Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

 
Lleoliad: cartref


Rali Cymru
 • Rali Cymru GB Dayinsure 2016

  Cynhelir Sesiwn Lofnodi Rali Cymru GB Dayinsure, a’r Dechrau Seremonïol ym Mharc Eirias o 5pm ddydd Iau 27 Hydref 2016. A’r Diweddglo Seremonïol yng nghanol Llandudno brynhawn Sul, 30 Hydref.

Logo Curwch Ffliw
plant
 • Archwiliad Digonedd Gofal Plant

  A ydych yn riant sy'n byw yng Nghonwy? Oes gennych chi blentyn dan 18 oed? Os oes, byddem yn ddiolchgar o gael eich barn am ofal plant yn y Sir.Be sy'n newyddRSS

Rygbi

 hand holding CCBC logo
 • Adroddiad blynyddol

  Mae'r Adroddiad Blynyddol ar berfformiad y Cyngor yn y flwyddyn ariannol 2015/16 wedi'i gymeradwyo gan y Cyngor Llawn.


Logo Prynu Gyda Hyder
 • Prynu Gyda Hyder

  Fel y byddwch eisoes yn ymwybodol, mae Gwasanaethau Safonau Masnach chwe awdurdod Gogledd Cymru wedi dod at ei gilydd yn ddiweddar mewn ymdrech i gydweithio i gyflawni’r cynllun Prynu Gyda Hyder (BWC).

Datganiadau i’r Wasg   RSS

 

Swyddi diweddaraf   RSS
 • 24/10/16 - Digwyddiad Syrffio Proffesiynol yn dod i Sir Conwy

  Mae syrffio proffesiynol yn dod i Surf Snowdonia Sir Conwy yn Nolgarrog, pan fydd y digwyddiad syrffio cenedlaethol mawr, UK Pro Surf Tour, yn ymweld â'r lleoliad ar 24 Hydref. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sy'n noddi'r diwrnod a fydd yn rhad ac am ddim i wylwyr fynychu.


 Pa mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth hon?
Defnyddiol    Ddim yn siŵr     Ddim yn ddefnyddiol

A gawsoch beth roeddech yn chwilio amdano?
Do    Yn rhanol    Na    Dim ond pori

Sut allwn ni wella'r dudalen hon neu’r safle’n gyffredinol?


neu

Pa mor fodlon ydych chi gyda’ch ymweliad i'n safle heddiw?
Bodlon         Ddim yn siŵr     Anfodlon

Ar raddfa o 1 i 5, gydag 1 yn wael a 5 yn dda iawn, beth yw eich barn am agweddau canlynol y safle hwn:
Defnyddio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i wybodaeth allweddol ar y safle hwn?
1    2    3    4    5

Llywio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch y safle?
1    2    3    4    5

Chwilio – pa mor effeithiol yw'r chwiliad wrth ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau?
1    2    3    4    5

Cynllun – beth yw eich barn am edrychiad a theimlad cyffredinol y safle?
1    2    3    4    5

Defnyddioldeb – beth yw eich barn am yr wybodaeth ar y safle o ran ei ddibynadwyedd a'i berthnasedd?
1    2    3    4    5

Mapiau – beth yw eich profiad o ddefnyddio mapiau ar y safle?
1    2    3    4    5

Hoffech chi wneud unrhyw sylwadau eraill am y meysydd uchod neu am y safle yn gyffredinol?


neu

Oedd yna brif faes gwasanaeth yr oedd gennych ddiddordeb ynddo heddiw?


Beth oedd prif bwrpas eich ymweliad â'r safle hwn heddiw?


Pa rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Rwy'n byw yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio i'r Cyngor
Rwy'n bwriadu ymweld â'r ardal hon
Rwy'n bwriadu symud i'r ardal hon
Rwy'n Gynghorydd lleol
Rwy'n chwilio am wybodaeth i mi fy hun
Rwy'n chwilio am wybodaeth sy'n ymwneud â'm gwaith
Rwy'n chwilio am wybodaeth ar ran rhywun arall

Os na fyddech wedi dod i'r wefan ar gyfer yr uchod, sut fyddai orau gennych gysylltu â'r Cyngor?


Pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd i'r wefan hon yn y dyfodol?


Sut ddaethoch chi i wybod am y safle hwn?


Yn y 6 mis diwethaf, sawl gwaith yn fras ydych chi wedi ymweld â'r wefan?


Eich cod post


neu

Ystod oedran


Rhyw


Sut fyddech chi'n disgrifio eich tarddiad ethnig?


Nodwch os yw un o'r canlynol yn cael effaith ar eich defnydd o'r rhyngrwyd.
Nam ar y golwg
Anawsterau symud
Anawsterau gwybyddol neu ddysgu
Nam ar y clyw
Dim o'r rhain
Ddim eisiau dweud

Newidiad diweddaraf i'r safle: 25/10/2016
 

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig