Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

 

Adain Trwyddedu

Adain Trwyddedu

Mae Gwasanaethau trwyddedu Conwy yn gyfrifol am ddyrannu a rheoleiddio nifer o wahanol fathau o drwyddedau. Mae rhagor o wybodaeth am y Trwyddedau hyn a sut i wneud cais amdanynt yn yr adran hon.

Trwyddedu Cyswllt  

  • Yn bersonol: Drwy apwyntiad - mae'r swyddfeydd yn agored rhwng 9.00yb a 4.00yp o ddydd Llun i ddydd Gwener
  • Drwy'r post: Adain Trwyddedu, Swyddfeydd Dinesig, Bae Colwyn LL29 8AR
  • Dros y ffôn: 01492 576626
  • Drwy ffacs: 01492 574036
  • Drwy e-bost: gwasanaethau.rheoleiddio@conwy.gov.uk


Tudalennau yn yr adran hon

*Logo Conwy
need translation 21/01/2016

Cynnig i fabwysiadu is-ddeddfau model Llywodraeth Cymru ar gyfer aciwbigo, tatwio, lliwio croen yn lled-barhaol, tyllu cosmetig ac electrolysis gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.


Best Bar None
Braf Bob Nos - yn awr yn derbyn ceisiadau ar gyfer Cynllun Gwobrau 2015 16/06/2015

Nod cynllun Gwobrau Braf Bob Nos yw cefnogi safon o ragoriaeth o fewn masnach drwyddedu'r sir. Ar gyfer eiddo trwyddedig, mae'n gyfle i brofi eu bod yn rhedeg lleoliad diogel a chyfrifol a bod safon gofal cwsmer yn uchel a phroffesiynol.


Cynllun achrediad Baner Borffor 27/06/2013

Mae cynllun Baner Borffor wedi'i ddylunio er mwyn darparu cydnabyddiaeth i ganol trefi a dinasoedd sy'n rheoli profiad yn ystod y nos. Yr ardaloedd sy'n llwyddo i gyrraedd y safon yw'r rhai sy'n cynnig gwell noson allan i ddefnyddwyr canol y dref, gan gynnwys gweithredwyr, preswylwyr, twristiaid ac ymwelwyr.


*TACSI
Cynllun Tacsi Diogel Da 10/05/2013

Mae'r cynllun Tacsi Diogel Da yn gynllun partneriaeth sy'n cael ei gynnal gan Heddlu Gogledd Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Gweithredwyr Tacsis.


Mwy yn yr adran hon

Gweler Hefyd

  • Grŵp Ymgynghorol Diogelwch Conwy 27/06/2014

    Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cadeirio ac yn cydlynu Grŵp Ymgynghorol Diogelwch Conwy. Mae'r grŵp yma'n cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Conwy a sefydliadau eraill.Pa mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth hon?
Defnyddiol    Ddim yn siŵr     Ddim yn ddefnyddiol

A gawsoch beth roeddech yn chwilio amdano?
Do    Yn rhanol    Na    Dim ond pori

Sut allwn ni wella'r dudalen hon neu’r safle’n gyffredinol?


neu

Pa mor fodlon ydych chi gyda’ch ymweliad i'n safle heddiw?
Bodlon         Ddim yn siŵr     Anfodlon

Ar raddfa o 1 i 5, gydag 1 yn wael a 5 yn dda iawn, beth yw eich barn am agweddau canlynol y safle hwn:
Defnyddio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i wybodaeth allweddol ar y safle hwn?
1    2    3    4    5

Llywio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch y safle?
1    2    3    4    5

Chwilio – pa mor effeithiol yw'r chwiliad wrth ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau?
1    2    3    4    5

Cynllun – beth yw eich barn am edrychiad a theimlad cyffredinol y safle?
1    2    3    4    5

Defnyddioldeb – beth yw eich barn am yr wybodaeth ar y safle o ran ei ddibynadwyedd a'i berthnasedd?
1    2    3    4    5

Mapiau – beth yw eich profiad o ddefnyddio mapiau ar y safle?
1    2    3    4    5

Hoffech chi wneud unrhyw sylwadau eraill am y meysydd uchod neu am y safle yn gyffredinol?


neu

Oedd yna brif faes gwasanaeth yr oedd gennych ddiddordeb ynddo heddiw?


Beth oedd prif bwrpas eich ymweliad â'r safle hwn heddiw?


Pa rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Rwy'n byw yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio i'r Cyngor
Rwy'n bwriadu ymweld â'r ardal hon
Rwy'n bwriadu symud i'r ardal hon
Rwy'n Gynghorydd lleol
Rwy'n chwilio am wybodaeth i mi fy hun
Rwy'n chwilio am wybodaeth sy'n ymwneud â'm gwaith
Rwy'n chwilio am wybodaeth ar ran rhywun arall

Os na fyddech wedi dod i'r wefan ar gyfer yr uchod, sut fyddai orau gennych gysylltu â'r Cyngor?


Pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd i'r wefan hon yn y dyfodol?


Sut ddaethoch chi i wybod am y safle hwn?


Yn y 6 mis diwethaf, sawl gwaith yn fras ydych chi wedi ymweld â'r wefan?


Eich cod post


neu

Ystod oedran


Rhyw


Sut fyddech chi'n disgrifio eich tarddiad ethnig?


Nodwch os yw un o'r canlynol yn cael effaith ar eich defnydd o'r rhyngrwyd.
Nam ar y golwg
Anawsterau symud
Anawsterau gwybyddol neu ddysgu
Nam ar y clyw
Dim o'r rhain
Ddim eisiau dweud

Newidiad diweddaraf i'r safle: 24/01/2017
 
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Llyfrnodi'r dudalen hon
Rhannu'r dudalen hon

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig