Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Wythnos Diogelu Genedlaethol 12-16 Tachwedd 2018

Wythnos Genedlaethol Diogelu 12-16 Tachwedd 2018


Summary (optional)
Mae diogelu’n golygu cydweithio i atal camdriniaeth a’i hatal rhag digwydd yn y dyfodol - mae gan bawb hawl i fyw bywyd heb gamdriniaeth, esgeulustod neu niwed.
start content

Logo Safeguarding Week

Beth yw Wythnos Diogelu?

Mae wythnos diogelu’n bwriadu codi ymwybyddiaeth o'r gwahanol ffurfiau y gallai camdriniaeth ei gymryd.

Un o amcanion yr wythnos yw pwysleisio bod gan bawb rôl i'w chwarae wrth adnabod arwyddion camdriniaeth ac i annog y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol o bob cefndir i fod yn ymwybodol o'r ffurfiau amrywiol y ceir camdriniaeth, esgeulustod neu niwed.

Y neges allweddol eleni yw 'mae diogelu'n fusnes i bawb'.

Tra mai’r Gwasanaethau Cymdeithasol yw'r gwasanaeth arweiniol ar gyfer ymdrin ag ymholiadau sy’n ymwneud â phryderon y gallai plant ac oedolion fod mewn risg, mae gan bawb gyfrifoldeb i ddiogelu lles plant, pobl ifanc ac oedolion.

Mae Diogelu yn gysyniad ehangach nag amddiffyn plant ac oedolion ac mae’n ymwneud â hyrwyddo:

  • Iechyd corfforol, emosiynol a meddyliol
  • Diogelu rhag niwed ac esgeulustod
  • Addysg, hyfforddiant a hamdden
  • Cyfraniad i gymdeithas
  • Lles cymdeithasol ac economaidd Mae diogelu’n ymwneud â’r holl bethau y gallwn eu gwneud i nodi, ymateb a chefnogi pobl sy’n cael eu cam-drin, neu eu hesgeuluso, neu lle y cyfaddawdir ar eu lles.

Mae help a chymorth ar gael - mae prosesau diogelu’n helpu pobl ac yn gweithio gyda’r unigolyn a’u teulu i fodloni eu hanghenion.

Gall unrhyw un godi pryder: Ffôn: 01492 575111 (i ddiogelu plentyn) 0300 4561111 [i ddiogelu oedolyn]

Rhoi gwybod am gamdriniaeth: Dylai unrhyw un sy’n pryderu dros rywun a all gael eu camdrin roi gwybod am hynny.

Gwefan Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yw’r lle gorau i ddod o hyd i fwy o wybodaeth

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy