Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

 
Lleoliad: a i y

A - Y o wasanaethau

Mae hwn yn Fynegai A-Y o wasanaethau sy'n cael eu darparu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.


Tacsis/Cerbydau Hurio Preifat   |  manylion cyswllt
Tai - Amlbreswyliaeth   |  manylion cyswllt
Tai - Rhentu yn Breifat   |  manylion cyswllt
Tai Fforddiadwy  |  manylion cyswllt
Taliadau Tai Dewisol  |  manylion cyswllt
Taliadau Uniongyrchol (gwasanaethau cymdeithasol)  |  manylion cyswllt
Talu Credydwyr   |  manylion cyswllt
Talu eich Treth y Cyngor  |  manylion cyswllt
Talwch Ddirwy Barcio  |  manylion cyswllt
Tan Gwyllt - Trwyddedu   |  manylion cyswllt
Tatwyddion - Trwyddedu   |  manylion cyswllt
TCC (Teledu Cylch Caeedig)  |  manylion cyswllt
Teithiau Gerdded yng Nghonwy   |  manylion cyswllt
Theatr (Theatr Colwyn)   |  manylion cyswllt
Therapi Galwedigaethol   |  manylion cyswllt
Tîm Ceisiadau Cynllunio   |  manylion cyswllt
Tîm Cyngor ar Dai- Atal Digartrefedd a Chyngor   |  manylion cyswllt
Tîm Diogelu Oedolion Diamddiffyn   |  manylion cyswllt
Tim Dyletswydd ac Asesu  |  manylion cyswllt
Tîm Gofal Cwsmeriaid  |  manylion cyswllt
Tim Troseddu Ieuenctid   |  manylion cyswllt
Tipio   |  manylion cyswllt
Tir ac Eiddo'r Cyngor   |  manylion cyswllt
Tocyn Bws Newydd (Wedi’i Golli)  |  manylion cyswllt
Tocyn Bws wedi’i Golli  |  manylion cyswllt
Tocynnau Bws (60+/Pobl Anabl)  |  manylion cyswllt
Tocynnau Bws (Plant Ysgol)   |  manylion cyswllt
Toiledau - Cyhoeddus   |  manylion cyswllt
Toiledau Cyhoeddus   |  manylion cyswllt
Torri Gwair - Priffyrdd   |  manylion cyswllt
Torri Gwair - Ystadau Cyngor   |  manylion cyswllt
Trafnidiaeth Gyhoeddus   |  manylion cyswllt
Trafnidiaeth Ysgol   |  manylion cyswllt
Tramffordd y Gogarth   |  manylion cyswllt
Treth y Cyngor - Casglu   |  manylion cyswllt
Trethi Annomestig Cenedlaethol (Trethi Busnes)  |  manylion cyswllt
Trosedd pobl ifanc - Sir Ddinbych a Chonwy   |  manylion cyswllt
Trosedd Stepen Drws  |  manylion cyswllt
Trwydded Parcio  |  manylion cyswllt
Trwyddedau Personal a Thrwydde   |  manylion cyswllt
Trwyddedu - Tai Amlbreswyliaeth  |  manylion cyswllt
Trwyddedu: Gorfodaeth   |  manylion cyswllt
Twristiaeth - Marchnata (DU)   |  manylion cyswllt
Twristiaeth (Datblygu) - Strat   |  manylion cyswllt
Tyddynnod a Mandaliadau   |  manylion cyswllt
Tyllau ar y ffyrdd   |  manylion cyswllt
Tystysgrif Geni (Copïau)  |  manylion cyswllt


A wnewch chi lenwi'n ffurflen atborth i gyflwyno'ch syniadau neu i roi gwybod i ni os nad ydych yn gallu canfod rhywbeth. http://www.conwy.gov.uk/atborthgwefan.

I gloi: os nad ydych yn sicr beth y dylech chwilio amdano, na phwy sy'n ei ddarparu, bydd ein Desg Wybodaeth/Derbynfa yn hapus i'ch helpu neu eich rhoi ar ben ffordd.Pa mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth hon?
Defnyddiol    Ddim yn siŵr     Ddim yn ddefnyddiol

A gawsoch beth roeddech yn chwilio amdano?
Do    Yn rhanol    Na    Dim ond pori

Sut allwn ni wella'r dudalen hon neu’r safle’n gyffredinol?


neu

Pa mor fodlon ydych chi gyda’ch ymweliad i'n safle heddiw?
Bodlon         Ddim yn siŵr     Anfodlon

Ar raddfa o 1 i 5, gydag 1 yn wael a 5 yn dda iawn, beth yw eich barn am agweddau canlynol y safle hwn:
Defnyddio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i wybodaeth allweddol ar y safle hwn?
1    2    3    4    5

Llywio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch y safle?
1    2    3    4    5

Chwilio – pa mor effeithiol yw'r chwiliad wrth ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau?
1    2    3    4    5

Cynllun – beth yw eich barn am edrychiad a theimlad cyffredinol y safle?
1    2    3    4    5

Defnyddioldeb – beth yw eich barn am yr wybodaeth ar y safle o ran ei ddibynadwyedd a'i berthnasedd?
1    2    3    4    5

Mapiau – beth yw eich profiad o ddefnyddio mapiau ar y safle?
1    2    3    4    5

Hoffech chi wneud unrhyw sylwadau eraill am y meysydd uchod neu am y safle yn gyffredinol?


neu

Oedd yna brif faes gwasanaeth yr oedd gennych ddiddordeb ynddo heddiw?


Beth oedd prif bwrpas eich ymweliad â'r safle hwn heddiw?


Pa rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Rwy'n byw yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio i'r Cyngor
Rwy'n bwriadu ymweld â'r ardal hon
Rwy'n bwriadu symud i'r ardal hon
Rwy'n Gynghorydd lleol
Rwy'n chwilio am wybodaeth i mi fy hun
Rwy'n chwilio am wybodaeth sy'n ymwneud â'm gwaith
Rwy'n chwilio am wybodaeth ar ran rhywun arall

Os na fyddech wedi dod i'r wefan ar gyfer yr uchod, sut fyddai orau gennych gysylltu â'r Cyngor?


Pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd i'r wefan hon yn y dyfodol?


Sut ddaethoch chi i wybod am y safle hwn?


Yn y 6 mis diwethaf, sawl gwaith yn fras ydych chi wedi ymweld â'r wefan?


Eich cod post


neu

Ystod oedran


Rhyw


Sut fyddech chi'n disgrifio eich tarddiad ethnig?


Nodwch os yw un o'r canlynol yn cael effaith ar eich defnydd o'r rhyngrwyd.
Nam ar y golwg
Anawsterau symud
Anawsterau gwybyddol neu ddysgu
Nam ar y clyw
Dim o'r rhain
Ddim eisiau dweud

Cyhoeddwyd: 29/04/2004    Newidiad diweddaraf: 22/10/2015
 
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Llyfrnodi'r dudalen hon
Rhannu'r dudalen hon

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig