Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

 
Lleoliad: gwasanaethau | cyngor a democratiaeth | adrannau'r cyngor | amgylchedd, ffyrdd a chyfleusterau

Amgylchedd, Ffyrdd A Chyfleusterau

Gerddi Wynn

Cyfrifoldeb pawb yw'r amgylchedd ac mae gennym i gyd ran i chwarae mewn gofalu amdano.

Ymgyrch i Dargedu Modurwyr sy’n Defnyddio’u Ffonau Symudol Wrth Yrru

Mae ymgyrch wedi’i lansio i fynd i’r afael â modurwyr sy’n defnyddio’u ffonau symudol wrth yrru.

Mae’r pedwar heddlu yng Nghymru, dan arweiniad Heddlu Gwent ac mewn partneriaeth â Diogelwch Ffyrdd Cymru, wedi lansio ymgyrch orfodaeth er mwyn ceisio atal ‘diffyg canolbwyntio wrth yrru’ sydd wedi, mae’n debyg, achosi’r nifer fwyaf o farwolaethau ac anafiadau ar y ffyrdd yn 2016.

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar wefan http://roadsafetywales.co.uk/news/posts/2016/november/campaign-targets-phone-use-behind-the-wheel/?Language=W

Cysylltwch â ni

Os ydych yn dymuno cael mynediad at ein gwasanaethau neu rydych angen rhagor o wybodaeth, edrychwch ar y tudalennau eraill ar y safle hwn, neu cysylltwch â ni yn:

Amgylchedd, Ffyrdd A Chyfleusterau, Swyddfeydd Mochdre, Ffordd Conwy, Mochdre, Bae Colwyn, LL28 5AB

Ddefnyddio ein ffurflen ar-lein

Ffôn: (01492) 575337

Ffacs: 01492 575199

E-bost: affch@conwy.gov.uk


Gallwch ddod o hyd i'r dudalen hon yn y dyfodol drwy glicio ar: www.conwy.gov.uk/affch


Tudalennau yn yr adran hon

golwg o Fae Colwyn o’r awyr
Gwaith Atgyweirio Arfordirol 16/09/2014

Yn dilyn stormydd gaeaf 2013/14, mae'r Cyngor wedi derbyn £3.8 miliwn gan Lywodraeth Cymru i atgyweirio'r amddiffynfeydd arfordirol a ddifrodwyd ac a ddinistriwyd yn ystod stormydd 5 Rhagfyr a 3 Ionawr.


Mwy yn yr adran hon

Dogfennau perthnasol

acrobat/pdf fileSafonau Gwasanaeth AFfCh
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 3.85MbPa mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth hon?
Defnyddiol    Ddim yn siŵr     Ddim yn ddefnyddiol

A gawsoch beth roeddech yn chwilio amdano?
Do    Yn rhanol    Na    Dim ond pori

Sut allwn ni wella'r dudalen hon neu’r safle’n gyffredinol?


neu

Pa mor fodlon ydych chi gyda’ch ymweliad i'n safle heddiw?
Bodlon         Ddim yn siŵr     Anfodlon

Ar raddfa o 1 i 5, gydag 1 yn wael a 5 yn dda iawn, beth yw eich barn am agweddau canlynol y safle hwn:
Defnyddio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i wybodaeth allweddol ar y safle hwn?
1    2    3    4    5

Llywio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch y safle?
1    2    3    4    5

Chwilio – pa mor effeithiol yw'r chwiliad wrth ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau?
1    2    3    4    5

Cynllun – beth yw eich barn am edrychiad a theimlad cyffredinol y safle?
1    2    3    4    5

Defnyddioldeb – beth yw eich barn am yr wybodaeth ar y safle o ran ei ddibynadwyedd a'i berthnasedd?
1    2    3    4    5

Mapiau – beth yw eich profiad o ddefnyddio mapiau ar y safle?
1    2    3    4    5

Hoffech chi wneud unrhyw sylwadau eraill am y meysydd uchod neu am y safle yn gyffredinol?


neu

Oedd yna brif faes gwasanaeth yr oedd gennych ddiddordeb ynddo heddiw?


Beth oedd prif bwrpas eich ymweliad â'r safle hwn heddiw?


Pa rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Rwy'n byw yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio i'r Cyngor
Rwy'n bwriadu ymweld â'r ardal hon
Rwy'n bwriadu symud i'r ardal hon
Rwy'n Gynghorydd lleol
Rwy'n chwilio am wybodaeth i mi fy hun
Rwy'n chwilio am wybodaeth sy'n ymwneud â'm gwaith
Rwy'n chwilio am wybodaeth ar ran rhywun arall

Os na fyddech wedi dod i'r wefan ar gyfer yr uchod, sut fyddai orau gennych gysylltu â'r Cyngor?


Pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd i'r wefan hon yn y dyfodol?


Sut ddaethoch chi i wybod am y safle hwn?


Yn y 6 mis diwethaf, sawl gwaith yn fras ydych chi wedi ymweld â'r wefan?


Eich cod post


neu

Ystod oedran


Rhyw


Sut fyddech chi'n disgrifio eich tarddiad ethnig?


Nodwch os yw un o'r canlynol yn cael effaith ar eich defnydd o'r rhyngrwyd.
Nam ar y golwg
Anawsterau symud
Anawsterau gwybyddol neu ddysgu
Nam ar y clyw
Dim o'r rhain
Ddim eisiau dweud

Newidiad diweddaraf i'r safle: 20/01/2017
 
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Llyfrnodi'r dudalen hon
Rhannu'r dudalen hon

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig