Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

 
Lleoliad: gwasanaethau allweddol y cyngor

Gwasanaethau Allweddol y Cyngor

Rhest o rifau ffôn

Manylion cyswllt i rai o'n prif wasanaethau mewn lleoliadau amrywiol:

Isod, fe welwch fanylion o ddolenni cyswllt i Wasanaethau'r Cyngor ar y wefan, yn ogystal â manylion cyswllt ar gyfer gwasanaethau ledled y Fwrdeistref.


Tudalennau yn yr adran hon

Llun o restr o lwybrau byr ar wefan
Dolenni cyswllt i rai o brif wasanaethau'r Cyngor 06/06/2006

Manylion a dolenni cyswllt i rai o’n prif wasanaethau mewn lleoliadau amrywiol.


Llun o Swyddfeydd Bodlondeb
Bodlondeb, Bangor Rd, CONWY, LL32 8DU 29/07/2013

Mae'r lleoliad hwn yn cynnwys yr adrannau canlynol:

Gwefannau Mapio: Multimap - Streetmap - Google


Anecs Dinesig, Y Swyddfeydd Dinesig, Bae Colwyn, LL29 8AR 29/07/2013

Mae'r lleoliad hwn yn cynnwys y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd canlynol:

Gwefannau Mapio: Multimap - Streetmap - Google


Swyddfeydd Dinesig, Bae Colwyn
Swyddfeydd Dinesig, Abergele Road, Bae Colwyn, LL29 8AR 29/07/2013

Mae'r lleoliad hwn yn cynnwys yr adrannau canlynol:

Gwefannau Mapio: Multimap - Streetmap - Google


Yr Heath, Penmaenmawr Rd, Llanfairfechan, LL33 0PF 29/07/2013

Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy:

Gwefannau Mapio: Multimap - Streetmap - Google


Neuadd y Dref, Lloyd St, Llandudno, LL30 2UP 29/07/2013

Mae'r lleoliad hwn yn cynnwys yr adrannau canlynol:

  • Cofrestru (Genedigaethau; Priodasau; Partneriaethau Sifil; Seremonïau Sifil; Marwolaethau)
Gwefannau Mapio: Multimap - Streetmap - Google


Llun o Swyddfeydd Ffordd Dinerth

Swyddfeydd y Cyngor, Mochdre
Swyddfeydd Mochdre, Conway Road, Mochdre, LL28 5AB 29/07/2013

Amgylchedd, Ffyrdd A Chyfleusterau (Ailgylchu a sbwriel, Glannhau strydoedd, Parciau a mannau gwyrdd, Cynnal priffyrdd, Goleuo strydoedd, Cefn gwlad a hawliau tramwy, Cludiant a cludiant I'r ysgol a Gwaith ffordd).

Gwefannau Mapio: Multimap - Streetmap - Google


Dogfennau perthnasol

acrobat/pdf fileRhifau ffôn cymorth a gwybodaeth 2011-12
Math o ddogfen: acrobat/pdf file
Maint y ddogfen: 53k

Dolennau'r WePa mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth hon?
Defnyddiol    Ddim yn siŵr     Ddim yn ddefnyddiol

A gawsoch beth roeddech yn chwilio amdano?
Do    Yn rhanol    Na    Dim ond pori

Sut allwn ni wella'r dudalen hon neu’r safle’n gyffredinol?


neu

Pa mor fodlon ydych chi gyda’ch ymweliad i'n safle heddiw?
Bodlon         Ddim yn siŵr     Anfodlon

Ar raddfa o 1 i 5, gydag 1 yn wael a 5 yn dda iawn, beth yw eich barn am agweddau canlynol y safle hwn:
Defnyddio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i wybodaeth allweddol ar y safle hwn?
1    2    3    4    5

Llywio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch y safle?
1    2    3    4    5

Chwilio – pa mor effeithiol yw'r chwiliad wrth ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau?
1    2    3    4    5

Cynllun – beth yw eich barn am edrychiad a theimlad cyffredinol y safle?
1    2    3    4    5

Defnyddioldeb – beth yw eich barn am yr wybodaeth ar y safle o ran ei ddibynadwyedd a'i berthnasedd?
1    2    3    4    5

Mapiau – beth yw eich profiad o ddefnyddio mapiau ar y safle?
1    2    3    4    5

Hoffech chi wneud unrhyw sylwadau eraill am y meysydd uchod neu am y safle yn gyffredinol?


neu

Oedd yna brif faes gwasanaeth yr oedd gennych ddiddordeb ynddo heddiw?


Beth oedd prif bwrpas eich ymweliad â'r safle hwn heddiw?


Pa rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Rwy'n byw yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio i'r Cyngor
Rwy'n bwriadu ymweld â'r ardal hon
Rwy'n bwriadu symud i'r ardal hon
Rwy'n Gynghorydd lleol
Rwy'n chwilio am wybodaeth i mi fy hun
Rwy'n chwilio am wybodaeth sy'n ymwneud â'm gwaith
Rwy'n chwilio am wybodaeth ar ran rhywun arall

Os na fyddech wedi dod i'r wefan ar gyfer yr uchod, sut fyddai orau gennych gysylltu â'r Cyngor?


Pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd i'r wefan hon yn y dyfodol?


Sut ddaethoch chi i wybod am y safle hwn?


Yn y 6 mis diwethaf, sawl gwaith yn fras ydych chi wedi ymweld â'r wefan?


Eich cod post


neu

Ystod oedran


Rhyw


Sut fyddech chi'n disgrifio eich tarddiad ethnig?


Nodwch os yw un o'r canlynol yn cael effaith ar eich defnydd o'r rhyngrwyd.
Nam ar y golwg
Anawsterau symud
Anawsterau gwybyddol neu ddysgu
Nam ar y clyw
Dim o'r rhain
Ddim eisiau dweud

Newidiad diweddaraf i'r safle: 20/01/2017
 
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Llyfrnodi'r dudalen hon
Rhannu'r dudalen hon

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig