Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

 
Lleoliad: gwasanaethau | yr amgylchedd a chynllunio | cefn gwlad a'r arfordir

Cefn gwlad a'r arfordir

Y Gogarth o'r awyr

Mae cefn gwlad a'r arfordir yn cynnig rhywbeth ar gyfer pawb - teithiau cerdded, hwylio a chwaraeon dŵr, llwybrau beicio, mannau picnic, ac amrywiaeth eang o harddwch naturiol a bywyd gwyllt sy'n barod i'w harchwilio.


Tudalennau yn yr adran hon

Tree
Comisiwn Coedwigaeth Cymru 01/11/2006

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gweithredu fel stiward ar gyfer 38% o goetiroedd Cymru, ac yn cefnogi gweithgareddau ac addysg mewn coetiroedd yn ogystal â gweithio efo diwydiant a grwpiau lleol.


volunteers clearing pond
Dewch i helpu Gwasanaeth Cefn Gwlad Conwy 01/11/2006

Byddwch yn warden cefn gwlad gwirfoddol, cymerwch ran mewn gwaith bioamrywiaeth, neu dewch i un o’n digwyddiadau.


Tref Conwy o'r gwarchodfa natur Cyffordd Llandudno
Gwarchodfa'r RSPB yng Nghonwy 01/11/2006

Lleoliad gwarchodfa'r RSPB yw lagwnau a gweirdir arfor moryd Conwy gyda golygfeydd godidog o Eryri. Rhydwyr ac adar hela yw'r prif ddefnyddwyr ond mae ymhell dros 200 rhywogaeth wedi cael eu cofnodi yn y warchodfa gyffroes hon.


Taflen Taith Gerdded Uwchdir Penmaenmawr
Gwasanaeth Cefn Gwlad Conwy 01/11/2006

Mae ein Gwasanaeth Cefn Gwlad yn hyrwyddo cadwraeth, dealltwriaeth a mwynhad o’n hamgylchedd naturiol. Rydym yn trefnu digwyddiadau cadwraeth a hamdden, yn rheoli safleoedd cefn gwlad a gwarchodfeydd natur, ac yn datblygu prosiectau a strategaethau gyda sefydliadau partner er mwyn cynorthwyo i wella ein cefn gwlad.


Harbwr Conwy
Harbwr ac Arfor 01/11/2006

Mae cyfrifoldebau'r adain hon yn ymwneud â rheoli a goruchwylio pob defnydd hamdden a thwristaidd o'r traethau, promenâd a blaendraethau ar hyd arfordir y Sir, gan gynnwys gweithgareddau yn y dŵr ac ar y lan.


llwybr cyhoeddus
Hawliau tramwy cyhoeddus a rhodfeydd 01/11/2006

Hawliau tramwy cyhoeddus yw'r llwybrau y mae hawl gan y cyhoedd gerdded arnynt. Mae'r cyngor yn cynnal cofrestr o'r hawliau tramwy, a hefyd yn gyfrifol am gymeradwyo newidiadau i lwybrau cyhoeddus, llwybrau ceffyl a chilffyrdd.


Llyn Brenig
Hiraethog 01/11/2006

O fewn munudau i’r priffyrdd yng Ngogledd Cymru, mae Mynyddoedd Hiraethog yn lle i ymlacio, cael hwyl a bywiogi!


Llynnau Mymbyr, Capel Curig
Parc Cenedlaethol Eryri 01/11/2006

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn cynnwys 823 milltir sgwar o gefn gwlad harddaf gogledd Cymru. Mae hon yn ardal lle mae pobl yn byw a gweithio ond hefyd yn gyrchfan i filoedd o bobl ddod i fwynhau amrywiaeth eang o weithgareddau hamdden.


Parciau a Mannau Gwyrdd 01/11/2006

Mae nifer o barciau, mannau gwyrdd ac ardaloedd chwarae yn y sir, sy'n cynnwys parciau sglefrio ac ardaloedd gemau amlddefnydd. Rydym yn sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn ddeniadol i bobl o bob oed.


Traeth Bae Colwyn
Rheoli llifogydd, amddiffyn yr arfordir a gollyngiadau olew 01/11/2006

Mae'r adain hon yn cynnwys llifogydd, amddiffyn yr arfordir, draenio tir a gollyngiadau arfor.


Twyni Cinmel
Safleoedd cefn gwlad dan reolaeth y cyngor 01/11/2006

Coetiroedd, twyni, glaswelltir carreg galch a rhostir, dyma ychydig yn unig o’r cynefinoedd sy’n cael eu rheoli gan Wasanaeth Cefn Gwlad Conwy oherwydd eu bywyd gwyllt yn ogystal ag i roi pleser i chi.


Taith gerdded Llanfairfechan
Teithiau gerdded cefn gwlad 01/11/2006

Y mae llawer o gyfleoedd i gerdded yng nghefn gwlad prydferth ac amrywiol Conwy, ac mae'r wybodaeth ar y tudalennau hyn yn disgrifio'r cyfleoedd sy'n cael eu darparu gan Wasanaeth Cefn Gwlad Conwy.


Gweler Hefyd

  • Cefn gwlad a'r arfordir 01/11/2006

    Mae cefn gwlad a'r arfordir yn cynnig rhywbeth ar gyfer pawb - teithiau cerdded, hwylio a chwaraeon dŵr, llwybrau beicio, mannau picnic, ac amrywiaeth eang o harddwch naturiol a bywyd gwyllt sy'n barod i'w harchwilio.Pa mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth hon?
Defnyddiol    Ddim yn siŵr     Ddim yn ddefnyddiol

A gawsoch beth roeddech yn chwilio amdano?
Do    Yn rhanol    Na    Dim ond pori

Sut allwn ni wella'r dudalen hon neu’r safle’n gyffredinol?


neu

Pa mor fodlon ydych chi gyda’ch ymweliad i'n safle heddiw?
Bodlon         Ddim yn siŵr     Anfodlon

Ar raddfa o 1 i 5, gydag 1 yn wael a 5 yn dda iawn, beth yw eich barn am agweddau canlynol y safle hwn:
Defnyddio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i wybodaeth allweddol ar y safle hwn?
1    2    3    4    5

Llywio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch y safle?
1    2    3    4    5

Chwilio – pa mor effeithiol yw'r chwiliad wrth ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau?
1    2    3    4    5

Cynllun – beth yw eich barn am edrychiad a theimlad cyffredinol y safle?
1    2    3    4    5

Defnyddioldeb – beth yw eich barn am yr wybodaeth ar y safle o ran ei ddibynadwyedd a'i berthnasedd?
1    2    3    4    5

Mapiau – beth yw eich profiad o ddefnyddio mapiau ar y safle?
1    2    3    4    5

Hoffech chi wneud unrhyw sylwadau eraill am y meysydd uchod neu am y safle yn gyffredinol?


neu

Oedd yna brif faes gwasanaeth yr oedd gennych ddiddordeb ynddo heddiw?


Beth oedd prif bwrpas eich ymweliad â'r safle hwn heddiw?


Pa rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Rwy'n byw yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio i'r Cyngor
Rwy'n bwriadu ymweld â'r ardal hon
Rwy'n bwriadu symud i'r ardal hon
Rwy'n Gynghorydd lleol
Rwy'n chwilio am wybodaeth i mi fy hun
Rwy'n chwilio am wybodaeth sy'n ymwneud â'm gwaith
Rwy'n chwilio am wybodaeth ar ran rhywun arall

Os na fyddech wedi dod i'r wefan ar gyfer yr uchod, sut fyddai orau gennych gysylltu â'r Cyngor?


Pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd i'r wefan hon yn y dyfodol?


Sut ddaethoch chi i wybod am y safle hwn?


Yn y 6 mis diwethaf, sawl gwaith yn fras ydych chi wedi ymweld â'r wefan?


Eich cod post


neu

Ystod oedran


Rhyw


Sut fyddech chi'n disgrifio eich tarddiad ethnig?


Nodwch os yw un o'r canlynol yn cael effaith ar eich defnydd o'r rhyngrwyd.
Nam ar y golwg
Anawsterau symud
Anawsterau gwybyddol neu ddysgu
Nam ar y clyw
Dim o'r rhain
Ddim eisiau dweud

Newidiad diweddaraf i'r safle: 20/01/2017
 
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Llyfrnodi'r dudalen hon
Rhannu'r dudalen hon

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig