Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

 

Yr Adain Gwaith Ffordd

Trafnidiaeth

Mae'r Adain Gwaith Stryd yn gyfrifol am gydlynu a monitro'r holl weithgareddau a gaiff eu gwneud ar y briffordd gyhoeddus.

Gallai hyn gynnwys gwaith a wneir gan gwmnïau gwasanaeth sy'n darparu a chynnal gwasanaethau fel nwy, dwr a thrydan; neu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i adeiladu, gwella a chynnal Asedau Awdurdod Priffyrdd a delio efo Rheoliadau Trafnidiaeth Dros Dro fel ffyrdd yn cael eu cau ar gyfer y gwaith hyn ac ar gyfer digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ar briffyrdd.

Caiff yr holl waith a wneir ar Briffyrdd Cyhoeddus eu rheoli gan Ddeddf Ffyrdd newydd a Gwaith Stryd 1991. Mae'r Ddeddf hon yn rhoi'r pwer i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, fel yr awdurdod Strydoedd. i sicrhau bod:

  • Mesurau diogelwch priodol yn cael eu defnyddio (arwyddion, conau, rhwystrau etc) i ddiogelu a rhybuddio defnyddwyr y priffyrdd am y gwaith.
  • Y gosodiadau newydd yn cydymffurfio â'r gofynion cenedlaethol.
  • Y gwaith ar y stryd yn cael ei gydlynu fel bod cyn lleied â phosibl o dagfeydd ac aflonyddwch.

Am ragor o wybodaeth ynglyn â sut yr ydym yn rheoli a monitro gwaith ar briffyrdd, cliciwch ar y ddolen gyswllt isod.

Am wybodaeth ynglyn â Gwaith Stryd sy'n digwydd yn Sir Conwy cliciwch ar y ddolen gyswllt isod.

Os ydych yn cynllunio unrhyw weithgareddau neu waith ar Briffordd cliciwch ar y ddolen gyswllt isod am ffurflenni cais a gwybodaeth. 


Mwy yn yr adran hon

Dogfennau perthnasol

acrobat/pdf fileBwletin Gwaith Stryd 20/01/17
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 120k

Gweler Hefyd

Dolennau'r WePa mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth hon?
Defnyddiol    Ddim yn siŵr     Ddim yn ddefnyddiol

A gawsoch beth roeddech yn chwilio amdano?
Do    Yn rhanol    Na    Dim ond pori

Sut allwn ni wella'r dudalen hon neu’r safle’n gyffredinol?


neu

Pa mor fodlon ydych chi gyda’ch ymweliad i'n safle heddiw?
Bodlon         Ddim yn siŵr     Anfodlon

Ar raddfa o 1 i 5, gydag 1 yn wael a 5 yn dda iawn, beth yw eich barn am agweddau canlynol y safle hwn:
Defnyddio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i wybodaeth allweddol ar y safle hwn?
1    2    3    4    5

Llywio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch y safle?
1    2    3    4    5

Chwilio – pa mor effeithiol yw'r chwiliad wrth ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau?
1    2    3    4    5

Cynllun – beth yw eich barn am edrychiad a theimlad cyffredinol y safle?
1    2    3    4    5

Defnyddioldeb – beth yw eich barn am yr wybodaeth ar y safle o ran ei ddibynadwyedd a'i berthnasedd?
1    2    3    4    5

Mapiau – beth yw eich profiad o ddefnyddio mapiau ar y safle?
1    2    3    4    5

Hoffech chi wneud unrhyw sylwadau eraill am y meysydd uchod neu am y safle yn gyffredinol?


neu

Oedd yna brif faes gwasanaeth yr oedd gennych ddiddordeb ynddo heddiw?


Beth oedd prif bwrpas eich ymweliad â'r safle hwn heddiw?


Pa rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Rwy'n byw yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio i'r Cyngor
Rwy'n bwriadu ymweld â'r ardal hon
Rwy'n bwriadu symud i'r ardal hon
Rwy'n Gynghorydd lleol
Rwy'n chwilio am wybodaeth i mi fy hun
Rwy'n chwilio am wybodaeth sy'n ymwneud â'm gwaith
Rwy'n chwilio am wybodaeth ar ran rhywun arall

Os na fyddech wedi dod i'r wefan ar gyfer yr uchod, sut fyddai orau gennych gysylltu â'r Cyngor?


Pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd i'r wefan hon yn y dyfodol?


Sut ddaethoch chi i wybod am y safle hwn?


Yn y 6 mis diwethaf, sawl gwaith yn fras ydych chi wedi ymweld â'r wefan?


Eich cod post


neu

Ystod oedran


Rhyw


Sut fyddech chi'n disgrifio eich tarddiad ethnig?


Nodwch os yw un o'r canlynol yn cael effaith ar eich defnydd o'r rhyngrwyd.
Nam ar y golwg
Anawsterau symud
Anawsterau gwybyddol neu ddysgu
Nam ar y clyw
Dim o'r rhain
Ddim eisiau dweud

Newidiad diweddaraf i'r safle: 24/01/2017
 
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Llyfrnodi'r dudalen hon
Rhannu'r dudalen hon

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig