Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

 
Lleoliad: cartref


Gwylan
 • Gwylanod a Cholomennod

  Mewn gwirionedd mae poblogaeth yr adar yma yn gostwng ym Mhrydain, ac mae hynny wedi arwain at gynnwys Gwylan y Penwaig ar y rhestr adar mewn perygl. Mae hyn yn golygu nad yw eu difa yn opsiwn.

Haf Llawn Hwyl
 • Haf Llawn Hwyl

  Yw eich plentyn yn chwilio am rywbeth llawn hwyl i'w wneud gyda’i ffrindiau dros y gwyliau ysgol sydd i ddod? Ydych chi'n chwilio am ychydig o ofal plant gwahanol dros y gwyliau? Os mai ydw yw’r ateb, mae gennym rywbeth i chi!

Ci
 • Gorchmynion Rheoli Cŵn

  Mae rhai cyfyngiadau tymhorol sy'n gwahardd mynd â chŵn ar rai traethau rhwng 1 Mai a 30 Medi. Gwiriwch y rhestr o leoliadau a chanfod mwy o wybodaeth ynglŷn â Gorchmynion Rheoli Cŵn.Be sy'n newyddRSS

Welsh Government Logo
 • Cynllun Gostyngiad Trethi Manwerthu 2015/16

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn darparu hyd at £1,000 o ryddhad ardrethi busnes ar gyfer peiddo manwerthu sy'n cael ei ddefnyddio, lle bo'r gwerth ardrethol yn £50,000 neu lai yn ystod blwyddyn ariannol 2014-15, yn ddarostyngedig i derfynau Cymorth Gwladwriaethol.


Flats

Bws
 • Amserlen Bysiau a Threnau 2015

  Sylwer bod y newidiadau i wasanaethau 14, 15, 19 a X19, a hysbysebwyd yn Llyfr Amserlenni Cludiant Cyhoeddus Conwy a oedd i ddechrau ar 26 Gorffennaf 2015, wedi cael eu diwygio ac ni fyddant yn digwydd tan 30 Awst 2015.

Datganiadau i’r Wasg   RSS

 

Swyddi diweddaraf   RSS
 • 17/07/15 - Cyfyngiadau ar Old Road

  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Heddlu Gogledd Cymru yn atgoffa modurwyr am bwysigrwydd cadw at gyfyngiadau ar y ffordd yng nghyffiniau'r dramffordd ar Y Gogarth.


 


Pa mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth hon?
Defnyddiol    Ddim yn siŵr     Ddim yn ddefnyddiol

Pa mor fodlon ydych chi gyda’ch ymweliad i'n safle heddiw?
Bodlon         Ddim yn siŵr     Anfodlon

Sut allwn ni wella'r dudalen hon neu’r safle’n gyffredinol?


neu

A gawsoch beth roeddech yn chwilio amdano?
Do    Yn rhanol    Na    Dim ond pori

Ar raddfa o 1 i 5, gydag 1 yn wael a 5 yn dda iawn, beth yw eich barn am agweddau canlynol y safle hwn:
Defnyddio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i wybodaeth allweddol ar y safle hwn?
1    2    3    4    5

Llywio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch y safle?
1    2    3    4    5

Chwilio – pa mor effeithiol yw'r chwiliad wrth ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau?
1    2    3    4    5

Cynllun – beth yw eich barn am edrychiad a theimlad cyffredinol y safle?
1    2    3    4    5

Defnyddioldeb – beth yw eich barn am yr wybodaeth ar y safle o ran ei ddibynadwyedd a'i berthnasedd?
1    2    3    4    5

Mapiau – beth yw eich profiad o ddefnyddio mapiau ar y safle?
1    2    3    4    5

Hoffech chi wneud unrhyw sylwadau eraill am y meysydd uchod neu am y safle yn gyffredinol?


neu

Oedd yna brif faes gwasanaeth yr oedd gennych ddiddordeb ynddo heddiw?


Beth oedd prif bwrpas eich ymweliad â'r safle hwn heddiw?


Pa rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Rwy'n byw yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio i'r Cyngor
Rwy'n bwriadu ymweld â'r ardal hon
Rwy'n bwriadu symud i'r ardal hon
Rwy'n Gynghorydd lleol
Rwy'n chwilio am wybodaeth i mi fy hun
Rwy'n chwilio am wybodaeth sy'n ymwneud â'm gwaith
Rwy'n chwilio am wybodaeth ar ran rhywun arall

Os na fyddech wedi dod i'r wefan ar gyfer yr uchod, sut fyddai orau gennych gysylltu â'r Cyngor?


Pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd i'r wefan hon yn y dyfodol?


Sut ddaethoch chi i wybod am y safle hwn?


Yn y 6 mis diwethaf, sawl gwaith yn fras ydych chi wedi ymweld â'r wefan?


Eich cod post


neu

Ystod oedran


Rhyw


Sut fyddech chi'n disgrifio eich tarddiad ethnig?


Nodwch os yw un o'r canlynol yn cael effaith ar eich defnydd o'r rhyngrwyd.
Nam ar y golwg
Anawsterau symud
Anawsterau gwybyddol neu ddysgu
Nam ar y clyw
Dim o'r rhain
Ddim eisiau dweud

Newidiad diweddaraf i'r safle: 31/07/2015
 

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig