Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

 
Lleoliad: cartref


llif
 • Rhybuddion Llifogydd

  Y ffordd orau o'ch diogelu eich hun a'ch eiddo rhag niwed neu ddifrod yw drwy baratoi. Darperir y wefan hon er gwybodaeth yn unig, ac argymhellwn eich bod yn mynd i wefan Asiantaeth yr Amgylchedd, neu'n ffonio Floodline am wybodaeth bellach (0845 988 1188).

Cynllyn Corfforaethol 2012 - 2017
 • Dweud eich dweud ar flaenoriaethau'r Cyngor

  Bob blwyddyn rydym yn adolygu blaenoriaethau’r Cyngor i sicrhau bod y blaenoriaethau yn dal yn berthnasol ac yn fforddiadwy. Eleni, rydym yn adolygu'r 3 cynllun strategol allweddol - Un Conwy, y Cynllun Corfforaethol, a'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol.

Rhentu Doeth Cymru
 • Cyfraith newydd i Landlordiaid ac Asiantau Gosod Tai

  O 23 Tachwedd 2015, bydd y Ddeddf yn gosod ymrwymiadau newydd ar landlordiaid ac asiantau gosod yng Nghymru. Os ydych yn berchen ar dŷ neu’n rheoli tŷ yng Nghymru a bod rhywun arall yn byw ynddo sy’n talu rhent, bydd y ddeddf yn effeithio arnoch chi.Be sy'n newyddRSS

Rygbi

Teulu
 • Magu Plant. Rhowch Amser Iddo

  Mae’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi wedi lansio 'Magu Plant. Rhowch Amser Iddo' sef ymgyrch newydd ar gyfer rhianta cadarnhaol .


Priodas yn Gwanwyn tua 1900

Datganiadau i’r Wasg   RSS

 

Swyddi diweddaraf   RSS
 • 24/11/15 - Conwy’n Cyflwyno App Ailgylchu Arloesol

  Ydych chi’n cael trafferth cofio pryd i roi eich biniau allan, neu ddim yn siŵr pa gynwysyddion sy’n cael eu casglu? Nid chi yw’r unig un, felly mae Tîm Gwastraff ac Ailgylchu Cyngor Conwy wedi dylunio APP CONWY i roi cymorth a chefnogaeth ar gyfer y mwyafrif o gwestiynau cyffredin am wastraff ac ailgylchu.


 


Pa mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth hon?
Defnyddiol    Ddim yn siŵr     Ddim yn ddefnyddiol

Pa mor fodlon ydych chi gyda’ch ymweliad i'n safle heddiw?
Bodlon         Ddim yn siŵr     Anfodlon

Sut allwn ni wella'r dudalen hon neu’r safle’n gyffredinol?


neu

A gawsoch beth roeddech yn chwilio amdano?
Do    Yn rhanol    Na    Dim ond pori

Ar raddfa o 1 i 5, gydag 1 yn wael a 5 yn dda iawn, beth yw eich barn am agweddau canlynol y safle hwn:
Defnyddio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i wybodaeth allweddol ar y safle hwn?
1    2    3    4    5

Llywio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch y safle?
1    2    3    4    5

Chwilio – pa mor effeithiol yw'r chwiliad wrth ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau?
1    2    3    4    5

Cynllun – beth yw eich barn am edrychiad a theimlad cyffredinol y safle?
1    2    3    4    5

Defnyddioldeb – beth yw eich barn am yr wybodaeth ar y safle o ran ei ddibynadwyedd a'i berthnasedd?
1    2    3    4    5

Mapiau – beth yw eich profiad o ddefnyddio mapiau ar y safle?
1    2    3    4    5

Hoffech chi wneud unrhyw sylwadau eraill am y meysydd uchod neu am y safle yn gyffredinol?


neu

Oedd yna brif faes gwasanaeth yr oedd gennych ddiddordeb ynddo heddiw?


Beth oedd prif bwrpas eich ymweliad â'r safle hwn heddiw?


Pa rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Rwy'n byw yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio i'r Cyngor
Rwy'n bwriadu ymweld â'r ardal hon
Rwy'n bwriadu symud i'r ardal hon
Rwy'n Gynghorydd lleol
Rwy'n chwilio am wybodaeth i mi fy hun
Rwy'n chwilio am wybodaeth sy'n ymwneud â'm gwaith
Rwy'n chwilio am wybodaeth ar ran rhywun arall

Os na fyddech wedi dod i'r wefan ar gyfer yr uchod, sut fyddai orau gennych gysylltu â'r Cyngor?


Pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd i'r wefan hon yn y dyfodol?


Sut ddaethoch chi i wybod am y safle hwn?


Yn y 6 mis diwethaf, sawl gwaith yn fras ydych chi wedi ymweld â'r wefan?


Eich cod post


neu

Ystod oedran


Rhyw


Sut fyddech chi'n disgrifio eich tarddiad ethnig?


Nodwch os yw un o'r canlynol yn cael effaith ar eich defnydd o'r rhyngrwyd.
Nam ar y golwg
Anawsterau symud
Anawsterau gwybyddol neu ddysgu
Nam ar y clyw
Dim o'r rhain
Ddim eisiau dweud

Newidiad diweddaraf i'r safle: 27/11/2015
 

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig