Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

 
Lleoliad: | ewch i... | gwybodaeth newydd a’r gaeaf | cadw’n iach y gaeaf hwn

Cadw’n iach y gaeaf hwn

Stethosgop

Mae’n bwysig cadw’n gynnes ac yn iach yn ystod misoedd y gaeaf. Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth sut i wneud hynny.


Tudalennau yn yr adran hon

NHS Choices
Iechyd y Gaeaf 03/12/2014

Peidiwch â bod dan y felan dros y gaeaf! Os yw dyddiau tywyll y gaeaf yn eich gwneud i deimlo’n isel, peidiwch â digalonni. Dyma 10 o gynghorion i’ch helpu i osgoi’r felan dros y gaeaf.


Paratoi ar gyfer argyfwng
Bod yn Barod am Argyfyngau 20/12/2010

Bydd llawer o argyfyngau yn effeithio ar wasanaethau hanfodol ac o bosibl yn effeithio ar eich gallu i deithio neu i gyfathrebu gyda'ch gilydd. Gweler yr adran hon am ganllaw ar sut gallwch baratoi ar gyfer argyfwng.


Tan
Y Cynllun Gostyngiad Cartrefi Cynnes 01/12/2014

Yng ngaeaf 2015-2016, gallwch dderbyn gostyngiad o £135 oddi ar eich bil trydan trwy’r Cynllun Gostyngiad Cartrefi Cynnes.


Gwresogydd Trydan
Taliad Tanwydd Gaeaf 01/12/2010

Gallwch dderbyn rhwng £100 a £300 yn ddi-dreth i’ch helpu i dalu eich biliau gwresogi os cawsoch eich geni ar 5 Ionawr 1953 neu cyn hynny. Caiff hyn ei adnabod fel “Taliad Tanwydd Gaeaf”.


Age Cymru
Age Cymru 03/12/2010

Mae Age Cymru yn darparu gwybodaeth ynglŷn â pharatoi ar gyfer y tywydd garw yn ystod misoedd y gaeaf. Rhai o’r meysydd yw:- Paratoi ar gyfer y gaeaf, Beth os yw pibell yn rhewi?, Beth os yw pibell yn byrstio? a Beth fydd yn digwydd os yw fy nghartref yn cael ei ddifrodi mewn storm?
Pa mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth hon?
Defnyddiol    Ddim yn siŵr     Ddim yn ddefnyddiol

A gawsoch beth roeddech yn chwilio amdano?
Do    Yn rhanol    Na    Dim ond pori

Sut allwn ni wella'r dudalen hon neu’r safle’n gyffredinol?


neu

Pa mor fodlon ydych chi gyda’ch ymweliad i'n safle heddiw?
Bodlon         Ddim yn siŵr     Anfodlon

Ar raddfa o 1 i 5, gydag 1 yn wael a 5 yn dda iawn, beth yw eich barn am agweddau canlynol y safle hwn:
Defnyddio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i wybodaeth allweddol ar y safle hwn?
1    2    3    4    5

Llywio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch y safle?
1    2    3    4    5

Chwilio – pa mor effeithiol yw'r chwiliad wrth ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau?
1    2    3    4    5

Cynllun – beth yw eich barn am edrychiad a theimlad cyffredinol y safle?
1    2    3    4    5

Defnyddioldeb – beth yw eich barn am yr wybodaeth ar y safle o ran ei ddibynadwyedd a'i berthnasedd?
1    2    3    4    5

Mapiau – beth yw eich profiad o ddefnyddio mapiau ar y safle?
1    2    3    4    5

Hoffech chi wneud unrhyw sylwadau eraill am y meysydd uchod neu am y safle yn gyffredinol?


neu

Oedd yna brif faes gwasanaeth yr oedd gennych ddiddordeb ynddo heddiw?


Beth oedd prif bwrpas eich ymweliad â'r safle hwn heddiw?


Pa rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Rwy'n byw yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio i'r Cyngor
Rwy'n bwriadu ymweld â'r ardal hon
Rwy'n bwriadu symud i'r ardal hon
Rwy'n Gynghorydd lleol
Rwy'n chwilio am wybodaeth i mi fy hun
Rwy'n chwilio am wybodaeth sy'n ymwneud â'm gwaith
Rwy'n chwilio am wybodaeth ar ran rhywun arall

Os na fyddech wedi dod i'r wefan ar gyfer yr uchod, sut fyddai orau gennych gysylltu â'r Cyngor?


Pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd i'r wefan hon yn y dyfodol?


Sut ddaethoch chi i wybod am y safle hwn?


Yn y 6 mis diwethaf, sawl gwaith yn fras ydych chi wedi ymweld â'r wefan?


Eich cod post


neu

Ystod oedran


Rhyw


Sut fyddech chi'n disgrifio eich tarddiad ethnig?


Nodwch os yw un o'r canlynol yn cael effaith ar eich defnydd o'r rhyngrwyd.
Nam ar y golwg
Anawsterau symud
Anawsterau gwybyddol neu ddysgu
Nam ar y clyw
Dim o'r rhain
Ddim eisiau dweud

Newidiad diweddaraf i'r safle: 20/01/2017
 
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Llyfrnodi'r dudalen hon
Rhannu'r dudalen hon

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig