Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | Preifatrwydd a Cwcis | English

 
Lleoliad: gwasanaethau | cyngor a democratiaeth | adrannau'r cyngor | gwasanaethau cynllunio

Gwasanaethau Cynllunio

cynllunio

Cewch wybodaeth am geisiadau cynllunio, polisïau cynllunio a chynlluniau datblygu; diogelu'r amgylchedd adeiledig (gan gynnwys cynlluniau grantiau eiddo); a rheoliadau adeiladu.

 


Tudalennau yn yr adran hon

Rhestr Ddilysu Lleol 30/01/2016

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, mae'r Cyngor wedi penderfynu mabwysiadu Rhestr Ddilysu Leol (LVL). Pwrpas y Rhestr yw egluro beth fydd angen ei gyflwyno gyda cheisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau mawr er mwyn sicrhau eu bod yn ddilys.
Mwy yn yr adran hon


Rheoli Adeiladu
Rheoli Adeiladu

Mae'r system Rheoli Adeiladu'n bodoli er mwyn sicrhau bod adeiladau'n cael eu dylunio a'u hadeiladu i'r safonau gofynnol angenrheidiol o ran iechyd, diogelwch, lles, hwylustod a chysur thermol. Mae'r Rheoliadau Adeiladu a'r dogfennau cysylltiedig a gymeradwywyd yn amlinellu safonau gofynnol ar gyfer adeiladu ac yn cynnig canllawiau er mwyn cydymffurfio â'r safonau hyn.


Cadwraeth ac Adfywio
Cadwraeth ac Adfywio

Delio gydag adeiladau rhestredig, ardaloedd cadwraeth a chynlluniau grantiau eiddo.


Dyffryn Conwy
Gwasanaeth Cefn Gwlad Conwy

Hyrwyddo cadwraeth, dealltwriaeth a mwynhad o’n hamgylchedd naturiol


Local Land Charges Search Request
Pridiannau Tir Lleol

Mae'r Uned Pridiannau Tir Lleol yn rhan o'r Gwasanaethau Rheoleiddio. Mae'n rhan o brosesu chwiliadau Pridiannau Tir Lleol a chwiliadau Tir Comin a chofrestru Pridiannau Tir Lleol sy'n effeithio ar eiddo neu dir ym Mwrdeistref Sirol Conwy.
Gwybodaeth gyffredinol
Gwybodaeth Gyffredinol - Gwasanaethau Cynllunio

Sut i gysylltu â ni; Pwyllgor Cynllunio; gwasanaethau ymholiadau; gwybodaeth costiau a thaliadau; cwestiynau a ofynnir yn aml; a gwybodaeth gyffredinol arall.


*story questions index
Pa mor dda ydym ni’n perfformio?

Gweler dangosyddion perfformiad a thargedau y Wasanaeth Cynllunio, cymryd rhan yn ymgynghoriadau a "dweud eich dweud" am sut 'dan ni'n gwneud.
Pa mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth hon?
Defnyddiol    Ddim yn siŵr     Ddim yn ddefnyddiol

A gawsoch beth roeddech yn chwilio amdano?
Do    Yn rhanol    Na    Dim ond pori

Sut allwn ni wella'r dudalen hon neu’r safle’n gyffredinol?


neu

Pa mor fodlon ydych chi gyda’ch ymweliad i'n safle heddiw?
Bodlon         Ddim yn siŵr     Anfodlon

Ar raddfa o 1 i 5, gydag 1 yn wael a 5 yn dda iawn, beth yw eich barn am agweddau canlynol y safle hwn:
Defnyddio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i wybodaeth allweddol ar y safle hwn?
1    2    3    4    5

Llywio – beth yw eich profiad o ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch y safle?
1    2    3    4    5

Chwilio – pa mor effeithiol yw'r chwiliad wrth ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau?
1    2    3    4    5

Cynllun – beth yw eich barn am edrychiad a theimlad cyffredinol y safle?
1    2    3    4    5

Defnyddioldeb – beth yw eich barn am yr wybodaeth ar y safle o ran ei ddibynadwyedd a'i berthnasedd?
1    2    3    4    5

Mapiau – beth yw eich profiad o ddefnyddio mapiau ar y safle?
1    2    3    4    5

Hoffech chi wneud unrhyw sylwadau eraill am y meysydd uchod neu am y safle yn gyffredinol?


neu

Oedd yna brif faes gwasanaeth yr oedd gennych ddiddordeb ynddo heddiw?


Beth oedd prif bwrpas eich ymweliad â'r safle hwn heddiw?


Pa rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Rwy'n byw yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio yn yr ardal hon
Rwy'n gweithio i'r Cyngor
Rwy'n bwriadu ymweld â'r ardal hon
Rwy'n bwriadu symud i'r ardal hon
Rwy'n Gynghorydd lleol
Rwy'n chwilio am wybodaeth i mi fy hun
Rwy'n chwilio am wybodaeth sy'n ymwneud â'm gwaith
Rwy'n chwilio am wybodaeth ar ran rhywun arall

Os na fyddech wedi dod i'r wefan ar gyfer yr uchod, sut fyddai orau gennych gysylltu â'r Cyngor?


Pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd i'r wefan hon yn y dyfodol?


Sut ddaethoch chi i wybod am y safle hwn?


Yn y 6 mis diwethaf, sawl gwaith yn fras ydych chi wedi ymweld â'r wefan?


Eich cod post


neu

Ystod oedran


Rhyw


Sut fyddech chi'n disgrifio eich tarddiad ethnig?


Nodwch os yw un o'r canlynol yn cael effaith ar eich defnydd o'r rhyngrwyd.
Nam ar y golwg
Anawsterau symud
Anawsterau gwybyddol neu ddysgu
Nam ar y clyw
Dim o'r rhain
Ddim eisiau dweud

Newidiad diweddaraf i'r safle: 20/01/2017
 
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Llyfrnodi'r dudalen hon
Rhannu'r dudalen hon

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Bod yn atebol
Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
GOV.UK
Senedd y Ddeurnas Unedig