cyflawnwyr.
start content

Trosedd yn erbyn unigolyn yn seiliedig ar ei hunaniaeth neu ei wahaniaeth canfyddedig yw trosedd casineb.

Efallai fod dioddefwyr wedi cael eu bwlio, efallai fod rhywun wedi aflonyddu arnynt neu eu bod wedi cael eu cam-drin oherwydd pwy ydynt, oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol, eu rhyw, eu crefydd, eu hethnigrwydd neu eu dewisiadau o ran eu ffordd o fyw.

Gall y drosedd fod ar ffurf camdriniaeth eiriol, graffiti difrïol, bygythiadau, difrod i eiddo, ymosodiad, seiberfwlio, negeseuon testun, negeseuon e-bost neu alwadau ffôn difrïol.

Mae arnom angen i bawb leisio’u barn yn erbyn troseddau casineb. Os yw hyn yn digwydd i chi neu i rywun yr ydych yn ei adnabod, yna gall yr effaith fod yn enfawr.

Beth allwch chi ei wneud i gefnogi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb?

  • Nid oes rhaid i chi eich hun fod yn ddioddefwr Trosedd Casineb. Os byddwch yn dyst i Drosedd Casineb ....rhowch wybod amdano!
  • Os bydd unrhyw un yn dweud wrthych ei fod wedi dioddef trosedd casineb, gwrandewch ar yr hanes ac anogwch yr unigolyn hwn i roi gwybod amdano.
  • Rhowch wybod i bawb na fydd troseddau casineb yn cael eu goddef yng Ngogledd Cymru trwy Facebook a Twitter.... Dechreuwch sgyrsiau am y pwnc...Hoffwch a rhannwch y negeseuon am Droseddau Casineb ar ein tudalen Facebook.

Sut ydw i’n rhoi gwybod?

Hyd yn oed os ydych yn tybio bod digwyddiad unigol yn un dibwys, dylech roi gwybod amdano ac mae nifer o ffyrdd y gallwch wneud hynny:

  • Ymweld â swyddfa’r heddlu neu ffonio 101 (neu 999 mewn argyfwng)
  • Cyflwyno ffurflen Hysbysu am Drosedd Casineb i Heddlu Gogledd Cymru – mae’r rhain i’w cael ar Wefan Heddlu Gogledd Cymru.
  • Cysylltu â Chanolfan Genedlaethol Cymorth i Ddioddefwyr ar gyfer Rhoi Cymorth gyda Throseddau Casineb a Rhoi Gwybod Amdanynt ar ei llinell gymorth 24 awr RAD AC AM DDIM ar 0300 30 31 982 neu ar-lein yn

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy