Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

 

Llyfrgell Llandudno

Llandudno Childrens Library

Mostyn Street
Llandudno, LL30 2RP
Ffôn (01492) 574010

Mae'r llyfrgell wedi bod ar ei safle canolog presennol yn y dref ers 1910. Llandudno yw ein llyfrgell brysuraf ac mae'n cael tua 170,000 o ymwelwyr y flwyddyn. Mae'n gartref i tua 38,000 o lyfrau, CDs a DVDs ac mae 20 cyfrifiadur sy'n cynnig mynediad am ddim i'r we. Mae hefyd mynediad diwifr am ddim yn y llyfrgell, a chyfleusterau llungopïo.

Mae gan y llyfrgell ystafelloedd cymunedol i'w llogi ar gyfer cyfarfodydd a hyfforddiant, ac mae sesiynau stori wythnosol yn cael eu cynnig i blant dan 5 oed ac mae sesiynau blasu'r rhyngrwyd ar gael yn rheolaidd. Mae Cefnogaeth Iaith a Llythrennedd a hyfforddiant TG ar gael hefyd.

Oriau agor

DiwrnodAmser
Dydd Llun09:30 - 19:30
Dydd Mawrth09:00 - 17:30
Dydd Mercher09:00 - 17:30
Dydd Iau10:00 - 19:00
Dydd Gwener09:00 - 17:30
Dydd Sadwrn09:30 - 15:00

Sut i ddod o hyd i ni (Map Google)
Ewch i www.cymraeg.traveline-cymru.info i gael gwybodaeth trafnidiaeth gyhoeddus

Mynediad i bobl gydag anabledd

  • Mynediad i gadair olwyn drwy ddrysau awtomatig a ramp
  • Lifft ar gyfer cadeiriau olwyn i'r llawr cyntaf
  • Croeso i gwn tywys cofrestredig
  • Cyfrifiadur mynediad haws ar gael, gweler tudalen Technoleg Gynorthwyol

Mae cyfleusterau newid babi ar gael yn y Llyfrgell yma, ac mae'r llyfrgell yn croesawu bwydo ar y fron.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileTaith Ryngweithiol Llyfrgell Llandudno
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 1.39Mb

Gweler Hefyd

  • Chwilio a Chadw Llyfr Llyfrgell 10/05/2010

    Gan ddefnyddio ein Catalog Llyfrgell gallwch bori drwy ein casgliad ynghyd â chasgliadau Gwynedd a Sir Fôn, fel rhan o bartneriaeth TalNet. Gallwch hefyd bori drwy'r eitemau fesul Llyfrgell neu gasgliad o'ch dewis.

Dolennau'r WePa mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth hon?
Defnyddiol    Ddim yn siŵr     Ddim yn ddefnyddiol

Pa mor fodlon ydych chi gyda’ch ymweliad i'n safle heddiw?
Bodlon         Ddim yn siŵr     Anfodlon

Sut allwn ni wella'r dudalen hon neu’r safle’n gyffredinol?


neu

A gawsoch beth roeddech yn chwilio amdano?
Do    Yn rhanol    Na    Dim ond pori

Ar raddfa o 1 i 5, gydag 1 yn wael a 5 yn dda iawn, beth yw eich barn am agweddau canlynol y safle hwn:
Defnyddio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i wybodaeth allweddol ar y safle hwn?
1    2    3    4    5

Llywio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch y safle?
1    2    3    4    5

Chwilio – pa mor effeithiol yw'r chwiliad wrth ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau?
1    2    3    4    5

Cynllun – beth yw eich barn am edrychiad a theimlad cyffredinol y safle?
1    2    3    4    5

Defnyddioldeb – beth yw eich barn am yr wybodaeth ar y safle o ran ei ddibynadwyedd a'i berthnasedd?
1    2    3    4    5

Mapiau – beth yw eich profiad o ddefnyddio mapiau ar y safle?
1    2    3    4    5

Hoffech chi wneud unrhyw sylwadau eraill am y meysydd uchod neu am y safle yn gyffredinol?


neu

Oedd yna brif faes gwasanaeth yr oedd gennych ddiddordeb ynddo heddiw?


Beth oedd prif bwrpas eich ymweliad â'r safle hwn heddiw?


Pa rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Rwy'n byw yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio i'r Cyngor
Rwy'n bwriadu ymweld â'r ardal hon
Rwy'n bwriadu symud i'r ardal hon
Rwy'n Gynghorydd lleol
Rwy'n chwilio am wybodaeth i mi fy hun
Rwy'n chwilio am wybodaeth sy'n ymwneud â'm gwaith
Rwy'n chwilio am wybodaeth ar ran rhywun arall

Os na fyddech wedi dod i'r wefan ar gyfer yr uchod, sut fyddai orau gennych gysylltu â'r Cyngor?


Pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd i'r wefan hon yn y dyfodol?


Sut ddaethoch chi i wybod am y safle hwn?


Yn y 6 mis diwethaf, sawl gwaith yn fras ydych chi wedi ymweld â'r wefan?


Eich cod post


neu

Ystod oedran


Rhyw


Sut fyddech chi'n disgrifio eich tarddiad ethnig?


Nodwch os yw un o'r canlynol yn cael effaith ar eich defnydd o'r rhyngrwyd.
Nam ar y golwg
Anawsterau symud
Anawsterau gwybyddol neu ddysgu
Nam ar y clyw
Dim o'r rhain
Ddim eisiau dweud

Cyhoeddwyd: 10/05/2010    Newidiad diweddaraf: 13/04/2015
 
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Llyfrnodi'r dudalen hon
Rhannu'r dudalen hon

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig