Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

 
Lleoliad: | cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

Sut i gysylltu â'r Cyngor

Ar-lein

Os ydych yn chwilio am fanylion cyswllt swyddog penodol neu wasanaeth penodol yn y Cyngor, edrychwch yn ein mynegai A i Y.

Gallwch gysylltu â ni trwy ddefnyddio'r ffurflenni ar-lein (dolennau isod), sy'n cael eu monitro yn ystod oriau swyddfa.

Neu gallwch anfon ymholiadau cyffredinol at gwybodaeth@conwy.gov.uk

 

Ffôn

Switsfwrdd:  01492 574000

Ffôn Testun: 18001 

Cynnal Ffyrdd ar Frys (tu allan i oriau swyddfa): 01492 515777

Achosion brys eraill (tu allan i oriau swyddfa):    01492 515777

Nodwch gellir recordio unrhyw alwadau ffôn i’r Cyngor i ddibenion hyfforddiant a monitro.

 

Post

Ysgrifenwch atom yn:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Bodlondeb
Conwy
LL32 8DU.


Gweler Hefyd

 • Canmoliaeth a chwynion - sut i gysylltu â ni 30/03/2007

  Rydym yn ymroddedig i ddarparu gwasanaethau o safon uchel i'n holl gwsmeriaid mewn modd teg a chyfartal. Os nad ydych yn fodlon efo'r gwasanaeth a dderbynioch neu os ydych wedi derbyn gwasanaeth ardderchog, hoffem wybod amdano.

 • Dolenni cyswllt i rai o brif wasanaethau'r Cyngor 06/06/2006

  Manylion a dolenni cyswllt i rai o’n prif wasanaethau mewn lleoliadau amrywiol.

 • Dweud eich dweud 01/11/2006

  Os ydych eisiau dweud wrthym beth ydych yn ei feddwl am ein gwasanaethau neu wneud cwyn, eisiau cymryd rhan mewn ymgynghoriadau ynglŷn â gwasanaethau'r Cyngor a chynlluniau ar gyfer y dyfodol, neu os ydych eisiau rhoi sylwadau ar bethau fel ceisiadau cynllunio lleol gallwch ddysgu sut i wneud hynny yn y rhan hon o'n gwefan.

 • Lleoliadau swyddfeydd a chysylltau allweddol 29/07/2013

  Canfyddwch lle mae ein gwasanaethau allweddol wedi’u lleoli, a chael manylion cyswllt a mapiau sy’n dangos lleoliad prif swyddfeydd y Cyngor.Pa mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth hon?
Defnyddiol    Ddim yn siŵr     Ddim yn ddefnyddiol

A gawsoch beth roeddech yn chwilio amdano?
Do    Yn rhanol    Na    Dim ond pori

Sut allwn ni wella'r dudalen hon neu’r safle’n gyffredinol?


neu

Pa mor fodlon ydych chi gyda’ch ymweliad i'n safle heddiw?
Bodlon         Ddim yn siŵr     Anfodlon

Ar raddfa o 1 i 5, gydag 1 yn wael a 5 yn dda iawn, beth yw eich barn am agweddau canlynol y safle hwn:
Defnyddio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i wybodaeth allweddol ar y safle hwn?
1    2    3    4    5

Llywio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch y safle?
1    2    3    4    5

Chwilio – pa mor effeithiol yw'r chwiliad wrth ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau?
1    2    3    4    5

Cynllun – beth yw eich barn am edrychiad a theimlad cyffredinol y safle?
1    2    3    4    5

Defnyddioldeb – beth yw eich barn am yr wybodaeth ar y safle o ran ei ddibynadwyedd a'i berthnasedd?
1    2    3    4    5

Mapiau – beth yw eich profiad o ddefnyddio mapiau ar y safle?
1    2    3    4    5

Hoffech chi wneud unrhyw sylwadau eraill am y meysydd uchod neu am y safle yn gyffredinol?


neu

Oedd yna brif faes gwasanaeth yr oedd gennych ddiddordeb ynddo heddiw?


Beth oedd prif bwrpas eich ymweliad â'r safle hwn heddiw?


Pa rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Rwy'n byw yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio i'r Cyngor
Rwy'n bwriadu ymweld â'r ardal hon
Rwy'n bwriadu symud i'r ardal hon
Rwy'n Gynghorydd lleol
Rwy'n chwilio am wybodaeth i mi fy hun
Rwy'n chwilio am wybodaeth sy'n ymwneud â'm gwaith
Rwy'n chwilio am wybodaeth ar ran rhywun arall

Os na fyddech wedi dod i'r wefan ar gyfer yr uchod, sut fyddai orau gennych gysylltu â'r Cyngor?


Pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd i'r wefan hon yn y dyfodol?


Sut ddaethoch chi i wybod am y safle hwn?


Yn y 6 mis diwethaf, sawl gwaith yn fras ydych chi wedi ymweld â'r wefan?


Eich cod post


neu

Ystod oedran


Rhyw


Sut fyddech chi'n disgrifio eich tarddiad ethnig?


Nodwch os yw un o'r canlynol yn cael effaith ar eich defnydd o'r rhyngrwyd.
Nam ar y golwg
Anawsterau symud
Anawsterau gwybyddol neu ddysgu
Nam ar y clyw
Dim o'r rhain
Ddim eisiau dweud

Cyhoeddwyd: 29/07/2013    Newidiad diweddaraf: 06/01/2016
 
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Llyfrnodi'r dudalen hon
Rhannu'r dudalen hon

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig