Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

 
Lleoliad: a i y

A - Y o wasanaethau

Mae hwn yn Fynegai A-Y o wasanaethau sy'n cael eu darparu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.


Aciwbigo Trwyddedu   |  manylion cyswllt
Addysg - Anghenion Dysgu Ychwanegol  |  manylion cyswllt
Addysg - Arlwyaeth (Darparu)   |  manylion cyswllt
Addysg - Arolygu Ysgolion   |  manylion cyswllt
Addysg - Cyfnod Sylfaen  |  manylion cyswllt
Addysg - Dysgu oedolion  |  manylion cyswllt
Addysg - Personel   |  manylion cyswllt
Addysg Awyr Agored  |  manylion cyswllt
Addysg Detnyddwyr   |  manylion cyswllt
Addysg Oedolion - Adnoddau   |  manylion cyswllt
Addysg-Cefnogaeth i Fyfrwyr  |  manylion cyswllt
Addysg-Ysgolion Cynradd/Uwchradd  |  manylion cyswllt
Adeilad Dylunio - Eiddo'r Cyngor   |  manylion cyswllt
Adeiladau - Cofrestredig a Hanesol   |  manylion cyswllt
Adeiladau - Rheoliadau  |  manylion cyswllt
Adeiladau ac Adeiladweithiau Peryglus  |  manylion cyswllt
Adeiladau Cofrestredig   |  manylion cyswllt
Adfywio Gymuned   |  manylion cyswllt
Adloniant Gwledig   |  manylion cyswllt
Adnau Cyfreithiol (Cyhoeddiada   |  manylion cyswllt
Adnewyddu Tai & cymorth ariannol  |  manylion cyswllt
Adroddiadau Rheoleiddio Allanol  |  manylion cyswllt
Aelodau Etholedig  |  manylion cyswllt
Ail-gylchu   |  manylion cyswllt
Ailgylchu - O Ymyl Y Palmant   |  manylion cyswllt
Amddiffyn yr Arfordir   |  manylion cyswllt
Amddiffyniad Gwyrchoedd   |  manylion cyswllt
Amddiffyniad Natur a Bywyd Gwy   |  manylion cyswllt
Amgueddfeydd   |  manylion cyswllt
Amlosgfa   |  manylion cyswllt
Anhawsterau Anabledd (Oedolion)   |  manylion cyswllt
Anifeiliad Marw ar y Ffordd   |  manylion cyswllt
Arbed Ynni - Eiddo'r Cyngor   |  manylion cyswllt
Archebion hamdden ar-lein  |  manylion cyswllt
Archebwch faes chwaraeon neu gwrt chwaraeon  |  manylion cyswllt
Archifau   |  manylion cyswllt
Ardaloedd Adfer Masnachol   |  manylion cyswllt
Ardaloedd Cadwraeth   |  manylion cyswllt
Arddangosfeydd - Amgueddfeydd   |  manylion cyswllt
Arddangosfeydd - Archifau   |  manylion cyswllt
Arddangosfeydd - Llyfrgelloedd   |  manylion cyswllt
Arian Ewropeaidd ac Arian Allanol yng Nghonwy   |  manylion cyswllt
Arolygu Ymbelydredd   |  manylion cyswllt
Arwyddion Heolydd - Cynnal a C   |  manylion cyswllt
Arwyddion Heolydd - Newydd   |  manylion cyswllt
Arwyddion Traffig a Gorchmynio   |  manylion cyswllt
Asesiad Ariannol  |  manylion cyswllt
Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru
Atalfeydd Cyflymder   |  manylion cyswllt


A wnewch chi lenwi'n ffurflen atborth i gyflwyno'ch syniadau neu i roi gwybod i ni os nad ydych yn gallu canfod rhywbeth. http://www.conwy.gov.uk/atborthgwefan.

I gloi: os nad ydych yn sicr beth y dylech chwilio amdano, na phwy sy'n ei ddarparu, bydd ein Desg Wybodaeth/Derbynfa yn hapus i'ch helpu neu eich rhoi ar ben ffordd.Pa mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth hon?
Defnyddiol    Ddim yn siŵr     Ddim yn ddefnyddiol

Pa mor fodlon ydych chi gyda’ch ymweliad i'n safle heddiw?
Bodlon         Ddim yn siŵr     Anfodlon

Sut allwn ni wella'r dudalen hon neu’r safle’n gyffredinol?


neu

A gawsoch beth roeddech yn chwilio amdano?
Do    Yn rhanol    Na    Dim ond pori

Ar raddfa o 1 i 5, gydag 1 yn wael a 5 yn dda iawn, beth yw eich barn am agweddau canlynol y safle hwn:
Defnyddio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i wybodaeth allweddol ar y safle hwn?
1    2    3    4    5

Llywio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch y safle?
1    2    3    4    5

Chwilio – pa mor effeithiol yw'r chwiliad wrth ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau?
1    2    3    4    5

Cynllun – beth yw eich barn am edrychiad a theimlad cyffredinol y safle?
1    2    3    4    5

Defnyddioldeb – beth yw eich barn am yr wybodaeth ar y safle o ran ei ddibynadwyedd a'i berthnasedd?
1    2    3    4    5

Mapiau – beth yw eich profiad o ddefnyddio mapiau ar y safle?
1    2    3    4    5

Hoffech chi wneud unrhyw sylwadau eraill am y meysydd uchod neu am y safle yn gyffredinol?


neu

Oedd yna brif faes gwasanaeth yr oedd gennych ddiddordeb ynddo heddiw?


Beth oedd prif bwrpas eich ymweliad â'r safle hwn heddiw?


Pa rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Rwy'n byw yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio i'r Cyngor
Rwy'n bwriadu ymweld â'r ardal hon
Rwy'n bwriadu symud i'r ardal hon
Rwy'n Gynghorydd lleol
Rwy'n chwilio am wybodaeth i mi fy hun
Rwy'n chwilio am wybodaeth sy'n ymwneud â'm gwaith
Rwy'n chwilio am wybodaeth ar ran rhywun arall

Os na fyddech wedi dod i'r wefan ar gyfer yr uchod, sut fyddai orau gennych gysylltu â'r Cyngor?


Pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd i'r wefan hon yn y dyfodol?


Sut ddaethoch chi i wybod am y safle hwn?


Yn y 6 mis diwethaf, sawl gwaith yn fras ydych chi wedi ymweld â'r wefan?


Eich cod post


neu

Ystod oedran


Rhyw


Sut fyddech chi'n disgrifio eich tarddiad ethnig?


Nodwch os yw un o'r canlynol yn cael effaith ar eich defnydd o'r rhyngrwyd.
Nam ar y golwg
Anawsterau symud
Anawsterau gwybyddol neu ddysgu
Nam ar y clyw
Dim o'r rhain
Ddim eisiau dweud

Cyhoeddwyd: 29/04/2004    Newidiad diweddaraf: 13/07/2010
 
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Llyfrnodi'r dudalen hon
Rhannu'r dudalen hon

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig