Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

 
Lleoliad: a i y

A - Y o wasanaethau

Mae hwn yn Fynegai A-Y o wasanaethau sy'n cael eu darparu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.


Galw Gofal  |  manylion cyswllt
Genedigaethau - Cofrestru   |  manylion cyswllt
Glanhau Strydoedd   |  manylion cyswllt
Gofal Plant - Cofrestru   |  manylion cyswllt
Gofal Plant - Gwybodaeth   |  manylion cyswllt
Gofal Preswyl - Oedolion   |  manylion cyswllt
Gofalwyr   |  manylion cyswllt
Goleuadau Traffig   |  manylion cyswllt
Goleuo Strydoedd   |  manylion cyswllt
Goleuo Strydoedd  |  manylion cyswllt
Gorfodaeth Busnes  |  manylion cyswllt
Graeanu   |  manylion cyswllt
Graeanu Ffyrdd  |  manylion cyswllt
Grantiau - Adeiladau Cofrestre   |  manylion cyswllt
Grantiau - Bae Colwyn Menter Treftadaeth Treflun   |  manylion cyswllt
Grantiau - Busnes   |  manylion cyswllt
Grantiau - Celfyddydau   |  manylion cyswllt
Grantiau - Rhaglen Adffurfiant Cyffordd Llandudno   |  manylion cyswllt
Grantiau - Tai (Asiantaeth Grantiau)   |  manylion cyswllt
Gridiau Gwartheg   |  manylion cyswllt
Grwpiau/Cynlluniau Chwarae   |  manylion cyswllt
Gwagio Cwteri   |  manylion cyswllt
Gwaith Ffyrdd Preifat   |  manylion cyswllt
Gwarchod - Plant   |  manylion cyswllt
Gwarchod Data   |  manylion cyswllt
Gwarchod yr Amgylchedd   |  manylion cyswllt
Gwarchod yr Arfordir   |  manylion cyswllt
Gwarchodfeydd Natur   |  manylion cyswllt
Gwasanaeth Cefn Gwlad   |  manylion cyswllt
Gwasanaeth Cerdd  |  manylion cyswllt
Gwasanaeth Datblygu Cymunedol - Pennaeth Gwasanaeth   |  manylion cyswllt
Gwasanaeth Dileu Graffiti   |  manylion cyswllt
Gwasanaeth Ieuenctid - Conwy   |  manylion cyswllt
Gwasanaeth Llyfrgell i Ysgolion (Gwasanaeth ar y Cyd)   |  manylion cyswllt
Gwasanaeth Rheoli Cofnodion   |  manylion cyswllt
Gwasanaethau Ariannol   |  manylion cyswllt
Gwasanaethau Benthyg Llyfrgell  |  manylion cyswllt
Gwasanaethau Bws ac Amserlenni  |  manylion cyswllt
Gwasanaethau Cwsmer  |  manylion cyswllt
Gwasanaethau Cwsmeriaid a Gwybodaeth Corfforaethol  |  manylion cyswllt
Gwasanaethau Cyfreithiol   |  manylion cyswllt
Gwasanaethau Draenio   |  manylion cyswllt
Gwasanaethau Dydd - Hen Bobl   |  manylion cyswllt
Gwasanaethau Parcio   |  manylion cyswllt
Gwasanaethau Peirianyddol - Heblaw Priffyrdd  |  manylion cyswllt
Gwasanaethau Plant - Ymholiad   |  manylion cyswllt
Gwasanaethau Preswyl - Henoed (Hafan Gwydir ECH Scheme)  |  manylion cyswllt
Gwasanaethau Preswyl - Henoed (Llys Y Coed)  |  manylion cyswllt
Gwasanaethau Tai  |  manylion cyswllt
Gwasanaethau Teleofal Conwy  |  manylion cyswllt
Gwastraff - gwaredu   |  manylion cyswllt
Gwastraff Casglu (Domestig)  |  manylion cyswllt
Gwastraff Clinigol   |  manylion cyswllt
Gwastraff Peryglus   |  manylion cyswllt
Gwastraff: Masnach a Busnes   |  manylion cyswllt
Gweithdai Cychwynol - Busnes   |  manylion cyswllt
Gweithgareddau   |  manylion cyswllt
Gweithgareddau Awyr Agored   |  manylion cyswllt
Gweld a rhoi Sylwadau ar Geisiadau a Phenderfyniadau Cynllunio  |  manylion cyswllt
Gwerthu Dan Oed   |  manylion cyswllt
Gwrychoedd Uchel   |  manylion cyswllt
Gwybodaeth - ar gael i'r cyhoedd   |  manylion cyswllt
Gwybodaeth Gwaith Ffordd (Gwaith Stryd)  |  manylion cyswllt
Gwybodaeth Gweithlu   |  manylion cyswllt
Gwybodaeth y Cyngor yn llyfrgelloedd   |  manylion cyswllt
Gyfrifiannell Budd-daliadau  |  manylion cyswllt


A wnewch chi lenwi'n ffurflen atborth i gyflwyno'ch syniadau neu i roi gwybod i ni os nad ydych yn gallu canfod rhywbeth. http://www.conwy.gov.uk/atborthgwefan.

I gloi: os nad ydych yn sicr beth y dylech chwilio amdano, na phwy sy'n ei ddarparu, bydd ein Desg Wybodaeth/Derbynfa yn hapus i'ch helpu neu eich rhoi ar ben ffordd.Pa mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth hon?
Defnyddiol    Ddim yn siŵr     Ddim yn ddefnyddiol

A gawsoch beth roeddech yn chwilio amdano?
Do    Yn rhanol    Na    Dim ond pori

Sut allwn ni wella'r dudalen hon neu’r safle’n gyffredinol?


neu

Pa mor fodlon ydych chi gyda’ch ymweliad i'n safle heddiw?
Bodlon         Ddim yn siŵr     Anfodlon

Ar raddfa o 1 i 5, gydag 1 yn wael a 5 yn dda iawn, beth yw eich barn am agweddau canlynol y safle hwn:
Defnyddio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i wybodaeth allweddol ar y safle hwn?
1    2    3    4    5

Llywio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch y safle?
1    2    3    4    5

Chwilio – pa mor effeithiol yw'r chwiliad wrth ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau?
1    2    3    4    5

Cynllun – beth yw eich barn am edrychiad a theimlad cyffredinol y safle?
1    2    3    4    5

Defnyddioldeb – beth yw eich barn am yr wybodaeth ar y safle o ran ei ddibynadwyedd a'i berthnasedd?
1    2    3    4    5

Mapiau – beth yw eich profiad o ddefnyddio mapiau ar y safle?
1    2    3    4    5

Hoffech chi wneud unrhyw sylwadau eraill am y meysydd uchod neu am y safle yn gyffredinol?


neu

Oedd yna brif faes gwasanaeth yr oedd gennych ddiddordeb ynddo heddiw?


Beth oedd prif bwrpas eich ymweliad â'r safle hwn heddiw?


Pa rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Rwy'n byw yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio i'r Cyngor
Rwy'n bwriadu ymweld â'r ardal hon
Rwy'n bwriadu symud i'r ardal hon
Rwy'n Gynghorydd lleol
Rwy'n chwilio am wybodaeth i mi fy hun
Rwy'n chwilio am wybodaeth sy'n ymwneud â'm gwaith
Rwy'n chwilio am wybodaeth ar ran rhywun arall

Os na fyddech wedi dod i'r wefan ar gyfer yr uchod, sut fyddai orau gennych gysylltu â'r Cyngor?


Pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd i'r wefan hon yn y dyfodol?


Sut ddaethoch chi i wybod am y safle hwn?


Yn y 6 mis diwethaf, sawl gwaith yn fras ydych chi wedi ymweld â'r wefan?


Eich cod post


neu

Ystod oedran


Rhyw


Sut fyddech chi'n disgrifio eich tarddiad ethnig?


Nodwch os yw un o'r canlynol yn cael effaith ar eich defnydd o'r rhyngrwyd.
Nam ar y golwg
Anawsterau symud
Anawsterau gwybyddol neu ddysgu
Nam ar y clyw
Dim o'r rhain
Ddim eisiau dweud

Cyhoeddwyd: 29/04/2004    Newidiad diweddaraf: 22/10/2015
 
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Llyfrnodi'r dudalen hon
Rhannu'r dudalen hon

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig