Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Cyfrif Pobl Sy'n Cysgu Allan

Cyfrif Pobl Sy'n Cysgu Allan


Summary (optional)
Cyfrif Pobl Sy’n Cysgu Allan.
start content

Ydych chi wedi gweld unrhyw un yn cysgu allan yn ddiweddar?

I gael syniad cliriach o faint o bobl sy'n cysgu allan yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru yn trefnu digwyddiad cyfrif a gynhelir dros un noson ym mis Tachwedd.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cymryd rhan yn y Cyfrif Cysgu Allan cenedlaethol ac yn chwilio am gymorth y cyhoedd.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth gan gynnwys ble’r ydych wedi gweld neu glywed am bobl yn cysgu allan, cysylltwch â: housingstrategy@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 576274 erbyn dydd Llun 30 Hydref 2017. Bydd pawb sy’n cysgu allan yn cael cynnig cymorth.

Fel arall gallwch roi gwybod ble maen nhw ar-lein drwy http://www.streetlink.org.uk/cy.

At ddiben y cyfrif, defnyddir y diffiniad canlynol o berson sy’n cysgu allan:

Person sy’n cysgu, ar fin gwneud gwely (yn eistedd neu’n sefyll wrth ymyl ei ddillad gwely) neu sydd wedi gwneud gwely yn yr awyr agored (ar stryd, mewn pabell, drws siop, parc, cysgodfan bws neu wersyllfan).  Person mewn adeilad neu fan arall na chawsant eu cynllunio i bobl fyw ynddynt (grisiau, ysguboriau, siediau, meysydd parcio, ceir, cychod segur, gorsafoedd neu lochesau dros dro).

Nid yw'r diffiniad yn cynnwys pobl mewn hosteli/llochesau nos, pobl sy’n cysgu ar soffas ffrindiau, pobl mewn safleoedd gwersylla neu safleoedd eraill a ddefnyddir at ddibenion hamdden, pobl sy’n protestio, sgwatwyr na theithwyr.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy