Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

 
Lleoliad: cartref


Logo Curwch Ffliw
Gwylan
 • Gwylanod a Cholomennod

  Mewn gwirionedd mae poblogaeth yr adar yma yn gostwng ym Mhrydain, ac mae hynny wedi arwain at gynnwys Gwylan y Penwaig ar y rhestr adar mewn perygl. Mae hyn yn golygu nad yw eu difa yn opsiwn.

Llywodraeth Cymru
 • Benthyciadau Gwella Cartrefi

  Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru, diben y cynllun yw darparu benthyciadau di-log tymor byr i ganolig i helpu perchen-feddiannwyr cymwys, landlordiaid a sefydliadau'r trydydd sector i wella cyflwr eiddo preswyl.Be sy'n newyddRSS

Treth Y Cyngor
 • Ymgynghoriad Premiwm Treth y Cyngor

  Yn dilyn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8fed Rhagfyr 2016, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud penderfyniad i ddiddymu'r penderfyniad gwreiddiol a wnaed ar 4ydd Mawrth 2016 o godi premiwm Treth y Cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2017/2018.


Afon Conwy a'r pont Llanrwst

Datganiadau i’r Wasg   RSS

 

Swyddi diweddaraf   RSS


 • 05/12/16 - Sêr Chwaraeon Conwy yn Disgleirio

  Mae athletwyr gorau Conwy unwaith eto wedi ennill cydnabyddiaeth haeddiannol yng Ngwobrau Chwaraeon eleni. Digwyddiad a gynhelir yn flynyddol yn Venue Cymru yw hwn, sy’n gwobrwyo unigolion chwaraeon gorau’r Sir ar gyfer y flwyddyn. • Bryan Adams yn perfformio yn Eirias – 9 Gorffennaf 2017

  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn falch o’r cyhoeddiad diweddar y bydd Bryan Adams yn perfformio yn Eirias fis Gorffennaf nesaf, wrth gyflawni'r Strategaeth Ddigwyddiadau ac mewn ymateb i ddymuniad preswylwyr i barhau i gael cerddoriaeth fyw yn ddigwyddiad blynyddol yn Eirias.


 Pa mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth hon?
Defnyddiol    Ddim yn siŵr     Ddim yn ddefnyddiol

A gawsoch beth roeddech yn chwilio amdano?
Do    Yn rhanol    Na    Dim ond pori

Sut allwn ni wella'r dudalen hon neu’r safle’n gyffredinol?


neu

Pa mor fodlon ydych chi gyda’ch ymweliad i'n safle heddiw?
Bodlon         Ddim yn siŵr     Anfodlon

Ar raddfa o 1 i 5, gydag 1 yn wael a 5 yn dda iawn, beth yw eich barn am agweddau canlynol y safle hwn:
Defnyddio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i wybodaeth allweddol ar y safle hwn?
1    2    3    4    5

Llywio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch y safle?
1    2    3    4    5

Chwilio – pa mor effeithiol yw'r chwiliad wrth ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau?
1    2    3    4    5

Cynllun – beth yw eich barn am edrychiad a theimlad cyffredinol y safle?
1    2    3    4    5

Defnyddioldeb – beth yw eich barn am yr wybodaeth ar y safle o ran ei ddibynadwyedd a'i berthnasedd?
1    2    3    4    5

Mapiau – beth yw eich profiad o ddefnyddio mapiau ar y safle?
1    2    3    4    5

Hoffech chi wneud unrhyw sylwadau eraill am y meysydd uchod neu am y safle yn gyffredinol?


neu

Oedd yna brif faes gwasanaeth yr oedd gennych ddiddordeb ynddo heddiw?


Beth oedd prif bwrpas eich ymweliad â'r safle hwn heddiw?


Pa rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Rwy'n byw yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio i'r Cyngor
Rwy'n bwriadu ymweld â'r ardal hon
Rwy'n bwriadu symud i'r ardal hon
Rwy'n Gynghorydd lleol
Rwy'n chwilio am wybodaeth i mi fy hun
Rwy'n chwilio am wybodaeth sy'n ymwneud â'm gwaith
Rwy'n chwilio am wybodaeth ar ran rhywun arall

Os na fyddech wedi dod i'r wefan ar gyfer yr uchod, sut fyddai orau gennych gysylltu â'r Cyngor?


Pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd i'r wefan hon yn y dyfodol?


Sut ddaethoch chi i wybod am y safle hwn?


Yn y 6 mis diwethaf, sawl gwaith yn fras ydych chi wedi ymweld â'r wefan?


Eich cod post


neu

Ystod oedran


Rhyw


Sut fyddech chi'n disgrifio eich tarddiad ethnig?


Nodwch os yw un o'r canlynol yn cael effaith ar eich defnydd o'r rhyngrwyd.
Nam ar y golwg
Anawsterau symud
Anawsterau gwybyddol neu ddysgu
Nam ar y clyw
Dim o'r rhain
Ddim eisiau dweud

Newidiad diweddaraf i'r safle: 09/12/2016
 

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig