Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

 
Lleoliad: a i y

A - Y o wasanaethau

Mae hwn yn Fynegai A-Y o wasanaethau sy'n cael eu darparu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.


Cadw Strydoedd yn Lân   |  manylion cyswllt
Cadwraeth Adeiladau   |  manylion cyswllt
Cadwraeth Cefn Gwlad   |  manylion cyswllt
Cael Help yn y Cartref  |  manylion cyswllt
Cais Am Ddigartrefedd  |  manylion cyswllt
Camdrin - Plant   |  manylion cyswllt
Camdrin Rhywiol - Oedolion   |  manylion cyswllt
Camdrin Rhywiol - Plant   |  manylion cyswllt
Canmoliaethau  |  manylion cyswllt
Canolfan Adnoddau-Iechyd Meddwl Pobl Hyn   |  manylion cyswllt
Canolfan Hamdden   |  manylion cyswllt
Canolfan Hamdden - Abergele   |  manylion cyswllt
Canolfan Hamdden - Bae Colwyn   |  manylion cyswllt
Canolfan Hamdden - Canolfan Tennis James Alexander Barr  |  manylion cyswllt
Canolfan Hamdden - Creuddyn  |  manylion cyswllt
Canolfan Hamdden - Dyffryn Conwy   |  manylion cyswllt
Canolfan Hamdden - John Bright  |  manylion cyswllt
Canolfan Hamdden - Pwll Nofio Llanrwst  |  manylion cyswllt
Canolfan Hamdden - Y Morfa (Bae Kinmel)  |  manylion cyswllt
Canolfan Hamdden - Ysgol Aberconwy   |  manylion cyswllt
Canolfan Nofio Llandudno   |  manylion cyswllt
Canolfannau Ailgylchu Gwastraf   |  manylion cyswllt
Canolfannau Gwybodaeth Twristi   |  manylion cyswllt
Cartrefi gofal preswyl a chartrefi nyrsio  |  manylion cyswllt
Cartrefi Henoed   |  manylion cyswllt
Cartrefi Preswyl - Gwasanaethau Llyfrgell   |  manylion cyswllt
Casgliadau Elusennol - Trwyddedu   |  manylion cyswllt
Casgliadau Gwastraff Swmpus  |  manylion cyswllt
Casglu Arian a Derbynebu Arian   |  manylion cyswllt
Casglu Sbwriel a Glanhau Stryd   |  manylion cyswllt
Casglu Ysbwriel   |  manylion cyswllt
Cau Ffyrdd - Gorchmynion Dros   |  manylion cyswllt
Cau ysgolion  |  manylion cyswllt
Cefnfroydd - Glanhau   |  manylion cyswllt
Cefnogi Pobl   |  manylion cyswllt
Celfyddydau   |  manylion cyswllt
Cerbydau a Adawyd   |  manylion cyswllt
Cerdyn Adnabod Staff  |  manylion cyswllt
Cerdyn Conwy  |  manylion cyswllt
Chwarelu: Mwynau   |  manylion cyswllt
Chwareon Cymru
Chwiliadau (ar gyfer Prynu Tai a Thir   |  manylion cyswllt
Chwilio a Chadw Llyfr Llyfrgell  |  manylion cyswllt
Cinio Ysgol   |  manylion cyswllt
Clercod Cynghorau Cymuned/Tref   |  manylion cyswllt
Clercod Cynghorau Tref   |  manylion cyswllt
Coed a Coedlannau  |  manylion cyswllt
Cofnodion y Cyngor - Paratoi   |  manylion cyswllt
Cofrestru busnes bwyd  |  manylion cyswllt
Cofrestru Etholwyr ac Etholiad   |  manylion cyswllt
Cofrestru Genedigaethau, Priodasau, a Marwolaethau   |  manylion cyswllt
Cofrestru Tir Comin   |  manylion cyswllt
Community Safety Partnership   |  manylion cyswllt
Councillors  |  manylion cyswllt
Croesfannau Cerddwyr/Pelican -   |  manylion cyswllt
Croesfannau Sebra   |  manylion cyswllt
Cronfa'r Degwm   |  manylion cyswllt
Cwynion   |  manylion cyswllt
Cwynion (Gwasanaethau Oedolion)  |  manylion cyswllt
Cwynion (Gwasanaethau Plant)  |  manylion cyswllt
Cydraddoldeb   |  manylion cyswllt
Cyfansoddiad(Trefnau'r Cyngor   |  manylion cyswllt
Cyfarfodydd a Phwyllgorau'r Cy   |  manylion cyswllt
Cyfleoedd Cyfartal   |  manylion cyswllt
Cyflogres   |  manylion cyswllt
Cyfnewid Gwybodaeth Plant Conwy  |  manylion cyswllt
Cyfrifiad - 1841-1901 - Cyfres gyflawn ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy   |  manylion cyswllt
Cyfrifiad - Data a Dadansoddia   |  manylion cyswllt
Cyfrifiad (1841-1901) - Llyfrgell Bae Colwyn   |  manylion cyswllt
Cyfrifiad (1841-1901) - Llyfrgell Llandudno   |  manylion cyswllt
Cyfrifiadau Traffig   |  manylion cyswllt
Cyfrifiaduron (Cyhoeddus) - Sesynnau Ymwybyddiaeth   |  manylion cyswllt
Cyfrifiaduron (Cyhoeddus)- WIFI  |  manylion cyswllt
Cyfrifoldebau Dinesig   |  manylion cyswllt
Cyfrifydd Parod Budd-dal  |  manylion cyswllt
Cyfyngiadau Parcio   |  manylion cyswllt
Cyfyngiadau Pwysau - Gorlwytho  |  manylion cyswllt
Cyhoeddiadau - Gwerthu Mewn Llyfrgelloedd   |  manylion cyswllt
Cyllideb   |  manylion cyswllt
Cynelau Anifeiliad - Trwyddedu   |  manylion cyswllt
Cynghorau Tref a Chymuned (Swyddog Cyswllt Cysylltiol)  |  manylion cyswllt
Cyngor i Ddefnyddwyr   |  manylion cyswllt
Cynllun Atal Digartrefedd   |  manylion cyswllt
Cynllun Corfforaethol 2012 i 2017  |  manylion cyswllt
Cynllun Datblygu Lleol (CDLl)  |  manylion cyswllt
Cynllun Iaith Gymraeg   |  manylion cyswllt
Cynllun Lleihau Treth y Cyngor   |  manylion cyswllt
Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol
Cynlluniau Datblygu   |  manylion cyswllt
Cynlluniau Datblygu - Tai   |  manylion cyswllt
Cynlluniau Datblygu-Meini Praw   |  manylion cyswllt
Cynllunio Rhag Argyfwng   |  manylion cyswllt
Cynnal a Chadw Heolydd   |  manylion cyswllt
Cynnal a Chadw yn y Gaeaf   |  manylion cyswllt
Cynnal Muriau   |  manylion cyswllt
Cynnal Tiroedd   |  manylion cyswllt
Cyrbau a Phalmantau   |  manylion cyswllt
Cyrsiau Glanweithdra Bwyd   |  manylion cyswllt
Cysgodfannau Bys - Cynnal a Chadw   |  manylion cyswllt
Cysylltiadau Cyhoeddus   |  manylion cyswllt


A wnewch chi lenwi'n ffurflen atborth i gyflwyno'ch syniadau neu i roi gwybod i ni os nad ydych yn gallu canfod rhywbeth. http://www.conwy.gov.uk/atborthgwefan.

I gloi: os nad ydych yn sicr beth y dylech chwilio amdano, na phwy sy'n ei ddarparu, bydd ein Desg Wybodaeth/Derbynfa yn hapus i'ch helpu neu eich rhoi ar ben ffordd.Pa mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth hon?
Defnyddiol    Ddim yn siŵr     Ddim yn ddefnyddiol

A gawsoch beth roeddech yn chwilio amdano?
Do    Yn rhanol    Na    Dim ond pori

Sut allwn ni wella'r dudalen hon neu’r safle’n gyffredinol?


neu

Pa mor fodlon ydych chi gyda’ch ymweliad i'n safle heddiw?
Bodlon         Ddim yn siŵr     Anfodlon

Ar raddfa o 1 i 5, gydag 1 yn wael a 5 yn dda iawn, beth yw eich barn am agweddau canlynol y safle hwn:
Defnyddio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i wybodaeth allweddol ar y safle hwn?
1    2    3    4    5

Llywio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch y safle?
1    2    3    4    5

Chwilio – pa mor effeithiol yw'r chwiliad wrth ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau?
1    2    3    4    5

Cynllun – beth yw eich barn am edrychiad a theimlad cyffredinol y safle?
1    2    3    4    5

Defnyddioldeb – beth yw eich barn am yr wybodaeth ar y safle o ran ei ddibynadwyedd a'i berthnasedd?
1    2    3    4    5

Mapiau – beth yw eich profiad o ddefnyddio mapiau ar y safle?
1    2    3    4    5

Hoffech chi wneud unrhyw sylwadau eraill am y meysydd uchod neu am y safle yn gyffredinol?


neu

Oedd yna brif faes gwasanaeth yr oedd gennych ddiddordeb ynddo heddiw?


Beth oedd prif bwrpas eich ymweliad â'r safle hwn heddiw?


Pa rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Rwy'n byw yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio i'r Cyngor
Rwy'n bwriadu ymweld â'r ardal hon
Rwy'n bwriadu symud i'r ardal hon
Rwy'n Gynghorydd lleol
Rwy'n chwilio am wybodaeth i mi fy hun
Rwy'n chwilio am wybodaeth sy'n ymwneud â'm gwaith
Rwy'n chwilio am wybodaeth ar ran rhywun arall

Os na fyddech wedi dod i'r wefan ar gyfer yr uchod, sut fyddai orau gennych gysylltu â'r Cyngor?


Pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd i'r wefan hon yn y dyfodol?


Sut ddaethoch chi i wybod am y safle hwn?


Yn y 6 mis diwethaf, sawl gwaith yn fras ydych chi wedi ymweld â'r wefan?


Eich cod post


neu

Ystod oedran


Rhyw


Sut fyddech chi'n disgrifio eich tarddiad ethnig?


Nodwch os yw un o'r canlynol yn cael effaith ar eich defnydd o'r rhyngrwyd.
Nam ar y golwg
Anawsterau symud
Anawsterau gwybyddol neu ddysgu
Nam ar y clyw
Dim o'r rhain
Ddim eisiau dweud

Cyhoeddwyd: 29/04/2004    Newidiad diweddaraf: 22/10/2015
 
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Llyfrnodi'r dudalen hon
Rhannu'r dudalen hon

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig